Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 27- 2023. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról1

2020.06.27.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2 § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3 § A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

4 § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 347 610 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 449 883 000 Ft-ban,

c) maradványát 102 273 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 248 935 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 31 829 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5 529 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 84 178 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 891 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 36 621 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 79 719 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés: 8 168 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 98 675 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 26 049 000 Ft

b) felújítások: 72 626 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 9 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 9 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 102 272 369 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 611 307 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2019.évi beszámoló

ezer Ft-
ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2019. évi beszámoló

Sor- szám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervei

az önkormányzat
önállóan működő költ
ségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám
(fő)

Eredeti elő
irányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges tel
jesítés

Teljesítés %-a

Eredeti elő
irányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonberény
Önkormányzat

373 488

500 453

347 610

69,46%

373 488

500 453

449 883

89,90%

4

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

373 488

500 453

347 610

69,46%

373 488

500 453

449 883

89,90%

4

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2019.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

207 470

334 435

283 865

84,88%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

373 488

500 453

347 610

69,46%

2

Pénzforgalmi bevételek

207 470

334 435

283 865

84,88%

2

Pénzforgalmi kiadások

347 925

417 010

347 610

83,36%

3

Működési célú

197 261

273 237

228 513

83,63%

3

Működési célú

229 674

286 473

248 935

86,90%

4

Működési bevételek

122 046

164 623

133 903

81,34%

4

Személyi jellegű kiadások

30 208

34 542

31 829

92,15%

5

Intézményi működési bevételek

14 396

25 986

26 547

102,16%

5

Munkaadót terhelő járulékok

5 754

6 480

5 529

85,32%

6

Közhatalmi bevételek

107 650

138 637

107 356

77,44%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

69 569

109 105

84 178

77,15%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 263

2 263

100,00%

7

Kamatkiadások

8

Támogatásértékű bevételek

13 005

28 412

12 585

44,29%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 464

2 464

2 464

100,00%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5 606

0,00%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 250

5 210

2 891

55,49%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

50

50

2 442

0,00%

10

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

10 263

10 263

5 704

55,58%

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

61 591

77 320

77 320

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

38 004

37 030

36 621

98,90%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

569

569

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

68 162

81 379

79 719

97,96%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

14

Felhalmozási célú

10 209

61 198

55 352

90,45%

14

Felhalmozási célú

118 251

130 537

98 675

75,59%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38 000

38 000

100,00%

15

Beruházási kiadások

6 901

29 344

26 049

88,77%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

10 119

23 108

17 347

75,07%

16

Felújítások

111 350

101 193

72 626

71,77%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

90

90

5

5,56%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

25 563

83 443

0

0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2019.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

