Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2013. 03. 30

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


 1. Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, a bizottság nem képviselő tagját megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig havonta tiszteletdíj illeti meg.


 1. [1]A képviselő havi tiszteletdíját az éves költségvetési rendelet tartalmazza.


 1. Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb a tiszteletdíj 45 %-ával növelhető. Összegszerű meghatározását az éves költségvetési rendelet tartalmazza.


 1. A Képviselő-testület bizottságai külső tagjainak tiszteletdíját az éves költségvetési rendelet tartalmazza.


 1. A tiszteletdíj összege azonos gazdasági éven belül nem módosítható.


2. §


 1. A polgármester, a bizottság elnöke minden ülésen megállapítja az igazolt és igazolatlan távollévőket.


 1. Ha képviselő képviselő-testületi ülésről igazolatlanul van távol, úgy képviselői tiszteletdíjának 25 %-kal csökkentett összege fizethető ki.


 1. Ha a képviselő bizottsági ülésről igazolatlanul van távol, úgy képviselői tiszteletdíjának 25 %-kal csökkentett összege fizethető ki.


 1. Ha a bizottság külső tagja igazolatlanul van távok a bizottsági ülésről, úgy tiszteletdíjának 25 %-kal csökkentett összege fizethető ki.


(5) Igazolt távollét: hatósági berendelés, idézés, betegség esete, valamint az előre nem látható rendkívüli esemény miatti távollét, melyet a testületi ülés megkezdésének időpontja előtt a polgármesternek, illetve bizottsági ülés előtt a bizottság elnökének bejelentettek.


(6) Ha a képviselő egy évben 3 alkalommal igazolatlanul van távol a testület üléséről, úgy a polgármester írásban felszólítja a képviselőt, hogy tegyen eleget megjelenési kötelezettségének.

3. §


     (1) A képviselő és a bizottság tagjának testületi munkában történt részvételének vizsgálatáról és a tiszteletdíj minden hónap 5. napjáig történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik.


     (2) A tiszteletdíj kifizetése készpénzben a házipénztárból, vagy bankszámlára utalással történik minden hónap 5. napjáig.


4. §


 1. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


 1. Hatályát veszti a települési képviselők, bizottsági elnök és tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2007.(I.31. ) önkormányzati rendelete.Horváth László                                                                Mestyán Valéria

    polgármester                                                                  címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve 2013. március 29-én


Mestyán Valéria sk.

címzetes főjegyzőAz egysége szerkezet kihirdetve 2017. február 24-én.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

[1]

Az 1.§ (2)-(4) bekezdését módosította a 3/2017.(II.24.) ör. 19.§  (3) bekezdés. Hatályos 2017. február 25. napjától. Rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni