Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2018.05.31.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

383.979 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

464.553 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

80.574 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 80.574 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

327.881

53.746

2.352

383.979

aa)

működési költségvetési bevételét

224.678

43.542

2.352

270.572

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

103.203

10.204

0

113.407

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

360.632

62.964

40.957

464.553

ba)

működési költségvetési kiadását

160.343

54.583

39.687

254.613

személyi jellegű kiadások

10.653

20.976

10.456

42.085

munkaadókat terhelő járulékok

2.441

2.431

2.489

7.361

dologi jellegű kiadások

69.320

16.136

5.040

90.496

támogatásértékű működési kiadások

9.458

0

21.432

30.890

működési célú pénzeszköz átadás

58.214

13.070

270

71.554

előző évi állami támogatás visszafizetés

6.572

0

0

6.572

ellátottak pénzbeli juttatásai

3.385

1.970

0

5.355

működési kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

300

0

0

300

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

200.289

8.381

1.270

209.940

beruházások előirányzata

17.263

4.904

1.270

23.437

felújítások előirányzata

133.459

2.677

0

136.136

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

800

0

800

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

49.567

0

0

49.567

c)

költségvetési hiányát

80.574

Ebből: Kötelező feladat hiány

32.751

Önként vállalt feladat hiány

9.218

Államigazgatási feladat hiány

38.605

ca)

működési költségvetési többletét

15.959

Ebből: Kötelező feladat többlet

64.335

Önként vállalt feladat hiány

11.041

Államigazgatási feladat hiány

37.335

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

96.533

Ebből: Kötelező feladat hiány

97.086

Önként vállalt feladat többlet

1.823

Államigazgatási feladat hiány

1.270

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

80.574

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

80.574

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 5.070.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2017. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.
(3) A képviselő-testület a képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29. ) önkormányzati rendelet 1. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő havi tiszteletdíját az éves költségvetési rendelet tartalmazza.
(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb a tiszteletdíj 45 %-ával növelhető. Összegszerű meghatározását az éves költségvetési rendelet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület bizottságai külső tagjainak tiszteletdíját az éves költségvetési rendelet tartalmazza.”

20. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2017.évi költségvetés

Sorszám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

360 632

62 964

40 957

464 553

408 455

53 746

2 352

464 553

3

0

1

4

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

360 632

62 964

40 957

464 553

408 455

53 746

2 352

464 553

3

0

1

4

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása
felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

80574

0

80574

3

Összesen

80574

0

80574

3. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2017.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Intézményi működési bevételek

18257

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

140193

87000

89300

90100

Önk.működési költségvetési támogatása

74934

60500

58000

59000

Támogatásértékű működési bevétel

36020

10000

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

50

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

2843

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

569

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

272866

177500

177300

179100

Személyi juttatások

42085

25000

25000

25000

Munkaadót terhelő járulékok

7361

6000

6000

6000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

90496

55000

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

30890

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

71554

30000

29594

30000

Ellátottak pb.juttatásai

5355

14000

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6572

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

300

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

254613

160000

159594

160000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

2650

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

106456

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Önk.felhalmozási költségvetési támogatása

2007

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

80574

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

191687

45206

45000

40000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

23437

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

136136

40000

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

800

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

49567

10000

10000

6394

Felhalmozási célú kiadások összesen:

209940

65000

65000

61394

Önkorm.bevétel összesen:

464553

222706

222300

219100

Önkorm.kiadás összesen:

464553

225000

224594

221394

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

383 979

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

464 553

2

Pénzforgalmi bevételek

383 979

2

Pénzforgalmi kiadások

414 686

3

Működési célú

272 866

3

Működési célú

254 313

4

Működési bevételek

158 450

4

Személyi jellegű kiadások

42 085

5

Intézményi működési bevételek

18 257

5

Munkaadót terhelő járulékok

7 361

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

140 193

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

90 496

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

36 020

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

5 355

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4 898

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

50

10

Működési kölcsön nyújtás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

74 934

11

Támogatásértékű működési kiadás

30 890

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

569

12

Működési célú pénzeszközátadás

71 554

13

Állami támogatás megelőlegezés

2 843

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 572

14

Felhalmozási célú

111 113

14

Felhalmozási célú

160 373

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 650

15

Beruházási kiadások

23 437

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

106 456

16

Felújítások

136 136

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

2 007

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

800

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

49 867

22

22

Működési célú tartalékok

300

23

23

Általános tartalék

300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

49 567

26

26

Fejlesztési céltartalék

49 567

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2017.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

