Cegléd Város Önkormányzata 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról a 33/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben

Hatályos: 2021. 01. 01

Cegléd Város Önkormányzata

30/2010. (XII. 23.)[1] önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

a 33/2015. (XI. 26.), a 28/2016. (XI. 30.), a 33/2017. (XI. 23.),

a 34/2018. (XI. 29.) és a 43/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet

módosításaival egységes szerkezetben


Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1)[2] Helyi iparűzési adó köteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

        (2)[3] Az adó alanya a helyi adókról szóló törvényben meghatározott adóalany.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.


2. §[4] Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2007. évtől az adóalap 2 %-a.


2/A. §[5] (1) Mentes az iparűzési adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontjában meghatározott adóalany, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Az adókedvezményt az 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával lehet igénybe venni.

(3) A (2) bekezdés szerint benyújtott nyilatkozat tartalmát a hatóság ellenőrzi.


3. §[6] (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) E rendelet alkalmazásában a hivatkozott és nem szabályozott fogalmak értelmezésére

1. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben,

2. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben,

3. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVI. törvény;

4. a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben,

5. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben,

6. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvényben, valamint

7. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben 

meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.


4. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


5. § Hatályát veszti

1. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet,

2. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 20/1996. (VI. 5.) Ök. rendelet,

3. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 39/1996. (XII. 23.) Ök. rendelet,

4. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 31/1997. (XII. 22.) Ök. rendelet,

5. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 25/1998. (XII. 18.) Ök. rendelet,

6. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 38/1999. (XII. 17.) Ök. rendelet,

7. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 37/2000. (XII. 8) Ök. rendelet,

8. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 24/2001. (VII. 5.) Ök. rendelet,

9. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 42/2001. (XII. 13.) Ök. rendelet,

10. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 8/2003. (II. 27.) Ök. rendelet, és

11. a helyi iparűzési adóról szóló 44/1995. (XII. 29.) Ök. rendelet módosításáról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ök. rendelet.


Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                                                                    Földi László s.k.

             jegyző                                                                                                      polgármester


--------Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2020. december 29.


Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző
1. melléklet[7] a 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT


A helyi iparűzési adóhoz adómentesség igénybevételéhez


Alulírott név: ………………………………………….. Szül. hely, idő……………………………

Adóazonosító jel/ nyilvántartási szám:…………………………………….

Adószám:………………………………………………………….

Vállalkozás neve:………………………………………………….


Bűntető jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a (1) bekezdése szerinti adómentességet igénybe kívánom venni, mert az alábbi két feltételnek együttesen megfelelek:

  • vállalkozási szintű iparűzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, és
  • a nettó árbevétel legalább 80 %-a külön jogszabály alapján háziorvosi / házi gyermekorvosi / fogorvosi alapellátási / védőnői* tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.


A fenti nyilatkozatot az iparűzési adóbevallással egyidejűleg benyújtom.


Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valóságtartalmát a hatóság ellenőrizni jogosult.


Dátum:………………………………………….


                                                                                           …………………………………………

                                                                                                                   adózó aláírása

* A kívánt rész aláhúzandó!