3 300

5 072

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

3 300

5 072

0

0,00%

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

22 263

78 371

0

0,00%

26

26

Fejlesztési céltartalék

22 263

78 371

0

0,00%

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

166 018

166 018

63 745

38,40%

28

28

Működési többlet

35 713

18 308

20 422

111,55%

29

29

Felhalmozási hiány

130 305

147 710

43 323

29,33%

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

207 470

334 435

283 865

84,88%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

347 925

417 010

347 610

83,36%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

166 018

63 745

35

35

Működési hiány

35 713

18 308

20 422

36

36

Felhalmozási hiány

130 305

147 710

43 323

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

166 018

166 018

166 018

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

166 018

166 018

166 018

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

373 488

500 453

449 883

89,90%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

373 488

500 453

347 610

69,46%

45

Működési célú bevételek összesen

197 261

273 237

228 513

83,63%

45

Működési célú kiadások összesen

232 974

291 545

248 935

85,38%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

176 227

227 216

221 370

97,43%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

140 514

208 908

98 675

47,23%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

197 261

273 237

228 513

83,63%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

197 261

273 237

228 513

83,63%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

107 650

138 637

107 356

77,44%

6

Helyi adók

104 300

134 037

103 621

77,31%

7

- Építményadó

48 000

41 376

27 470

66,39%

8

- Telekadó

22 000

31 768

21 690

68,28%

9

- Magánszemélyek kommunális adója

5 700

6 756

6 052

89,58%

10

- Iparűzési adó

13 000

30 452

28 166

92,49%

11

- Idegenforgalmi adó

14 000

18 670

18 436

98,75%

12

- Pótlék, bírság

1 600

5 015

1 807

36,03%

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

50

19

2

10,53%

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

15

- Igazgatási szolgáltatási díj

16

- Talajterhelési díj

50

19

2

10,53%

17

- Egyéb sajátos bevétel

18

Átengedett központi adók

3 300

4 581

3 733

81,49%

19

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

20

- Gépjárműadó

3 300

4 581

3 733

81,49%

21

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

14 965

28 818

28 810

99,97%

22

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

14 965

28 818

28 810

99,97%

23

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

13 796

24 326

25 215

103,65%

24

- Állami támogatás megelőlegezés

2 263

2 263

100,00%

25

- Működési kölcsön visszatérülés

569

569

0

0,00%

26

- Osztalék

27

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

600

1 660

1 332

80,24%

28

- Kamatbevételek

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

29

II. Támogatások

30

Önkormányzat támogatásai

61 591

77 320

77 320

100,00%

31

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

61 591

77 320

77 320

100,00%

32

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

51 228

52 482

52 482

100,00%

33

- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

8 563

8 498

8 498

100,00%

34

- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

1 800

2 196

2 196

100,00%

35

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

14 144

14 144

100,00%

36

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

90

38 090

38 005

99,78%

37

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

90

38 090

38 005

99,78%

38

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

38 000

38 000

100,00%

39

- Ingatlan értékesítés

0

38 000

38 000

100,00%

40

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

41

- Gép, berendezés értékesítés

42

Lakáshitel visszafizetés

43

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

44

Támogatási kölcsön visszatérülés

90

90

5

5,56%

45

IV. Támogatás értékű bevétel

23 124

51 520

29 932

58,10%

46

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

47

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

48

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

50

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

51

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

53

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

23 124

51 520

29 932

58,10%

54

Támogatásértékű működési bevétel

13 005

28 412

12 585

44,29%

55

- Többcélú kistérségi társulástól

56

- Egyéb önkormányzattól

972

972

1 045

107,51%

57

- Társadalombiztosítási Alaptól

4 995

5 613

5 606

99,88%

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

2 561

16 327

280

1,71%

59

- Elkülönített állami pénzalaptól

4 477

5 500

5 654

102,80%

60

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

10 119

23 108

17 347

75,07%

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

1 144

1 144

0

0,00%

62

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

8 975

13 965

9 348

66,94%

63

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel Magyar Falu program

0

7 999

7 999

100,00%

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

64

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

50

50

2 442

4884,00%

65

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

50

50

2 442

4884,00%

66

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

50

50

2 442

4884,00%

67

- Vállalkozástól átvett pénz

68

- Háztartástól

69

- Civil szervezettől átvett pénz

50

50

2 442

4884,00%

70

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

71

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

72

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

73

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

75

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

76

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

77

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0,00%

78

Önkormányzat költségvetési bevételei

207 470

334 435

283 865

84,88%

79

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

207 470

334 435

283 865

84,88%

80

VI. Maradvány

166 018

166 018

166 018

100,00%

81

Önkormányzat maradványa

166 018

166 018

166 018

100,00%

82

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

83

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

166 018

166 018

166 018

100,00%

84

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

85

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

86

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

87

Fejlesztési hitel

0

0

0

88

Működési célú hitel

0

0

0

89

BEVÉTEL ÖSSZESEN

373 488

500 453

449 883

89,90%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

232 974

291 545

248 935

85,38%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

232 974

291 545

248 935

85,38%

10

- Személyi juttatás

30 208

34 542

31 829

92,15%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 754

6 480

5 529

85,32%

12

- Dologi kiadás

69 569

109 105

84 178

77,15%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

5 250

5 210

2 891

55,49%

14

- Működési kölcsön nyújtás

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

118 893

131 136

124 508

94,95%

16

- Általános tartalék

3 300

5 072

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

140 514

208 908

98 675

47,23%

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

6 901

29 344

26 049

88,77%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

111 350

101 193

72 626

71,77%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

26

Felhalmozási tartalék

22 263

78 371

0

0,00%

27

Fejlesztési hitel kamata

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

140 514

208 908

98 675

47,23%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

373 488

500 453

347 610

69,46%

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

373 488

500 453

347 610

69,46%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-
ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támogatás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénzmaradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

