Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (XI.10.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Hatályos: 2018. 11. 11

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


  1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


  1. Értelmező rendelkezések


2. § (1) A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.


(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, nem szociális ellátásnak minősülő pénzbeli juttatás.

(3) A céljellegű támogatás lehet:

a)    eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást, vagy

b)    általános működési célú támogatás, ami a támogatott, az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.II. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


  1. Az átadott támogatás forrása


3.§ Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.


  1. A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


4.§ (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület, az 50.000.- Ft értékhatár alatti támogatások esetében a polgármester (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt.


(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, valamint amelynek részére képviselői, vagy polgármesteri indítvány alapján képviselő-testületi határozattal címzett támogatás került megállapításra,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs és nyilatkozatban rögzíti, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.


(3)  A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet – Pályázati adatlap - kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: KÖH).


  1. A támogatási megállapodás


5.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására a polgármester megállapodást köt a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

           a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

            b) a forrás fedezetét,

            c) a forrás összegét,

            d) a forrás felhasználásának célját,

            e) a forrás felhasználásának feltételeit,

            f) a pénzügyi teljesítést,

            g) a teljesítés ütemezését,

            h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

            i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét - működési támogatásról a tárgyévet követő év február 28-ig,

            j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.


(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően átutalással, vagy házi pénztárból történő kifizetéssel lehet teljesíteni.

(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.


  1. Az elszámolás


6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni az alábbiak szerint:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

            a) a rendelet 2. melléklete szerinti elszámoló lap,

     b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok, és

     c) a támogatott írásbeli beszámolója a támogatás felhasználásáról.

 (2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint a tárgyévet követő év február 28-ig.


(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(4) A benyújtott elszámolásokat az KÖH megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.         

(7) A KÖH ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(8) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.


  1. A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól


7.§ (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.


  1. Nyilvántartás és közzététel

8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a KÖH megbízott dolgozója köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a község www.damak.hu címen található honlapján közzé kell tenni.

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételről a KÖH megbízott dolgozója köteles gondoskodni.


III. Fejezet


  1. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


9.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a képviselő-testület dönt.

(2) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


10. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Baranyay Barnabás                                              Fodor Szilvia

                         polgármester                                                             jegyző  Mellékletek