Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2016. 05. 24 - 2016. 09. 15


Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.Általános rendelkezések


  1. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Damak közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.


(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a közösség érdekében meghatározott azon szabályok összessége, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.


(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Damak Község Önkormányzata e rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.


(4) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.


  1. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben


a)közigazgatási bírság szabható ki, melynek legalacsonyabb összege 10.000 forint, legmagasabb összege 150.000 Ft;


b) az e rendeletben meghatározott esetben az erre felhatalmazott személy helyszíni bírságot szabhat ki, melyek legalacsonyabb összege 5000 forint, legmagasabb összege 50.000 forint.2. Eljárási rendelkezések


  1. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.


4.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.


(2) A közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének megállapítása során – a Ket. 94/A.(1) bekezdésében foglaltakon túl – mérlegelni kell:

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát;

b) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó felhívásra az önként igazolja.


(3) Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától számított harminc nap, vagy az elkövetéstől számított hat hónap eltelt. A hathónapos határidő kezdő napja

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.


5. §


(1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha az elkövető természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be (gyermekkorú).


(2) A 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel (továbbiakban: fiatalkorú) szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.


3. Egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


6. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki


a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant hosszú időn keresztül nem műveli meg, nem tartja rendben és a gyomtól, gaztól hatósági felszólítás után sem tisztítja meg, továbbá az a használó vagy tulajdonos, aki belterületi ingatlanán hulladék tárolásával a rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti;


b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik;


c) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja; vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;


d) nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában levő ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag kikerüljön;


e) a járdáról letakarított havat a gyalogos-, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le;


f) Damak község közigazgatási területén olyan tevékenység folytat, vagy olyan magatartás tanúsít, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja,


g) a kerti építményeket, berendezéseket nem rendeltetésszerűen használja,


h) közterületi ültetett lágy szárú növényeket engedély nélkül letépi, fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, közterületen fás szárú növényt engedély nélkül kivág;


i) élő fákon hirdet, reklámhordozót kifüggeszt,


j) gépjárművel a zöldterületen közlekedik, parkol,


k) a község címerét vagy zászlóját jogosulatlanul használja fel,


l) a község címerét vagy zászlóját használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon állítja elő, illetve hozza forgalomba.


7.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                 Baranyay Barnabás                                                            Némethné Fodor Szilvia

                  polgármester                                                                               jegyző