Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a)

29.577.144

Ft költségvetési bevétellel

b)

35.159.955

Ft költségvetési kiadással

c)

- 5.582.811

Ft költségvetési egyenleggel

d)

6.342.333

Ft finanszírozási bevétellel

e)

759.522

Ft finanszírozási kiadással


fogadja el.”

2.§ A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(15) Képviselő-testület a kiadások között 63.965 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3.§ A Rendelet 3.§-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:


„(16) Képviselő-testület a főállású polgármester, valamint a falugondnok 2020. évre vonatkozó cafetéria-juttatásának közterheket is tartalmazó összegét 200.000,- Ft összegben állapítja meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzata irányadó.”

4.§ A Rendelet:

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet

lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Szabolcs Balázs                                     Dr. Vártás József

        polgármester                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:


Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30. napján kihirdetésre került.


Edelény, 2020. június 30.                                                                        Dr. Vártás József

                                                                                  jegyző