Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

A szociális tüzelőanyag helyi szabályairól szóló 14/2020.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 10 - 2020. 12. 10

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 14/2020.(X.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


 „4(2) A kérelmet a tárgyév november 19. napjától december 31. napjáig lehet benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Állandó Kirendeltségén, vagy az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén.”


2. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                      

            Tóth Szabolcs Balázs                                        Dr. Vártás József

                   polgármester                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december 09. kihirdetésre került.Damak, 2020. december 09.


                                                                 

        Dr. Vártás József

           jegyző