Cegléd Város Önkormányzata 4/2013. (I.24..) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályos: 2014. 07. 04

Cegléd Város Önkormányzata

4/2013 (I. 24.)[1] önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről,

a 19/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szöveg


Cegléd Város Önkormányzata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja az üzletek 22 óra és 06 óra közötti (a továbbiakban: éjszakai) nyitva tartásának szabályozásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.


2. §[2] (1) A rendelet hatálya a szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a szálláshelyek területén, valamint az üzemanyagtöltő állomásokon működtetett vendéglátó üzletekre, továbbá azon vendéglátó üzletekre, melyek zajkibocsátási határértékét megállapító döntésben, az üzlet hatásterületén nem található védendő lakóingatlan.


3. § A rendelet területi hatálya Cegléd város közigazgatási területére terjed ki.


4. § E rendelet alkalmazásában

  1. szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;
  2. vendéglátó üzlet: olyan üzlet, amelyben az üzemeltető a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti szolgáltató tevékenységet végzi.
  3. alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.


2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje


5. §[3] Ha a vendéglátó üzlet üzemeltetése során, csendháborítás okán indult szabálysértési ügyben az üzemeltetőt, az alkalmazottját, a vendéglátó üzletben tartózkodó, vagy távozó vendéget pénzbírsággal sújtották, akkor a jogerős döntés közlésétől számított

a)      első alkalommal kiszabott bírság esetén 6 hónapig,

b)      második alkalommal kiszabott bírság esetén 12 hónapig,

c)      harmadik alkalommal kiszabott bírság esetén 24 hónapig

a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.


6. § (1) A vendéglátó üzletek éjszaka pénteken 22.00 órától szombat 02.00 óráig, szombaton 22.00 órától vasárnap 02.00 óráig, a hét többi napján 22.00 órától 24.00 óráig tarthatnak nyitva.

(2) A vendéglátó üzletek december 31. és január 1. napján (szilveszterkor) korlátozás nélkül nyitva tarthatóak.

(3) A vendéglátó üzletek a 7. § szerinti engedély birtokában alkalmi rendezvény tartása céljából hétfőtől péntekig 00.00 és 06.00 óra, szombaton 02.00 és 06.00 óra, vasárnap 02.00 és 06.00 óra között is nyitva tarthatnak.


7. § (1) A vendéglátó üzlet alkalmi rendezvény tartása céljából történő éjszakai nyitva tartását az üzemeltető kérelmére a polgármester engedélyezi.

(2) A kérelmet - legalább 30 nappal a rendezvény időpontja előtt - a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.  

(3) A kérelmemben meg kell jelölni:

  1. az üzemeltető nevét, székhelyének címét,
  2. az üzlet címét,
  3. a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját,
  4. a rendezvény jellegét.

(4) A kérelem mellékleteként csatolni kell az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az azzal közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak (az ingatlanok tulajdonosai, használói, kezelői, társasház esetén a közös képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát.

(5) A kérelem tárgyában hozott döntést közölni kell az üzemeltetővel, a (4) bekezdésben meghatározott ügyfélkörrel, valamint a rendőrkapitánysággal.

(6) Alkalmi rendezvény tartására vonatkozó engedélyt nem lehet kiadni, ha

  1. a kérelem benyújtását megelőző 1 évben jogszabálysértő üzemelés miatt a kereskedelmi hatóság jogerős jogszabálysértést megállapító döntéssel lezárt eljárást folytatott le a vendéglátó üzletet működtető kereskedő ellen, vagy
  2. a kérelmező nem rendelkezik a (4) bekezdésben előírt hozzájáruló nyilatkozatokkal.


8. § A 7. § szerinti eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. Záró rendelkezések


9. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


                                   

Dr. Diósgyőri Gitta sk.                                                                                                   Földi László sk.

jegyző                                                                                                                  polgármester


Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2014. július 4.

Dr. Diósgyőri Gitta jegyző


[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. július 4-étől hatályos szöveg.

[2]

A rendelet 2. §-át módosította a 19/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. július 4-étől.

[3]

A rendelet 5. §-át módosította a 19/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. július 4-étől.