14 396

61 591

107 650

13 005

619

197 261

0

10 119

90

166 018

176 227

373 488

10

Módosított előirányzat

25 986

77 320

138 637

28 412

2 882

0

273 237

38 000

23 108

90

166 018

227 216

500 453

11

Tényleges teljesítés

26 547

77 320

107 356

12 585

4 705

0

228 513

38 000

17 347

5

166 018

221 370

449 883

12

Teljesítés %-a

102,16%

100,00%

77,44%

44,29%

163,25%

83,63%

100,00%

75,07%

5,56%

100,00%

97,43%

89,90%

13

ÖSSZES BEVÉTEL

14

Eredeti előirányzat

14 396

61 591

107 650

13 005

619

0

197 261

0

10 119

90

166 018

176 227

373 488

15

Módosított előirányzat

25 986

77 320

138 637

28 412

2 882

0

273 237

38 000

23 108

90

166 018

227 216

500 453

16

Tényleges teljesítés

26 547

77 320

107 356

12 585

4 705

0

228 513

38 000

17 347

5

166 018

221 370

449 883

17

Teljesítés %-a

102,16%

100,00%

77,44%

44,29%

163,25%

83,63%

100,00%

75,07%

5,56%

100,00%

97,43%

89,90%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költségvetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

30 208

5 754

69 569

3 300

5 250

118 893

232 974

111 350

6 901

22 263

0

140 514

373 488

10

Módosított előirányzat

34 542

6 480

109 105

5 072

5 210

131 136

291 545

101 193

29 344

78 371

0

208 908

500 453

11

Tényleges teljesítés

31 829

5 529

84 178

0

2 891

124 508

248 935

72 626

26 049

0

0

98 675

347 610

12

Teljesítés %-a

92,15%

85,32%

77,15%

0,00%

55,49%

94,95%

85,38%

71,77%

88,77%

0,00%

47,23%

69,46%

13

ÖSSZES KIADÁS

14

Eredeti előirányzat

30 208

5 754

69 569

3 300

5 250

118 893

232 974

111 350

6 901

22 263

0

140 514

373 488

15

Módosított előirányzat

34 542

6 480

109 105

5 072

5 210

131 136

291 545

101 193

29 344

78 371

0

208 908

500 453

16

Tényleges teljesítés

31 829

5 529

84 178

0

2 891

124 508

248 935

72 626

26 049

0

0

98 675

347 610

17

Teljesítés %-a

92,15%

85,32%

77,15%

0,00%

55,49%

94,95%

85,38%

71,77%

88,77%

0,00%

47,23%

69,46%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre
átadott
működési kiadásai

