Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 02- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

2015.09.02.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

255.343 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

312.488 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

57.145 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 57.145 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

209.383

45.960

0

255.343

aa)

működési költségvetési bevételét

173.680

43.666

0

217.346

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

35.703

2.294

0

37.997

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

177.472

99.931

35.085

312.488

ba)

működési költségvetési kiadását

81.879

96.677

34.894

213.450

személyi jellegű kiadások

8.284

25.725

9.023

43.032

munkaadókat terhelő járulékok

2.272

3.567

2.461

8.300

dologi jellegű kiadások

54.856

13.413

4.072

72.341

támogatásértékű működési kiadások

8.899

0

19.338

28.237

működési célú pénzeszköz átadás

300

44.674

0

44.974

előző évi állami támogatás visszafizetés

2.456

0

0

2.456

ellátottak pénzbeli juttatásai

4.812

2.050

0

6.862

speciális célú támogatások

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

0

7.248

0

7.022

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

95.593

3.254

191

99.038

beruházások előirányzata

11.133

254

191

11.578

felújítások előirányzata

70.015

0

0

70.015

támogatásértékű felhalmozási kiadás

14.445

0

0

14.445

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

3.000

0

3.000

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

0

0

0

0

c)

költségvetési hiányát

57.145

Ebből: Kötelező feladat többlet

31.911

Önként vállalt feladat hiány

53.971

Államigazgatási feladat hiány

35.085

ca)

működési költségvetési többletét

3.896

Ebből: Kötelező feladat többlet

91.801

Önként vállalt feladat hiány

53.011

Államigazgatási feladat hiány

34.894

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

61.041

Ebből: Kötelező feladat hiány

59.890

Önként vállalt feladat hiány

960

Államigazgatási feladat hiány

191

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

57.145

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

57.145

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.”

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 6.600.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2015. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 38 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

1. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

2. a támogatás összegét,

3. a támogatás felhasználásának célját,

4. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

5. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

6. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

8. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

9. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

10. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

11. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

(4) Hatályát veszti az államháztartási mérlegek tartalmáról szóló 1/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet, az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 17/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati biztosról szóló 7/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2015. évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2015. évi költségvetés

Sor-
szám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat


Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat


Összesen

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat


Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat


177.472


99.931


35.085


312.488


209.383


103.105


0


312.488


3


0


1


4


2

Balatonberény Önkormányzatmindösszesen177.47299.93135.085312.488209.383103.1050312.4883014

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

ESorszámMegnevezés
Előző évi pénzmaradvány


Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre


Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozásra


1
2


Működési célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány


0
57145


0
0


0
57145

3

Összesen

57145

0

57145

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Adatok:e Ft-ban

A

B

C

D


Sorszám


Megnevezés


Felhasználás a működésre


Felhasználás a felhalmozásra


1


Hitelfelvétel


0


0

3

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2015. évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

Intézményi működési bevételek

15392

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

91000

87000

86500

88000

Önkormányzat költségvetési támogatása

77496

57000

58000

59000

Támogatásértékű működési bevétel

33458

10000

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Hitelfelvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

217346

174000

174500

177000

Személyi juttatások

43032

22000

22500

23000

Munkaadót terhelő járulékok

8300

5500

5700

5900

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

72341

55000

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

28237

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk. Átadás és egyéb tám.

44974

30000

29594

30000

Ellátottak pb.juttatásai

6862

14000

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2456

0

0

0

Működési célú kölcsönnyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

7248

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

213450

156500

156794

157900

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

Önkormányzat felh. és tőke jell.bev.

