Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 02. 26

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Damak Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai


2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


a)

23.177.747 Ft

költségvetési bevétellel

b)

28.760.558 Ft

költségvetési kiadással

c)

- 5.582.811 Ft

költségvetési egyenleg

d)

6.342.333 Ft

finanszírozási bevétellel

e)

759.522 Ft

finanszírozási kiadással


fogadja el.


(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése


3. § (1) Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 5. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a 6. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.


(4) Képviselő-testület közvetett támogatást nem határoz meg.


(5) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el.


(6) A költségvetés bevételeit és a költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.


(7) Képviselő-testület több éves kihatással járó döntést nem állapít meg.


(8) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza.


(10) Képviselő-testület a 2020. évi beruházási feladatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) Képviselő-testület felújítási kiadást nem valósít meg.


(12) Az önkormányzat Európai Unió támogatásával nem valósít meg projektet.


(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület magának tartja fenn.


(14) Képviselő-testület az önkormányzatra vonatkozóan 2020. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg.


(15) Képviselő-testület a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása


4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)  Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.

5. §    A készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:


a) személyi juttatások: bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, megbízási díj, tiszteletdíj, foglalkoztatottak költségtérítései, belföldi kiküldetés költségtérítése, külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,


b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kisértékű tárgyi eszköz, szolgáltatási kiadások, reprezentációs kiadások esetenként max. 500.000 Ft összeghatárig; üzemanyagvásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,


c) nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a szerv vezetőjének eseti döntése alapján,


d) ellátottak pénzbeli juttatásai készpénzben kifizetendő összege,


e) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,


f)  települési támogatás nyújtása rendkívüli élethelyzetben,


g)  fizetési számlára történő készpénz befizetés.

6.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)  A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(4)  A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá.


(5)  Tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Záró rendelkezések


7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Vártás József                                Tóth Szabolcs Balázs

       jegyző                                                  polgármester


Kihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. február 25. napján kihirdetésre került.


Damak, 2020. február 25.Dr. Vártás József

                                     jegyző