106 166

118 409

116 340

98,25%

2

Támogatásértékű működési kiadás

38 004

37 030

36 621

98,90%

3

Közös Hivatal támogatás

21 910

20 936

20 936

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 161

2 161

1 980

91,62%

5

Tagdíj Marcali kistérség

119

119

119

100,00%

6

Orvosi ügyelet társulási díj

972

972

794

81,69%

7

Hatósági igazgatás támogatás

190

190

190

100,00%

8

Család és gyermekjóléti szolgálat

179

179

179

100,00%

9

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

16

16

0

0,00%

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

8 300

8 300

8 300

100,00%

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

66

66,00%

12

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ előző évi elszámolás

927

927

927

100,00%

13

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

3 130

3 130

3 130

100,00%

14

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

68 162

81 379

79 719

97,96%

15

Polgármesteri támogatási keret

270

270

270

100,00%

16

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

53 967

53 967

53 967

100,00%

17

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

500

500

0

0,00%

18

Polgárőrség támogatás

450

450

450

100,00%

19

Katasztrófavédelem támogatás

75

75

0

0,00%

20

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

65

92,86%

21

TÖOSZ tagdíj

30

30

30

100,00%

22

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

50

50

90

180,00%

23

Mozdulj Balaton Társulás

100

100

100

100,00%

24

Vöröskereszt támogatás

200

200

200

100,00%

25

Berényi települések tagdíj

30

30

12

40,00%

26

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

50

50

50

100,00%

27

Plébániahivatal támogatás

500

500

0

0,00%

28

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

400

100,00%

29

Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány

50

50

0

0,00%

30

Vasutas Települések Szövetsége

15

15

6

40,00%

31

Nyugdíjas Klub támogatás

760

760

270

35,53%

32

B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás

500

500

500

100,00%

33

Borút Egyesület tagdíj

15

15

12

80,00%

34

Egyéb támogatás

50

50

30

60,00%

35

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

0

0,00%

36

Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 500

4 500

4 500

100,00%

37

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

50

100,00%

38

B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás

0

50

50

100,00%

39

Testvértelepülés támogatás

200

200

200

100,00%

40

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

1 300

1 300

1 300

100,00%

41

Sport Egyesület támogatás

4 000

4 600

4 600

100,00%

42

Víz és csatorna támogatás DRV-nek

0

12 567

12 567

100,00%

43

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú
pénzeszköz átadás összesen:

106 166

118 409

116 340

98,25%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

45

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
felhalm. kiadásai

0

0

0

46

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

47

0

48

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre

0

0

0

49

0

50

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás,
támogatás összesen:

106 166

118 409

116 340

98,25%

51

Mindösszesen:

106 166

118 409

116 340

98,25%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

Felújítások

111 350

101 193

72 626

71,77%

2

Parti sétány felújítás

17 951

0

0

3

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

2 540

100,00%

4

Önkormányzati hivatal épület felújítás

27 968

27 968

28 576

102,17%

5

Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás

40 177

40 177

41 510

103,32%

6

Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás

22 714

22 714

0

0,00%

7

Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program

0

7 794

0

0,00%

8

Beruházások

6 901

29 344

26 049

88,77%

9

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester,
képviselők

254

875

892

101,94%

10

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás
- vadkamera

254

254

75

29,53%

11

Játékok, bútor, konyhai eszközök beszerzése óvoda

2 900

4 634

4 947

106,75%

12

Kis értékű tárgyi eszköz háziorvos

127

334

287

85,93%

13

Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és
egyéb gép beszerzés

3 048

3 048

0

0,00%

14

Kis értékű tárgyi eszköz védőnő

64

231

230

99,57%

15

Könyvtári polcok

254

254

0

0,00%

16

Kis értékű tárgyi eszköz Hivatal (porszívó)

0

0

20

0,00%

17

Márványtábla díszpolgároknak

0

500

409

81,80%

18

Strandi fitnesz eszközök beszerzése pályázat

0

5 000

4 915

98,30%

19

Kishűtő (Sportkör)

0

0

60

0,00%

20

Parti sétány beruházás

0

14 214

14 214

100,00%

21

Fejlesztési kiadások összesen:

118 251

130 537

98 675

75,59%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019.ÉV

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

107 650

138 637

107 356

77,44%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

14 396

25 986

26 547

102,16%

5

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

61 591

77 320

77 320

100,00%

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 263

2 263

100,00%

7

Támogatás értékű bevétel

13 005

28 412

12 585

44,29%

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

50

50

2 442

4884,00%

9

Működési kölcsön visszafizetés

569

569

0

0,00%

10

Működési célú maradvány

0

0

0

0,00%

11

Működési célú bevétel összesen:

197 261

273 237

228 513

83,63%

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

229 674

286 473

248 935

86,90%

15

Általános tartalék

3 300

5 072

0

0,00%

16

Hitel törlesztés

17

Működési kiadás összesen:

232 974

291 545

248 935

85,38%

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

38 000

38 000

100,00%

20

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

10 119

23 108

17 347

75,07%

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

90

90

5

5,56%

24

Felhalmozási célú hitel

25

Felhalmozási célú maradvány

166 018

166 018

166 018

100,00%

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

176 227

227 216

221 370

97,43%

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

3 853

26 296

26 049

99,06%

29

Felújítási kiadások

20 491

10 334

2 540

24,58%

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

33

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés

93 907

93 907

70 086

34

Céltartalék

22 263

78 371

0

0,00%

35

Felhalmozási kiadások összesen:

140 514

208 908

98 675

47,23%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2019. év

Eszközök

Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 429 961

2 471 787

G/ SAJÁT TŐKE

2 605 942

2 598 318

I. Immateriális javak

1 011

603

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 780 649

2 780 649

II. Tárgyi eszközök

2 425 870

2 468 104

II. Nemzeti vagyon változásai

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 080

3 080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke
és változásai

57 268

57 268

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-286 905

-231 975

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

1 440

VI. Mérleg szerinti eredmény

54 930

-7 624

I. Készletek

0

1 440

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

5 604

10 557

C/ PÉNZESZKÖZÖK

166 342

104 625

I. Költségvetési évben esedékes
kötelezettségek

0

3 126

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

2 464

2 263

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

244

133

III. Kötelezettség jellegű sajátos
elszámolások

3 140

5 168

III. Forintszámlák

166 098

104 492

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

18 702

32 317

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

18 627

32 242

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

75

75

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 105

2 432

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-476

1 011

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

122

127

Eszközök összesen:

2 614 651

2 611 307

Források összesen:

2 614 651

2 611 307

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2019. évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2019.12.31

2020.12.31

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 011

603

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 425 870

2 468 104

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 389 982

2 441 366

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 105 163

1 086 560

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

498 725

571 123

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

786 094

783 683

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

31 123

25 488

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

31 123

25 488

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4 765

1 250

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4 765

1 250

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 080

3 080

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 080

3 080

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

3 080

3 080

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 429 961

2 471 787

I. Készletek

46.

1 440

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

1 440

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

244

133

III. Forintszámlák

51.

166 098

104 492

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

166 342

104 625

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

18 627

32 242

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

75

75

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

18 702

32 317

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

95

1 177

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-571

-166

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

-476

1 011

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

122

127

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

2 614 651

2 611 307

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

2 780 649

2 780 649

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

57 268

57 268

IV. Felhalmozott eredmény

68.

-286 905

-231 975

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

54 930

-7 624

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

2 605 942

2 598 318

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

3 126

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

2 464

2 263

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

3 140

5 168

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

5 604

10 557

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

3 105

2 432

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

2 614 651

2 611 307

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2018. év

2019. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

853

2 329

- ingatlanok

81.

27 220

27 219

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

38 633

37 478

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

6 483

7 682

- informatikai eszközök

85.

1 800

1 920

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja
szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

0

0

Függő kötelezettségek

88.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2019. év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

281 602 112

281 602 112

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

345 146 827

345 146 827

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-63 544 715

-63 544 715

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

168 280 719

168 280 719

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 463 635

2 463 635

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

165 817 084

165 817 084

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

102 272 369

102 272 369

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

102 272 369

102 272 369

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

42 011 000

42 011 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

60 261 369

60 261 369

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2019. ÉV

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-én ebből

166 342

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

166 098

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

244

4.

Bevételek ( + )

285 893

5.

Kiadások ( - )

347 610

6.

Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből

104 625

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

104 492

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

133

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

281602112

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

168280719

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-166018210

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

0

Bevétel összesen

283864621

Módosító tétel

2028300

Bevétel mindösszesen

285892921

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

345146827

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

2463635

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

0

Kiadás mindösszesen

347610462

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-75000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

0

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

75000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

0

- Kapott előlegek tárgy évi

5097115

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

71353

- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi

0

- Kapott előlegek előző évi

-3045210

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-88958

- Letétre átvett pénzeszközök előző évi

-6000

Módosító tételek összesen

2028300

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

15667

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

10880

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

10880

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

109454

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

109454

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

18436

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

39770

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

16990

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6092

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

28166

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

3733

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

3733

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

139734

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

122694

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Védőnői szolgálat

1

0

1

1

0

1

3

Művelődési Ház

1

1

2

1

1

2

4

Közterület

0

1

1

5

Balatonberény Önkormányzat összesen:

