Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 01. 31 - 2015. 06. 30

Damak Község Önkormányzatának 3/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról


Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  35.§ és a 88.§ (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §


(1) Damak Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. Ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Kazincbarcika Város közigazgatási területén a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, annak rendjét és módját.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Damak község (továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. Miskolc, Zsigmondy út 34. ( továbbiakban: közszolgáltató).


Fogalommeghatározások


2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:


1. Alapszolgáltatás: egy darab gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő ürítése, melyet valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni.

2. Intenzív beépítésű terület: ahol, épületenként négy lakásnál több lakóingatlan van.

3. Típus edényzet: a korszerű gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak.

4. Üres ingatlan: amelyen lakóépület nem található, így háztartási hulladék sem keletkezik, továbbá az a lakóépületet is tartalmazó ingatlan, ahol bejelentett lakos nincs, és ténylegesen nem tartózkodik ott ingatlanhasználó.

5. Átmenetileg üres ingatlan: az az ingatlan, amelynek használója az ingatlant átmeneti 

    időre – legfeljebb 6 hónapra  - elhagyja és ezt írásban az önkormányzatnál bejelenti.

6. Lakott ingatlan: amelyben bejelentett lakos van, feltéve, hogy az ingatlant átmenetileg 

nem hagyta el, továbbá az az ingatlan, amelyben bejelentési kötelezettség teljesítése  nélkül ténylegesen laknak, az ingatlant használják.


(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdése az irányadó


II. fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


3. §


  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed Damak község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési szilárd hulladékra.
  2. Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
  3. Damak község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási szerződés útján biztosítja.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

4. §


  1. Damak község Önkormányzata az ingatlanhasználók által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjat, a lakott ingatlanok után egyösszegben fizeti meg a közszolgáltató részére, majd az ingatlanhasználóktól a díjat helyi díjbeszedéssel, a közszolgáltató által megküldött számla és számlarészletező alapján szedi be.

Az önkormányzat a díjfizetés elmaradása esetén a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.52.§-a szerint jár el.


 (2) A Társaság jogosult a közszolgáltatással összefüggésben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók adatainak kezelésére (családi és utónév, lakóhely, tartózkodási és értesítési hely). Az adatkezelés kizárólagos célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartása .

A személyes adatokat a Társaság elkülönítetten köteles kezelni. Az adatokat a Társaság kizárólag hatóság, bíróság illetve végrehajtó részére továbbíthatja.


(3) A Társaság a személyes adatokat elsősorban az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg.


5. §


(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítése rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.

 (3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban értesíteni köteles.

(4) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját) az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató Kazincbarcika Város Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlanhasználót (2) bekezdés szerint értesíti.

(5) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

(6) Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles az elszállításáról gondoskodni.


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:


a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja;

b.) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.


(2) Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

(3) Az ingatlanhasználóktól a Társaság a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat havonta utólag számla ellenében jogosult beszedni.

(4) A fizetésre kötelezett a Társaság által megküldött számla alapján megállapított határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. §. alapján kell eljárni.

(5) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a Társasághoz történő bejelentése napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni.

 (6) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(7) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az üres, és az átmenetileg üres ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, így hulladék sem keletkezik

(8) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


 (9) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz tartozó területeken tilos


  • a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék,
  • a kerti hulladék, nyesedék, gally,
  • az avar,
  • az ipari eredetű hulladék,
  • a kommunális hulladék,
  • az árkok, töltések növényzetének               

égetése.

7. §


A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai


(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási díjat  havonta számla ellenében megfizetni a Társaságnak


(2) A közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató részére a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat fizeti meg.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig írásban kell közölnie.


(4) Ha az ingatlanhasználó az (3) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.8.§

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.


(3) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.


(4) A közszolgáltató, megrendelés ellenében köteles elszállítani azon települési szilárd hulladékot, amely nem e rendelet szerinti mennyiségben vagy módon kerül kihelyezésre a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik.


9.§


A lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról térítésmentesen a Közszolgáltató évente kétszer a polgármesterrel egyeztetett módon gondoskodik.

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló
gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek

10. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni. Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök típusát a jelen rendelet 1. sz. melléklete, felsorolását a jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a közszolgáltató a polgármester egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembe vételével.

(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága intenzív beépítésű területen heti 2 alkalom és egyedi beépítésű területen, heti 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad 24 órán belül pótolni köteles.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(5) A lakás célú ingatlanhasználók kérelme esetén a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényeket térítési díj nélkül biztosítja. Az egyéb ingatlanhasználó külön díj ellenében jogosult bérbe venni az edényzetet, vagy köteles arról saját maga gondoskodni. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. A bérleti díjat a közszolgáltató állapítja meg.

(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7) Az ingatlanhasználó köteles írásban, legalább három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot külön díj ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni. A többletszolgáltatásért az ingatlanhasználó külön díjat köteles fizetni.


A hulladék gyűjtésére és elszállítására
szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével
kapcsolatos kötelezettségek

11. §


(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az  edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


12. §


(1) Az intenzív beépítésű területeken ingyenesen, a gazdálkodó szervezeteknél megrendelés esetén külön díjazás ellenében a közszolgáltató évi 2 alkalommal gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. Az egyedi beépítésű területeken a gyűjtőedényzet tisztántartása az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(2) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles 30 napon belül

megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 10.§-ban foglaltaknak megfelelően átvette, illetve az köteles viselni, aki a gyűjtőedény bérleti jogát a 10.§-ban foglaltak szerint megszerezte. Amennyiben a közszolgáltató hibájából a gyűjtőedény megrongálódik, vagy a hulladék tárolására használhatatlanná válik a közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedények pótlásáról, kicseréléséről, javításáról.


13. §


(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

a) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

c) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

d) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

e) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg lehet.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

14. §


(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben – Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban - végezheti.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


15. §


Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot – legfeljebb évi 1 m3, illetve 300 kg mennyiségben – a 14. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti.


III. fejezet

Záró rendelkezések

16. §


/1/ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. 

     napjától kell alkalmazni

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Damak Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 10/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Baranyay Barnabás                                                            Némethné Fodor Szilvia

     polgármester                                                                  megbízásából:

                                                                                          Eperjesi Józsefné

                                                                                              aljegyző