Debercsény Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a település köztisztaságának fenntartásáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2022. 06. 28

Debercsény Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a település köztisztaságának fenntartásáról

2017.01.01.

Debercsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) b. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a, valamint meghatározott feladatkörében eljárva a település köztisztaságának fenntartásáról a következőket rendeli el:

1. §

Bevezető rendelkezés

A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Hgtv.) rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybeveendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn. A rendelet célja az emberi egészségvédelem, a természeti és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladék gazdálkodás eszközeivel, valamint a köztisztaság fenntartása szabályainak meghatározásával.

2. §

Általános rendelkezések

(1) A rendelet területi hatálya Debercsény Község közigazgatási területére terjed ki.
1. A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal kapcsolatos tevékenységre terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden Magyarnándor község területén tartózkodó jogi és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, társaságra, továbbá valamennyi ingatlantulajdonosra, használóra.

3. §

Közterületek tisztántartásának általános szabályai

(1) A közterületet, a kapualjakat és átjárókat beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes italt fogyasztani tilos.
(2) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, bevezetni tilos.
(3) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni, belevezetni.
(4) Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlannal érintkező közterület, járda, illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról.
Közterületen gépjármű nem mosható

4. § (1) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt a burkolat rongálása nélkül kiirtani.

(2) A két szomszédos ingatlan közötti területsáv, tisztántartási kötelezettsége a használók között egyenlő arányban oszlik meg.

5. § (1) Közutak, közparkok, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése, elszállíttatása az önkormányzat feladata.

Ennek keretében elvégzi:
a) az utak, utcák, terek útburkolatai padkái, tisztántartását;
b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok felszerelését, karbantartását, ürítését, tisztántartását;
c) zöldterületek fenntartását, parkosítását, virágosítását.
d) a közterületen elhullott állati tetemek elhelyezését, kóbor macskák, ebek befogását
e) tömegközlekedési eszközök belterületi megállóhelyeinek, váróhelyiségeinek
tisztántartása, gondozása
(2) Az országos közutak és tartozékainak tisztántartása a közútkezelő feladata.

6. §

Hó- és síkosság mentesítés

(1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot folyamatosan síkosság mentessé kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.00 óráig környezet kímélő szóróanyaggal (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) a járda melletti ingatlan használójának fel kell szórni.
(2) Az ingatlan melletti lépcső, térburkolat hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről, a vízelvezető árok megtisztításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanon nem rendszeresen tartózkodó használó, /pl. üdülő tulajdonos/ a fenti kötelezettségek ellátásáról távollétében is köteles gondoskodni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl a közterületek burkolt felületeinek hó- és síkosság mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik.

7. § (1) A hó eltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(2) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben elhelyezni tilos.

8. §

A kereskedelmi, a vendéglátó ipari, a szolgáltató egységek

és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége

(1) A szórakozóhelyek, vendéglátó ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét a használó köteles reggel 7.00 óráig megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani.
(2) A használó köteles az árusításból keletkező hulladék bűzmentesen zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról gondoskodni.

9. §

Az anyagok szállítása

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani.
(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

10. §

Az avar és zöldhulladékok ártalmatlanítása

(1) Debercsény Községi Önkormányzata a közterületen összegyűjtött avart és kerti hulladékot a közterületről elszállítja.
(2) A földterület tisztántartása céljából a területen keletkező avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartása mellett elégethető:
a) Avarégetéshez tüzet rakni csak biztonságos módon, lakó és gazdasági épülettől kellő távolságra, állandó felügyelet mellett lehet.
b) Tilos égetni ködös, esős, szeles időben, valamint az illetékes minisztérium által rendeletileg meghatározott tűzgyújtási tilalom idején.
c) Avarégetés során a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni mindennemű katasztrófa megelőzése érdekében, ezért a tűzrakás helyét éghetetlen anyaggal körül kell határolni, és megfelelő védőeszközöket készenlétben kell tartani (víz, lapát, gereblye). Az égetés helyét a tűz kioltásáig felügyelet nélkül hagyni tilos.
d) Avar és kerti hulladék csak száraz állapotban, egyszerre csak kis adagokban, folyamatosan adagolva égethető.
e) A lakosság védelme és a levegő tisztaságának megóvása érdekében avar és kerti hulladék égetésére kizárólag keddi és pénteki napokon kerülhet sor.
f) Ünnepnapon avar és kerti hulladék égetése tilos.
g) Nedves, nyers, zöld, rothadó avar és hulladék égetése tilos.
h) Közterületen - az önkormányzat kivételével- égetni tilos.
i) Az avar és kerti hulladék égetéséből keletkező, az égetéssel okozott mindennemű kárért az égetést végző felel.

11. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.