3

1

4

4

1

5

6

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

5

5

0

4

4

7

Mindösszesen:

3

6

9

4

5

9

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2019. ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Költségvetési törvény
alapján
támogatás

Központi költségvetésből támogatásként
rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra
ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D)
- visszafizetendő
+utalandó önkormány
zatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

50 107 224

0

50 107 224

0

2

A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

1 120 500

0

1 120 500

0

A minmálbér és a garantált
bérminimum emelés hatásá
nak kompenzációja

0

1 254 000

1 254 000

3

Települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb
támogatása

8 388 734

0

6 614 327

-1 774 407

4

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás

174 420

-65 550

103 170

-5 700

5

Települési önkormányzatok
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támo
gatása

1 800 000

0

1 800 000

0

6

Kulturális illetménypótlék

0

395 872

395 872

0

7

Lakossági víz és cstorna
szolgáltatás támogatás

0

12 567 200

12 472 900

-94 300

8

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő
támogatás

0

1 577 340

1 577 340

0

9

A téli rezsicsökkentésben ko
rábban nem részesült, a veze
tékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot használó
háztartások egyszeri támoga
tása (felhasználása 2019-
ben)

0

720 000

696 000

-24 000

10

Működési célú állami támo
gatás összesen

61 590 878

16 448 862

76 141 333

-1 898 407

11

Közművelődési érdekeltség
növelő támogatás

0

0

12

Az önkormányzati feladatellá
tást szolgáló fejlesztések elői
rányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása

0

0

13

Felhalmozási célú állami támogatás összesen

0

0

0

0

14

Állami támogatás összesen

61 590 878

16 448 862

76 141 333

-1 898 407

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2019.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Intézményi működési bevételek

26547

16120

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

107356

125650

87000

89300

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

77320

56563

60500

58000

Állami támogatás megelőlegezés

2263

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

12585

31094

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

2442

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

569

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

0

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

228513

229996

177500

177300

Személyi juttatások

31829

33103

25000

25000

Munkaadót terhelő járulékok

5529

5853

6000

6000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

84178

83198

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

36621

33116

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

79719

71000

30000

29594

Ellátottak pb.juttatásai

2891

4760

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

8168

8313

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

3300

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

248935

242643

160000

159594

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

38000

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

17347

167532

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

5

85

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

166018

103883

15206

15000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

221370

271500

45206

45000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

26049

131017

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

72626

33562

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

28430

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

65844

7706

7706

Felhalmozási célú kiadások összesen:

98675

258853

62706

62706

Önkorm.bevétel összesen:

449883

501496

222706

222300

Önkorm.kiadás összesen:

347610

501496

222706

222300

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2019.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sor
szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

888

1579

33618

6910

4867

3317

15460

19197

36103

5070

2994

6312

136315

2

Átvett pénzeszköz

697

603

2014

484

1194

1031

10430

1145

956

9653

729

1032

29968

3

Ingatlan értékesítés

38000

38000

4

Önkormányzati támogatás

7424

4960

4960

4961

4960

4961

6209

6532

4954

17522

4954

7185

79582

5

Előző havi záró pénz

166018

166444

119765

132509

125078

116254

97892

104233

140743

139449

128829

111367

166018

6

Bevételek összesen:

175027

173586

160357

144864

136099

125563

129991

169107

182756

171694

137506

125896

449883

Kiadások

7

Működési kiadások

8138

12312

25104

19786

19720

13456

23169

18115

35272

33283

18535

22045

248935

8

Felújítási kiadások

445

41509

2540

9377

7814

7815

3126

72626

9

Fejlesztési kiadások

2744

125

14215

49

872

221

1767

4478

1578

26049

10

Tartalék felhasználása

0

11

Kiadások összesen:

8583

53821

27848

19786

19845

27671

25758

28364

43307

42865

26139

23623

347610

12

Egyenleg

166444

119765

132509

125078

116254

97892

104233

140743

139449

128829

111367

102273

102273

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás
évében
felmerült
kiadás

Terv évi
előrány
zat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.