Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (X.20.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 21 - 2020. 12. 09

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiirt, és az önkormányzat által elnyert pályázat alapján.

2. §


(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként keménylombos tűzifa támogatásban részesíti.


(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki:


a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti


aa) aktív korúak ellátására, vagy


ab)  időskorúak járadékára, vagy


ac)  települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők-,

jogosult, vagy


b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, vagy


c) akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:


ca)   egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át,


cb)   családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.

3. §


Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem állapítható meg.

4. §


(1)  A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani, vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani.


(2)  A kérelmeket a tárgyév november 19. napjától – november 30. napjáig lehet benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Állandó Kirendeltségén. 


(3)  A kérelmek elbírálására és a támogatás megállapítására a Képviselő-testület jogosult.


(4) Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja a 2. melléklet szerinti nyomtatványon 2 példányban, melyből egy példány az átadót, egy példány a támogatásban részesültet illet meg.

5. §


A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított központi támogatás valamint az ahhoz vállalt önrész, és az önkormányzat a tüzelőanyagért ellenszolgáltatást a lakosságtól nem kér.

6. §


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          Dr. Vártás József                                        Tóth Szabolcs Balázs

                     jegyző                                                     polgármester


Kihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. október 20. napján kihirdetésre került.


Damak, 2020. október 20.

                                                                               Dr. Vártás József

                                                                                      jegyző