Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 10. 30 - 2016. 05. 31

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet célja, általános rendelkezések


(1) Az Önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül – ún. szociális célú – tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Damak községben életvitelszerűen él, az általa lakott – a helyi népesség-nyilvántartásban egyedi házszámmal nyilvántartásba vett - lakás (lakóház) fűtését fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel biztosítja és az e rendeletben szabályozott további jogosultsági (egységes) feltételeknek megfelel.


(2) A szociális célú tűzifa támogatás csak természetbeni ellátás formájában állapítható meg és folyósítható.


(3) A természetbeni ellátás keretében jogosultanként biztosítható tűzifa mennyisége legfeljebb 5 m³.


(4) Amennyiben a támogatásban részesített személy a részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a részére biztosított természetbeni juttatás ellenértékét, valamint a kiszállítás költségét 30 napon belül megtéríteni

2.§


A támogatás feltételei


(1) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásának időpontjában

a) a Szoc.tv. szerinti

aa) aktív korúak ellátására

ab) időskorúak járadékára

ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult, valamint


b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


 (2) Damaki akóhellyel és egyidejűleg tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartás tagjaként vehető figyelembe, ahol – nyilatkozata szerint - életvitelszerűen él.


(3) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra (lakóházra) csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(4) A jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


3.§

A támogatás igénylésének menete, az ellátás megállapítása


(1) A kérelmet a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Kirendeltsége az e célra rendszeresített – a rendelet 1. mellékletét képező - nyomtatványon lehet benyújtani. A benyújtás határideje 2016. január 15.


(2) Az igényléshez szükséges formanyomtatványt az Önkormányzati Hivatal az igénylők rendelkezésére bocsájtja.


(3) Damak község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális célú tűzifa juttatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


(4) A polgármester a beérkezett támogatási kérelmekről soron kívül, legkésőbb 2016. január 25. napjáig dönt.


(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. §

A támogatás forrása


A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára megállapított 515 620.-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


5.§


Záró rendelkezések


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. május 31. napján hatályát veszti.

                       Baranyay Barnabás                                                    Némethné Fodor Szilvia

                       polgármester                                                                    jegyző


Mellékletek