2294

2294

2294

2294

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

35703

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

57145

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

95142

47500

47294

42294

Felhalmozási kiadások /ÁFA-val együtt/

11578

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

70015

40000

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

14445

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

3000

0

0

0

Támogatási kölcsönfolyósítás

0

0

0

0

Értékpapírbeszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

10000

10000

6394

Felhalmozási célú kiadások összesen:

99038

65000

65000

61394

Önkorm.bevétel összesen:

312488

221500

221794

219294

Önkorm.kiadás összesen:

312488

221500

221794

219294

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015.évi költségvetés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

255.343

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

312.488

2

Pénzforgalmi bevételek

255.343

2

Pénzforgalmi kiadások

305.240

3

Működési célú

217.346

3

Működési célú

206.202

4

Működési bevételek

106.392

4

Személyi jellegű kiadások

43.032

5

Intézményi működési bevételek

15.392

5

Munkaadót terhelő járulékok

8.300

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

91.000

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

72.341

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

33.458

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

6.862

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4.920

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

77.496

11

Támogatásértékű működési kiadás

28.237

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

44.974

13

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2.456

14

Felhalmozási célú

37.997

14

Felhalmozási célú

99.038

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2.294

15

Beruházási kiadások

11.578

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

35.703

16

Felújítások

70.015

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

14.445

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.000

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

7.248

22

22

Működési célú tartalékok

7.248

23

23

Általános tartalék

7.248

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

0

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

57.145

28

28

Működési hiány

-3.896

29

29

Felhalmozási hiány

61.041

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)255.34333KIADÁSOK ÖSSZESEN305.240

