Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Hatályos: 2015. 09. 11 - 2020. 12. 31

Damak község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon, és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig az OTP Bank Nyrt Edelényi fiókjánál vezetett 11734080-15548081-03920000 számú talajterhelési díj befizetési számlára.


2. §


(1) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke 11 m3 /fő/év


(2) Az átalány mértéke az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében megállapított 30 liter/fő/nap vízfogyasztás alapulvételével került megállapításra.3. §


(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj ellenőrzéséhez szükséges adatokat a tárgyévet követő év február 28-ig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.


(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre   bocsátott adatok alapján ellenőrzi.


4. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 11/2004.(VII.29.) önkormányzati rendelet.                        Baranyay Barnabás                                                   Némethné Fodor Szilvia

                        Polgármester                                                                       jegyző