80 574

28

28

Működési hiány

-18 253

29

29

Felhalmozási hiány

98 827

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

383 979

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

414 686

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

80 574

35

35

Működési hiány

-18 253

36

36

Felhalmozási hiány

98 827

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

80 574

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

80 574

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

464 553

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

464 553

45

Működési célú bevételek összesen

272 866

45

Működési célú kiadások összesen

254 613

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

191 687

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

209 940

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

143 489

17 804

0

161 293

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

143 489

17 804

0

161 293

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

140 193

0

0

140 193

6

Helyi adók

136 353

0

0

136 353

7

- Építményadó

53 563

53 563

8

- Telekadó

38 526

38 526

9

- Kommunális adó

6 419

6 419

10

- Iparűzési adó

16 006

16 006

11

- Idegenforgalmi adó

13 768

13 768

12

- Pótlék, bírság

8 071

8 071

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

157

0

0

157

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

15

- Talajterhelési díj

157

157

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

17

Átengedett központi adók

3 683

0

0

3 683

18

- Gépjárműadó

3 683

3 683

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

3 296

17 804

0

21 100

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

3 296

17 804

0

21 100

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

453

16 254

16 707

22

- Állami támogatás megelőlegezés

2 843

2 843

23

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 500

1 500

24

- Kamatbevételek

50

50

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

25

II. Támogatások

74 934

0

0

74 934

26

Önkormányzat támogatásai

74 934

0

0

74 934

27

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

74 934

0

0

74 934

28

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

47 452

47 452

29

-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 603

10 603

30

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 819

1 819

31

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

15 060

15 060

32

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 007

3 219

0

5 226

33

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 007

3 219

0

5 226

34

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2 650

0

2 650

35

- Ingatlan értékesítés

2 650

2 650

36

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

37

- Gép, berendezés értékesítés

0

38

Osztalék

0

39

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

2 007

2 007

40

Lakáshitel visszafizetés

0

41

Támogatási kölcsön visszatérülés

569

569

42

IV. Támogatás értékű bevétel

107 451

32 673

2 352

142 476

43

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

44

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

45

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

46

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

47

- Egyéb önkormányzattól

0

48

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

50

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

107 451

32 673

2 352

142 476

51

Támogatásértékű működési bevétel

6 255

27 413

2 352

36 020

52

- Többcélú kistérségi társulástól

0

53

- Egyéb önkormányzattól

994

2 352

3 346

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

285

285

55

- Társadalombiztosítási alapoktól

4 898

56

- Elkülönített állami pénzalaptól

78

27 413

27 491

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

101 196

5 260

0

106 456

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

100 197

5 260

105 457

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

999

999

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

61

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

50

0

50

62

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

50

0

50

63

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

50

0

50

64

- Háztartástól átvett pénz

0

65

- civil szervezettől átvett pénz

50

50

66

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

67

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

68

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

69

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

70

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

73

- Háztartástól átvett pénz

0

74

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

75

Önkormányzat költségvetési bevételei

327 881

53 746

2 352

383 979

76

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

327 881

53 746

2 352

383 979

77

VI. Pénzmaradvány

80 574

0

0

80 574

78

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

79

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

80

Önkormányzat pénzmaradványa

80 574

0

0

80 574

81

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

82

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

80 574

80 574

83

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

84

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

85

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

86

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

87

Működési célú hitel

0

0

0

0

88

BEVÉTEL ÖSSZESEN

408 455

53 746

2 352

464 553

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

160 343

54 583

39 687

254 613

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

160 343

54 583

39 687

254 613

10

- Személyi juttatás

10 653

20 976

10 456

42 085

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 441

2 431

2 489

7 361

12

- Dologi kiadás

69 320

16 136

5 040

90 496

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 385

1 970

5 355

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

3 368

3 368

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

70 876

13 070

21 702

105 648

16

- Általános tartalék

300

300

17

II. Felhalmozási költségvetés

200 289

8 381

1 270

209 940

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

21

Önkormányzati beruházási kiadás

17 263

4 904

1 270

23 437

22

Önkormányzati felújítási kiadások

133 459

2 677

136 136

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

0

0

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

800

800

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

28

Céltartalék

49 567

49 567

29

Fejlesztési hitel kamata

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

200 289

8 381

1 270

209 940

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

360 632

62 964

40 957

464 553

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

360 632

62 964

40 957

464 553

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

453

215 127

9 098

0

0

224 678

103 203

80 574

183 777

408 455

3

Önként vállalt feladatok

17 804

27 413

619

0

45 836

2 650

5 260

7 910

53 746

4

Államigazgatási feladatok

2 352

0

0

2 352

0

2 352

5

Összesen

18 257

215 127

38 863

619

0

272 866

2 650

108 463

0

80 574

191 687

464 553

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

453

215 127

9 098

0

0

224 678

0

103 203

0

80 574

183 777

408 455

8

Önként vállalt feladatok

17 804

0

27 413

619

0

45 836

2 650

5 260

0

0

7 910

53 746

9

Államigazgatási feladatok

0

0

2 352

0

0

2 352

0

0

0

0

0

2 352

10

Összesen

18 257

215 127

38 863

619

0

272 866

2 650

108 463

0

80 574

191 687

464 553

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költségvetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

