Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A kommunális adó kivetése és befizetése alól mentesül a beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlan, melyen felépítmény nem található.”


2.§ Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Vártás József                                Tóth Szabolcs Balázs

                 jegyző                                              polgármester


Kihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint Damak Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december 9. napján kihirdetésre került.Damak, 2020. december 9.


Dr. Vártás József

jegyző