Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2020. 07. 01

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

1.§ (1) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadását

a) 57.494.491 Ft költségvetési bevétellel,

b) 58.297.581 Ft költségvetési kiadással,

c) finanszírozási célú bevételeit 7.838.470 Ft-tal,

d) finanszírozási célú kiadásait 693.047 Ft-tal

e) 6.342.333 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2019. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.


(3)  Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)  A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak és a TOP támogatással foglalkoztatottak éves létszámát a 2. melléklet szerint fogadja el.


(5)  A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.


(6)  Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.


(7)  A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8)  A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.


(9)  A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 8. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.


(10)  A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11)  A pénzeszköz változását a 10. melléklet tartalmazza.

2.§ (1)Az önkormányzat maradványának összegét a 11. melléklet tartalmazza.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonmérlegét a 12. mellékletben, a vagyonkimutatását a 13. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.


(3)   A képviselő-testület Damak Község Önkormányzat eredménykimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Dr. Vártás József                                Tóth Szabolcs Balázs

          jegyző                                             polgármester


Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. június 30. napján kihirdetésre került.


Damak, 2020. június 30.

Dr. Vártás József

jegyző