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

57.145

35

35

Működési hiány

-3.896

36

36

Felhalmozási hiány

61.041

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

57.145

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

57.145

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

312.488

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

312.488

45

Működési célú bevételek összesen

217.346

45

Működési célú kiadások összesen

213.450

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

95.142

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

99.038

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

91 000

15 392

0

106 392

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

91 000

15 392

0

106 392

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91 000

0

0

91 000

6

Helyi adók

88 300

0

0

88 300

7

- Építményadó

40 000

40 000

8

- Telekadó

22 000

22 000

9

- Kommunális adó

5 500

5 500

10

- Iparűzési adó

9 000

9 000

11

- Idegenforgalmi adó

10 000

10 000

12

- Pótlék, bírság

1 800

1 800

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

100

0

0

100

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

50

15

- Talajterhelési díj

40

40

16

- Egyéb sajátos bevétel

10

10

17

Átengedett központi adók

2 600

0

0

2 600

18

- Gépjárműadó

2 600

2 600

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

15 392

0

15 392

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

15 392

0

15 392

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

0

14 092

14 092

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 300

1 300

23

- Kamatbevételek

0

0

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

24

II. Támogatások

77 496

0

0

77 496

25

Önkormányzat támogatásai

77 496

0

0

77 496

26

Önkormányzat költségvetési támogatása

77 496

0

0

77 496

27

- Általános feladatok támogatása

31 788

31 788

28

-Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 531

5 531

- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

29

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 342

1 342

30

- Központosított előirányzatok

22 745

22 745

31

- Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

32

- Egyéb működési célú állami támogatás

140

140

32

-Szociális feladatok támogatása

1 506

1 506

33

-Rendkívüli feladatok kiegészítő támogatása

14 444

14 444

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 294

0

2 294

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

2 294

0

2 294

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2 294

0

2 294

37

- Ingatlan értékesítés

0

38

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

2 294

39

- Gép, berendezés értékesítés

0

40

Osztalék

0

41

Lakáshitel visszafizetés

0

42

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

43

IV. Támogatás értékű bevétel

40 887

28 274

0

69 161

44

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

46

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

48

- Egyéb önkormányzattól

0

49

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

51

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

40 887

28 274

0

69 161

52

Támogatásértékű működési bevétel

5 184

28 274

0

33 458

53

- Többcélú kistérségi társulástól

0

54

- Egyéb önkormányzattól

264

264

55

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

500

500

56

- Társadalombiztosítási alapoktól

4 920

57

- Elkülönített állami pénzalaptól

27 774

27 774

58

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

35 703

0

0

35 703

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés

35 703

35 703

62

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

63

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

- Háztartástól átvett pénz

0

66

- EU költségvetésből átvett pénz

0

67

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

68

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

69

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

70

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

73

- Háztartástól átvett pénz

0

74

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

75

Önkormányzat költségvetési bevételei

209 383

45 960

0

255 343

76

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

209 383

45 960

0

255 343

77

VI. Pénzmaradvány

0

57 145

0

57 145

78

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

79

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

80

Önkormányzat pénzmaradványa

0

57 145

0

57 145

81

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

82

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

57 145

57 145

83

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

84

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

85

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

86

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

87

Működési célú hitel

0

0

0

0

88

BEVÉTEL ÖSSZESEN

209 383

103 105

0

312 488

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

81 879

96 677

34 894

213 450

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

81 879

96 677

34 894

213 450

10

- Személyi juttatás

8 284

25 725

9 023

43 032

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 272

3 567

2 461

8 300

12

- Dologi kiadás

54 856

13 413

4 072

72 341

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

4 812

2 050

6 862

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 456

2 456

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

9 199

44 674

19 338

73 211

16

- Általános tartalék

7 248

7 248

17

II. Felhalmozási költségvetés

95 593

3 254

191

99 038

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2015.évi költségvetés

Sor- szám


Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat


Összesen

21


Önkormányzati beruházási kiadás


11.133


254


191


11.578

22

Önkormányzati felújítási kiadások

34.312

34.312

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás


0


0

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás


35.703


35.703

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

14.445

3.000

17.445

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

28

Céltartalék

0

29

Fejlesztési hitel kamata

0

30


Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:95.5933.25419199.038

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

177.472

99.931

35.085

312.488

32III. Finanszírozási célú kiadás000
0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

177.472

99.931

35.085

312.488

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

0

168 496

5 184

0

0

173 680

0

35 703

0

0

35 703

209 383

3

Önként vállalt feladatok

15 392

0

28 274

0

0

43 666

2 294

0

0

57 145

59 439

103 105

4

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Összesen

15 392

168 496

33 458

0

0

217 346

2 294

35 703

0

57 145

95 142

312 488

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

0

168 496

5 184

0

0

173 680

0

35 703

0

0

35 703

209 383

8

Önként vállalt feladatok

15 392

0

28 274

0

0

43 666

2 294

0

0

57 145

59 439

103 105

9

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Összesen

15 392

168 496

33 458

0

0

217 346

2 294

35 703

0

57 145

95 142

312 488

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer Ft-ban
Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
KIADÁS
ÖSSZESEN


Személyi jellegű kiadások


Munkaadót terhelő járulékokDologi
kiadásMűködési tartalék


Ellátottak pénzbeni juttatásai


Egyéb működési
célú kiadás


Működési költség-vetési kiadások összesenFelújításBeruházásFelhalm.
tartalék


Egyéb felhalmozási kiadások

Felhal-
mozási
költség- vetési kiadások
összesen


1


Balatonberény Önkormányzat8284227254856048121165581.879700151113301444595593177.472

