Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 12. 12 - 2021. 09. 01

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1), (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával – a rendelkezésre álló pénzügyi keret figyelembevételével – a szociális szempontból rászorult családok megélhetését kívánja elősegíteni, a támogatások mértékének, formáinak, szabályainak és korlátozó rendelkezéseinek meghatározásával. Ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből gondoskodjanak.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Damak Község Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő

 • a) magyar állampolgárokra,
 • b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
 • c) hontalanokra,
 • d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a) -d) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

3. Hatásköri szabályok

3. § E rendeletben szabályozott szociális hatáskörök gyakorlását a Képviselő – testület a polgármesterre ruházza át.

3/A. 4.Eljárási rendelkezések

4. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet – e rendeletben előírt egyéb rendelkezés hiányában – egész évben írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.

(2) Az egyes támogatási formák a hatáskör gyakorlójának döntése alapján hivatalból – kérelem nélkül – is megállapíthatóak.

5. § A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti a döntést előkészítő:

 • a) az adóhatóságot megkeresheti,
 • b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet megkeresheti,
 • c) családsegítő szolgálatot megkeresheti,
 • d) környezettanulmány készítését rendelheti el,
 • e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

6. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletrendelkezései az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

3/B. 5.A települési támogatás általános szabályai

7. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

8. § (1) Nem szükséges a kérelmezőnek új kérelem esetén, új igazolást csatolni, illetve ismételt nyilatkozatot tenni a tárgyévei kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta és abban változás nem következett be:

 • a) a tárgyévei nyugdíjáról szóló igazolást,
 • b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,
 • c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,
 • d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
 • e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
 • f) álláskereső esetén az együtt működésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról az illetékes járási hivatal által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,
 • g) A gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.

(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi, vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.

9. § A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

3/C. 6.Az ellátások folyósítása

10. § (1) A települési támogatás folyósítása:

 • a) készpénzben házipénztárból, vagy
 • b) átutalással, vagy
 • c) postai úton, vagy
 • d) természetben

történhet.

(2) Rendkívüli települési támogatás házi pénztárból, a támogatott pénzintézeti folyószámlájára való utalással, vagy postai úton fizethető ki. Települési támogatás házi pénztárból kizárólag sürgősséget igénylő indokolt esetben fizethető ki.

(3) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

II. FEJEZET A települési támogatás formái

7. Rendkívüli települési támogatás települési támogatások

11. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek

 • a) tartós betegség, műtét, vagy baleset miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy
 • b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett szabálysértésből, bűncselekményből anyagi kár keletkezett, vagy
 • c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
 • d) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önhibáján kívül nem tud kiegyenlíteni, vagy
 • e) a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) [1] Az (1) bekezdés a) -e) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás összege éves szinten személyenként nem haladhatja meg az 50.000,-Ft-ot.

12. § [2] Települési támogatás:

 • a) a létfenntartási gondok enyhítése;
 • b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
 • c) COVID járvány megelőzése, vagy következményeinek kezelése céljából felmerülő kiadások költségeihez való részbeni hozzájárulás;
 • d) rászoruló családok téli tüzelő beszerzését célzó támogatás
 • e) családok karácsonyi támogatása

céljából biztosítható.

13. § Létfenntartási gonddal küzdő személynek a fennálló létfenntartási gondja enyhítésére települési támogatás nyújtható, melynek esetenkénti összege nem haladhatja meg az 5.000,-Ft-ot, éves összege pedig a 15.000,-Ft-ot.

14. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra jogosult az a személy, akinek jövedelme, illetőleg akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem:

 • a) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át,
 • b) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át
 • c) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.

(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított önkormányzati segély

15. § (1) A COVID járvány megelőzését, vagy következményeinek kezelését szolgáló hozzájárulás a rászoruló családok részére évente egyszer pénzbeli támogatás biztosítható, amennyiben a család állandó lakóhelye a támogatás megítélésekor a község területén van és életvitelszerűen a bejelentett lakcímen él.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rászorultnak tekinthető az a család ahol a család egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindekori nyugdíjminimum nyolcszorosát. A támogatás maximális egyszeri összege háztartásonként legfeljebb 10.000 Ft lehet. Azonos lakcímen kizárólag egy háztartás jogosult a támogatásra.

16. § (1) Eseti jelleggel tüzelő beszerzés elősegítésére, illetve költségei lefedezésére – a központi támogatásból az önkormányzat külön igénylése alapján természetben biztosított szociális tüzelőanyag támogatáson felül - egyszeri támogatásban részesülhetnek – az éves költségvetésben foglalt keret erejéig – azok a szociális rászorult személyek, akik a község területén állandó lakhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen ténylegesen a bejelentett lakóhelyükön Damak Községben élnek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rászorultnak tekinthető az a család, ahol a család egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindekori nyugdíjminimum nyolcszorosát. A támogatás maximális összege háztartásonként maximum 10.000 Ft. Azonos lakcímen kizárólag egy háztartás jogosult a támogatásra.

16/A. § (1a) (1) Eseti jelleggel karácsonyi támogatásban részesülhetnek - az éves költségvetésben foglalt keret erejéig – azok a szociálisan rászoruló személyek, akik a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen az állandó lakóhelyükön élnek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rászoruló személynek minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.

(3) A támogatás maximális összege 10.000,- Ft azzal, hogy azonos lakcímen kizárólag egy háztartás, illetve egy háztartásból csak egy személy jogosult támogatásra.

7/A. 8.Köztemetés

17. § (1) Damak község költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

III. FEJEZET Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

7/B. 9.Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások

18. § (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • a) falugondnoki szolgáltatás,
 • b) étkeztetés,
 • c) házi segítségnyújtás.

(2) A Képviselő – testület a falugondnoki szolgálat biztosítását a falugondnoki szolgálatról szóló külön rendeletben foglaltak szerint látja el.

(3) A Képviselő – testület az étkeztetést és a házi segítségnyújtást feladatellátási feladat-ellátási megállapodás útján biztosítja.

IV. FEJEZET Zárórendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Damak község önkormányzat Képviselő – testületének a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet.