Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 29 - 2020. 05. 08

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1), (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 


  1. Általános rendelkezések


1.§


(1) A rendelet hatálya a Damak község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki.


(2) Képviselő-testület a 7. §-ban, a 6.§ (3) bekezdésben szabályozott és az 5.000.-Ft összeghatárt meg nem haladó természetbeni vagy pénzbeli ellátások, támogatások  tekintetében hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 


2.§


(1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, azok megállapítására irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Kirendeltségén kell benyújtani. 


(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.


(3) A kérelemhez a jövedelemigazoláson túl csatolni kell a 6. § (1) bekezdése esetén mindazon okiratokat, amelyek igazolják a kérelmező, illetve a kérelmező családjának átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe való kerülését.


(4) A 8.§-ban foglaltak esetében a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.


(5) A kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre, vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indult eljárásra települési támogatás – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetét – nem állapítható meg.


(6) A támogatás kérelemre, vagy hivatalból pénzben, vagy természetben állapítható meg. 


(7) A természetbeni ellátás különösen az Erzsébet utalvány, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának lefedezésére nyújtott támogatás, gyógyszertámogatás, egészségügyi támogatás, tüzelő támogatás. 


3. §


(1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.


(2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak. 


4. §


(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított rendszeres pénzbeli ellátások kifizetését és folyósítását az közös önkormányzati hivatal pénzügyi feladatot ellátó ügyintézői végzik, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy postai úton. Az eseti jellegű ellátás kifizetése a megállapítást követően postai úton kerül biztosításra, amely természetbeni ellátás esetében a szolgáltatónak is utalható, a 8.§ okán nyújtott önkormányzati támogatás kivételével, melyet házipénztárból 24 órán belül kell kifizetni.


(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – az önkormányzati hivatal szociális feladatokat ellátó ügyintézői bármikor jogosultak ellenőrizni.


(3) Az települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentum (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel a támogatott, illetőleg az eljárás teljes szakaszában a kérelemben benyújtott adatok helytállóságának ellenőrzésére, a felhasználás rendeltetésszerűségére vonatkozóan helyszíni szemle tartható, a lakókörnyezet megtekinthető és környezettanulmány készíthető. 


(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a jogosultsági feltételek (már) nem állnak fenn, úgy az önkormányzati hivatal szociális feladatokat ellátó ügyintézője az ellátás megszüntetése iránt intézkedik. 


(5) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a Szt.17.§-ban foglalt szabályok szerint kell eljárni. 


  1. Ellátási formák


5. §


A települési támogatás

a) rendkívüli települési támogatás

b)

Hatályon kívül helyezett pont az 1/2020.(I.27.) módosító önkormányzati rendelet 1.§ a) pontja alapján. Hatályos 2020. január 29. napjától.

c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;

d) köztemetési költség megfizetésével kapcsolatos méltányosság 

céljából nyújtható.


6. §


(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 250%-át nem haladja meg.


(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható átmeneti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok és személyek részére. 


(3) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, és a jövedelmi helyzetre nem kell tekintettel lenni, ha a kérelmező

a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy

b) a családot elemi csapás érte,

c) tartós, legalább öt hónapot meghaladó kórházi kezelés,

d) súlyos közlekedési baleset,

e) egyéb hirtelen bekövetkező, előre nem várt családi tragédia.


(3) A rendkívüli települési támogatás legalább 5.000.- Ft, de nem haladhatja meg jogosultanként és évente a 20.000.- Ft-ot.


7. §


1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.


(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított települési támogatás összege 15.000.- Ft.


(3) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 100.000,-Ft.


8. §

Hatályon kívül helyezett paragrafus az 1/2020.(I.27.) módosító önkormányzati rendelet 1.§ b) pontja alapján. Hatályos 2020. január 29. napjától.


9. §


(1) Damak község költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető. 


(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 


  1. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások


10. §.


(1) A Képviselő-testület személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat biztosítja:

  1. falugondnoki szolgáltatás,
  2. étkeztetés,
  3. házi segítségnyújtás.


(2) A Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat biztosítását a falugondnoki szolgálatról szóló külön rendeletben foglaltak szerint látja el.


(3) A Képviselő-testület az étkeztetést és a házi segítségnyújtást feladatellátási szerződés útján biztosítja.


  1. Záró rendelkezések


11. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 12. §Hatályát veszti Damak Községi Önkormányzat képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete. Baranyay Barnabás s.k.                          Némethné Fodor Szilvia s.k.

polgármester                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. március 3. napján kihirdetésre került.


Az 1/2020.(I.27.) módosító önkormányzati rendelet 2020. január 27.-én kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2020. január 29.


Damak, 2020. január 27.


Dr. Vártás József

jegyző