Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2017. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


 1. §.  A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzata illetékességi területén történő
 1. házasságkötésre
 2. családi szertartás szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


2.§   E rendelet alkalmazásában:


(1) Hivatalos helyiség: Balatonberény Kossuth tér 1.


(2) Hivatali munkaidőn kívüli családi esemény: pénteken 14.00 és 19.00 óra közötti, szombaton 9.00-19.00 óra közötti időpont.


(3) Hivatali munkaidő: a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


(4) Családi szertartás: névadó, házassági fogadalom megerősítése.


(5) Családi esemény: a házasságkötés és a családi szertartás


(6)A fizetendő díj alanyi adómentes.

 1. Családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díjai


3.§ (1) A családi szertartás keretében ingyenes alapszolgáltatás:

a) ünnepség céljára megfelelően berendezett kijelölt hivatalos helyiség

b) ünnepi beszéd, emléklap, gyertya

c) gépi zene.


(2) A hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő családi események lebonyolításáért díjat kell fizetni.


(3) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködését a jegyzőtől írásban kell kérni.


(4) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az érintettek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják a 4.§ (1) – (4) bekezdés szerinti szolgáltatási díj befizetését.


(5) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény csak zárt épületben és akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött, arról, hogy a helyszín méltó és ünnepélyes körülményeknek kialakítható. Nyílt téri családi esemény esetén a kérelmező köteles alternatív, zárt épületben való megrendezés lehetőségéről gondoskodni, amelyről a kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell.


4.§ (1) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 30 000 Ft díjat kell fizetni.


 1. Amennyiben a családi esemény legalább egyik érintettje a családi esemény időpontjában balatonberényi állandó lakos, úgy az (1) bekezdésben meghatározott díjból 100 %-os díjkedvezményben részesül.


 1. A családi esemény hivatali helyiségben, munkaidőn kívül történő lebonyolítása esetén többletszolgáltatás ellentételezéseként 15 000 Ft díjat kell fizetni.


 1. Amennyiben a családi esemény legalább egyik érintettje a családi esemény időpontjában balatonberényi állandó lakos, úgy a (3) bekezdésben meghatározott díjból 100 %-os díjkedvezményben részesül.


 1. Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott dj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg az önkormányzat házipénztárába befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.


 1. A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt külső helyszínen lebonyolított házasságkötés díjmentes.


 1. Amennyiben a családi eseményt az igénybevevők a kitűzött időpont előtt legalább 10 nappal megelőzően írásban lemondják, a befizetett díjat részükre a bejelentést követő 5 munkanapon belül az önkormányzat visszafizeti.


 1. A családi esemény lebonyolításáért járó anyakönyvvezetői díjazás


5 .§ Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi esemény esetén: 12000 Ft

b) hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli családi esemény esetén 18000 Ft díj illeti meg.


 1. Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a már bejelentett családi eseményekre is alkalmazni kell.

 (2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet.          Horváth László                                                                                 Mestyán Valéria

            polgármester                                                                                címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve: 2017. május 26-án     Mestyán Valéria  címzetes főjegyző