2

Kötelező feladatok

3

Önként vállalt feladatok

25.725

3.567

13.413

7.248

2.050

44.674

96.677

0

254

0

3.000

3254

99.931

4

Államigazgatási feladatok

9.023

2.461

4.072

0

0

19.338

34.894

0

191

0

0

191

35.085

5

Összesen

43.032

8.300

72.341

7.248

6.862

75.667

213.450

70.015

11.578

0

17.445

99.038

312.488

6

ÖSSZES KIADÁS


8.284


2.272


54.856


0


4.812


11.655


81.879


70.015


11.133


0


14.445


95.593


177.472

7

Kötelező feladatok

8

Önként vállalt feladatok

25.725

3.567

13.413

7.248

2.050

44.674

96.677

0

254

0

3.000

3.254

99.931

9

Államigazgatási feladatok

9.023

2.461

4.072

0

0

19.338

34.894

0

191

0

0

191

35.085

10

Összesen

43.032

8.300

72.341

7.248

6.862

75.667

213.450

70.015

11.578

0

17.445

99.038

312.488

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 232

1 232

2

Lakásfenntartási támogatás régi

997

997

3

Lakásfenntartási települési támogatás új

1 103

1 103

4

Átmeneti segély régi

163

163

5

Rendkívüli települési támogatás

437

437

6

Temetési segély régi

20

20

7

Temetési segély települési támogatás új

280

280

8

Szemétdíj visszatérítés

100

100

9

Családalapítási támogatás régi

0

0

10

Családalapítási települési támogatás új

600

600

11

Bursa Hungarica

350

350

12

Tüzifa segély

400

400

13

Rendszeres nevelési segély

100

100

14

Eseti nevelési segély

300

300

15

Egyéb támogatás

200

200

16

Közgyógyellátás régi

91

91

17

Gyógyszertámogatás települési új

309

309

18

Köztemetés

150

150

19

Óvodáztatási támogatás

30

30

20

Összesen

4 812

2 050

0

6 862

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E


Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat


Összesen

nullnull1


Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai9.19944.67419.33873.211

2

Támogatásértékű működési kiadás

8.899

0

19.338

28.237

3

Közös Hivatal támogatás

14.764

14.764

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2.730

2.730

5

Tagdíj Marcali kistérség

353

353

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

353

353

7

Orvosi ügyelet társulási díj

961

961

8

Hatósági igazgatás támogatás

177

177

9

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

5.000

5.000

10

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

11

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

3.799

3.799

null12Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


300


44.674


0


44.974

13

Polgármesteri támogatási keret

270

270

14

Polgárőrség támogatás

450

450

15

Katasztrófavédelem támogatás

71

71

16

Balatoni Szövetség tagdíj

72

72

17

TÖOSZ tagdíj

25

25

18

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

7

7

19

Mozdulj Balaton Társulás

80

80

20

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

37.200

37.200

21

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

150

150

22

Vöröskereszt támogatás

200

200

23

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

24

Plébánia Hivatal támogatás

1.000

1.000

25

Vasutas Települések Szövetsége

6

6

26

Nyugdíjas Klub támogatás

270

270

27

Borút Egyesület tagdíj

13

13

28

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

29

Ifjúsági Klub támogatás

30

30

30

Grund Gyermekszervezet támogatás

50

50

31

Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás

700

700

32

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

33

Sport Egyesület támogatás

3.600

3.600

34

Könyv megjelenés támogatás

300

300

35

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz
átadás összesen:

9.199

44.674

19.338

73.211

A

B

C

D

E

Sor-
szám


Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat


Összesen36


Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai14.4453.000017.445

37

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

14.445

0

0

14.445

38

Játszótér pályázati összeg visszafizetés

14.445

14.445

0

0

39

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

3.000

0

3.000

40

Sport Egyesület támogatás felújításra

3.000

3.000

41

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás,
támogatás összesen:

23.644

47.674

19.338

90.656


42Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása


0


0


0


0


43


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


0


0


0


0

44

0

45

Mindösszesen:

23.644

47.674

19.338

90.656

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉL

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

11 133

254

191

11 578

2

Béke utca burkolat építés

4 654

4 654

3

Kis értékű tárgyi eszköz polgármester

191

191

4

Kamera testületi ülések felvételéhez

635

635

5

Föld vásárlás

583

583

6

Térfigyelő kamerák

4 318

4 318

7

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos

254

254

8

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnő

64

64

9

Kis értékű hangtechnikai eszközök Művelődési Ház

254

254

10

Kis értékű egyéb gép Művelődési Ház

625

625

11

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

11 133

254

191

11 578

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉL

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

11 133

254

191

11 578

2

Béke utca burkolat építés

4 654

4 654

3

Kis értékű tárgyi eszköz polgármester

191

191

4

Kamera testületi ülések felvételéhez

635

635

5

Föld vásárlás

583

583

6

Térfigyelő kamerák

4 318

4 318

7

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos

254

254

8

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnő

64

64

9

Kis értékű hangtechnikai eszközök Művelődési Ház

254

254

10

Kis értékű egyéb gép Művelődési Ház

625

625

11

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

11 133

254

191

11 578

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H


Sor-
szám


Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás
összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt


Terv évi támogatás

További évek
támogatása

Tervévet meg
előző kiadás


Tervévben


További években


1


Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP- 2012.5.5.0/A pályázat


35.703


35.703


27.525


35.703

2

Összesen:

35.703

0

35.703

0

27.525

35.703

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

6

-Kötelező feladatok

1

0

1

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

1

2

10

-Kötelező feladatok

1

1

2

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

1

4

14

-Kötelező feladatok

2

1

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

26

26

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

26

26

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

26

26

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor- szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1


Működési bevételek


0


0


0


0

2


Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91.000

0

0

91.000

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0

15.392

0

15.392

5

Önkormányzati költségvetési támogatás

77.496

0

0

77.496

6

Támogatás értékű bevétel

5.184

28.274

0

33.458

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

0

0

8

Működési célú hitel

0

0

0

0

9

Pénzmaradvány

0

0

0

0

10

Működési célú bevétel összesen: (2+…+9)

173.680

43.666

0

217.346

11


Működési kiadások

0

0

0

0

12


Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

13

Önkormányzat kiadásai

81.879

89.429

34.894

206.202

14

Általános tartalék

0

7.248

0

7.248

15

Hitel törlesztés

0

0

0

0

16

Működési kiadás összesen: (12+…+15)

81.879

96.677

34.894

213.450

17


Felhalmozási célú bevételek
0
2.294
0
2.294

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

35.703

0

0

35.703

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

22

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

23

Pénzmaradvány

0

57.145

57.145

25

Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+…+23)

35.703

59.439

0

95.142

26


Felhalmozási célú kiadások
11.133
254
191
11.578

27

Felhalmozási kiadások

28

Felújítási kiadások

70.015

0

0

70.015

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

14.445

3.000

0

17.445

30

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

33

Céltartalék

0

0

0

0

34

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

0

0

0

0

35

Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34)

95.593

3.254

191

99.038

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN
ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2014. dec. 31.

2015. dec. 31.

2016. dec. 31.

2017. dec. 31.

2018. dec. 31.

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TARTALÉKAI
ezer Ft-ban

Sor-szám

Feladat

2015. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

7 248

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

7 248

4

Céltartalék

5

Céltartalék

0

Képviselő-testület

7

Céltartalék összesen:

0

8

Tartalékok összesen:

7 248

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2015.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen
2015.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

497

597

33197

6110

13203

2099

4199

5396

34196

4096

696

1800

106086

2

Átvett pénzeszköz

3280

734

37200

3105

3105

3105

3105

3105

3105

3105

3105

3107

69161

3

Önkormányzati támogatás

9844

5120

6119

5023

4723

4723

4724

4724

5724

5024

4724

4724

65196

4

Előző havi záró pénz

54516

54299

46432

90273

70613

68548

59825

54169

50443

30782

17871

11311

54516

5

Bevételek összesen:

68137

60750

122948

104511

91644

78475

71853

67394

93468

43007

26396

20942

294959

Kiadások

6

Működési kiadások

13838

14318

19398

20260

19656

18586

17563

16951

18983

17786

15085

13920

206344

7

Felújítási kiadások

0

0

8000

8000

3440

0

0

0

43703

6872

0

0

70015

8

Fejlesztési kiadások

0

0

5277

5638

0

64

121

0

0

478

0

0

11578

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7022

7022

10

Kiadások összesen:

13838

14318

32675

33898

23096

18650

17684

16951

62686

25136

15085

20942

294959

11

Egyenleg
Össz.bev.-össz kiad.

54299

46432

90273

70613

68548

59825

54169

50443

30782

17871

11311

0

0

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Ösz-szes kia-dás

E b b ő l

Előző év vé-géig

Beszá-molás évében felme-rült kiadás

Terv évi elő-irány-zat

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

2017.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

9824

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

8492

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

1332

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

145322

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

145322

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

13768

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

65863

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

43226

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6459

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

16006

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

3683

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

3683

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

158829

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

141789

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.