10653

2441

69320

300

3385

74244

160 343

133459

17263

49567

200289

360 632

3

Önként vállalt feladatok

20 976

2 431

16 136

1 970

13 070

54 583

2 677

4 904

800

8381

62 964

4

Államigazgatási feladatok

10 456

2 489

5 040

21 702

39 687

1 270

1270

40 957

5

Összesen

42 085

7 361

90 496

300

5 355

109 016

254 613

136 136

23 437

49 567

800

209 940

464 553

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

10 653

2 441

69 320

300

3 385

74 244

160 343

133 459

17 263

49 567

0

200 289

360 632

8

Önként vállalt feladatok

20 976

2 431

16 136

0

1 970

13 070

54 583

2 677

4 904

0

800

8 381

62 964

9

Államigazgatási feladatok

10 456

2 489

5 040

0

0

21 702

39 687

0

1 270

0

0

1 270

40 957

10

Összesen

42 085

7 361

90 496

300

5 355

109 016

254 613

136 136

23 437

49 567

800

209 940

464 553

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

1 500

1 500

2

Rendkívüli települési támogatás

700

700

3

Temetési segély települési támogatás

300

300

4

Családalapítási települési támogatás

400

400

5

Bursa Hungarica

350

350

6

Tüzifa segély

400

400

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

100

100

8

Eseti nevelési segély (tankönyv támogatás)

400

400

9

Egyéb támogatás

200

200

10

Szünidei gyermekétkeztetés

120

120

11

Gyógyszertámogatás települési

400

400

12

Köztemetés

200

200

13

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

285

285

14

Szociális tüzelőanyag támogatás

0

0

15

Összesen

3 385

1 970

0

5 355

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

67 672

13 070

21 702

102 444

2

Támogatásértékű működési kiadás

9 458

0

21 432

30 890

3

Közös Hivatal támogatás

17 518

17 518

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 230

2 230

5

Tagdíj Marcali kistérség

117

117

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

293

293

7

Orvosi ügyelet társulási díj

951

951

8

Hatósági igazgatás támogatás

176

176

9

Család és gyermekjóléti szolgálat

147

147

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

6 076

6 076

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

12

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

3 282

3 282

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

58 214

13 070

270

71 554

14

Polgármesteri támogatási keret

270

270

15

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

46 038

46 038

16

Gyógyszertár pénz átadás szoftwer, hardver beszerzésre

120

120

17

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

260

260

18

Polgárőrség támogatás

450

450

19

Katasztrófavédelem támogatás

70

70

20

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

21

TÖOSZ tagdíj

25

25

22

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

50

50

23

Mozdulj Balaton Társulás

80

80

24

Vöröskereszt támogatás

200

200

25

Plébániahivatal támogatás

1 000

1 000

26

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

27

Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány

50

50

28

Vasutas Települések Szövetsége

12

12

29

Nyugdíjas Klub támogatás

270

270

30

Borút Egyesület tagdíj

13

13

31

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

32

Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 500

4 500

33

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

34

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

1 300

1 300

35

Sport Egyesület támogatás

4 500

4 500

36

Szennyvíz, víz állami támogatás átutalás DRV-nek

11 796

11 796

37

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

67 672

13 070

21 702

102 444

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

38

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

800

0

800

39

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

40

0

0

0

41

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

800

0

800

42

Tűzoltó autó vásárlás támogatása

800

800

43

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

67 672

13 870

21 702

103 244

44

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0

45

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

46

0

47

Mindösszesen:

67 672

13 870

21 702

103 244

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNt

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

17 211

4 956

1 270

23 437

2

Parti sétány kialakítás

7 529

7 529

3

Számítógép beszerzés 5 db képviselők

1 270

1 270

4

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás

254

254

5

Harang készítés

305

305

6

Lidós strand kialakítás

2 540

2 540

7

Játék beszerzés Balogh park

508

508

8

Számítógép háziorvos

191

191

9

Kis értékű tárgyi eszköz védőnő

64

64

10

Könyvtári polcok

254

254

11

Múlt Ház kiállító terem kialakítás

1 143

1 143

12

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka program

928

928

13

Földterület vásárlás

101

101

14

Naturista strand beléptető rendszer, játékok, értékmegőrző, szelektív gyűjtők

2 111

2 111

15

Háziorvosi rendelő pályázat számítástechnikai és egyéb gép beszerzés

3 048

3 048

16

POD faház beszerzés

1 625

1 625

17

Eszköz beszerzés közművelődési pályáza

500

500

18

Számítógép beszerzés Műv.Ház kártérítés terhére

166

166

19

Településképi arculati kézkönyv készítés

900

900

20

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

17 211

4 956

1 270

23 437

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

133 459

2 677

0

136 136

2

Kossuth Lajos utca járda felújítás

1 270

1 270

3

Kodály utca aszfaltozás

7 493

7 493

4

Dózsa utca aszfaltozás

5 421

5 421

5

Bajcsy utca aszfaltozás, vízelvezető árok felújítás

12 602

12 602

6

Virág utcai járda felújítás

2 540

2 540

7

Béke utcai lakás felújítás

635

635

8

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

9

Temetői WC felújítás

127

127

10

Naturista strand vizesblokk felújítás

2 677

2 677

11

Háziorvosi rendelő felújítás pályázat épület felújítás

22 714

22 714

12

Önkormányzati hivatal épület felújítás

27 968

27 968

13

Óvoda fejlesztés pályázat épület felújítás

40 225

40 225

14

I. világháborús emlékmű felújítás

715

715

15

Béke utcai járda felújítás EBR42 376845 pályázat

1 589

1 589

16

Járdák felújítása

7 620

7 620

17

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

133 459

2 677

0

136 136

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek
támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat

27 718

0

27 718

0

0

27 718

0

2

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1 pályázat

29 054

0

29 054

0

0

29 054

0

3

Óvoda fejlestés TOP-1.4.1 pályázat

43 425

0

43 425

0

0

43 425

0

4

Összesen:

100 197

0

100 197

0

0

100 197

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

6

-Kötelező feladatok

1

0

1

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

1

2

10

-Kötelező feladatok

1

1

2

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

1

4

14

-Kötelező feladatok

2

1

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2017. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

20

20

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

20

20

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

20

20

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2017. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

140 193

0

0

140 193

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

3 296

17 804

0

21 100

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

74 934

0

0

74 934

6

Támogatás értékű bevétel

6 255

27 413

2 352

36 020

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

50

0

50

8

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

569

0

569

9

Pénzmaradvány

0

0

0

0

10

Működési célú bevétel összesen: (2+…+9)

224 678

45 836

2 352

272 866

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

13

Önkormányzat kiadásai

160 043

54 583

39 687

254 313

14

Általános tartalék

300

0

0

300

15

Hitel törlesztés

0

0

0

0

16

Működési kiadás összesen: (12+…+15)

160 343

54 583

39 687

254 613

17

Felhalmozási célú bevételek

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 650

0

2 650

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

2 007

2 007

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

101 196

5 260

0

106 456

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

22

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

23

Pénzmaradvány

80 574

0

0

80 574

25

Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+…+23)

183 777

7 910

0

191 687

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

17 263

4 904

1 270

23 437

28

Felújítási kiadások

133 459

2 677

0

136 136

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

800

0

800

30

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

33

Céltartalék

49 567

0

0

49 567

34

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

0

35

Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34)

200 289

8 381

1 270

209 940

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2017.
dec. 31.

2018.
dec. 31.

2019.
dec. 31.

2020.
dec.31.

2021.
dec.31.

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027. dec.31.

2028. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sorszám

Feladat

2017. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési tartalék

300

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

300

4

Céltartalék

5

Felhalmozási tartalék

49 567

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

49 567

7

Tartalékok összesen:

49 867

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2017.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

514

614

34642

3124

13403

4656

5786

5414

36652

4115

717

54875

164512

2

Átvett pénzeszköz

2392

2392

5737

2704

2704

8115

2855

2855

59476

46129

2704

4463

142526

3

Önkormányzati támogatás

7064

4709

5709

5009

4709

4709

5785

4709

5709

5009

4709

19111

76941

4

Előző havi záró pénz

80574

78326

65220

82013

59687

42440

41107

33609

27171

92719

53894

-12023

80574

5

Bevételek összesen:

90544

86041

111308

92850

80503

59920

55533

46587

129008

147972

62024

66426

464553

Kiadások

6

Működési kiadások

12218

20821

22402

21904

19534

17885

20299

19416

26452

22368

16079

36035

255413

7

Felújítási kiadások

0

0

5127

10635

7540

0

0

0

7677

67265

27968

9924

136136

8

Fejlesztési kiadások

0

0

1766

624

10989

928

1625

0

2160

4445

0

900

23437

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

19567

49567

10

Kiadások összesen:

12218

20821

29295

33163

38063

18813

21924

19416

36289

94078

74047

66426

464553

11

Egyenleg

78326

65220

82013

59687

42440

41107

33609

27171

92719

53894

-12023

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Öszszes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2017.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

9824

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

8492

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

1332

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

145322

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

145322

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

13768

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

65863

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

43226

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6459

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

16006

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

3683

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

3683

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

158829

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

141789

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.