Cegléd Város Önkormányzata 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a 9/2014. (III. 27.) és a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben

Hatályos: 2018. 09. 01

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló

30/2011. (XII. 1.)[1] önkormányzati rendelete

a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a 9/2014. (III. 27.),

a 30/2014. (XI. 27.), a 36/2015. (XII. 23.), a 4/2016. (III. 3.),

a 23/2016. (X. 27.), a 13/2017. (V. 5.), a 18/2017. (VI. 29.) és

a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet

módosításaival egységes szerkezetben


Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5), (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településrendezési, városképi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, közegészségügyi és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának rendjét és feltételeit.


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város közigazgatási területén

       a) minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, továbbá

           b) egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére

(a továbbiakban együtt: közterület).

      (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes vagy jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ.

      (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakátkihelyezésre.


3. § (1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetése

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,

b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),

c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,

d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,

e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,

f) a közművek elhelyezésének,

g) zöldfelületek kialakításának

biztosítása.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.

(4) A közterületet használók kötelesek

 1. az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni;
 2. a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni;
 3. a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani;
 4. a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.


3/A. §[2] Értelmező rendelkezések a rendelet alkalmazásában:

1. Alkalmi (ünnepi) vásár: kijelölt területen rendszerint többek által folytatott meghatározott ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig tartó – kiskereskedelmi tevékenység.

2. Alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi eseménye idején 20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás (pl. karácsonyi, szilveszteri termékek, fenyőfa értékesítése, illetve halottak napjához kapcsolódó virág- és kegytárgy-értékesítés).

3. Idényjellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek közterületi árusítása (pl. zöldség, gyümölcs, virág).

4. Játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök, sporteszközök elhelyezésére (telepítésére), valamint azok használatára létesítettek.

5. Üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodás: a közterülettel határos üzletek közterületen történő árusítása, mely árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért 1 méter széles területnagyságot nem haladhatja meg.

6. Mozgóárusítás: A kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylajtos kocsi)

7. Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusító helyen folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

8. Mutatványos tevékenység: nagy területigényű alkalmai szórakoztató tevékenység, mely a célt szolgáló eszközök, sátrak, konténerek, lakókocsik felállításával jár együtt (pl.: cirkusz, vurstli).  

9. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

10. Cégtábla: gazdálkodó szervezet azonosítására szolgáló, a gazdálkodó szervezet nevét és az adott helységben folyó tevékenységét, - jogszabályban előírt adattartalmú, a gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó egyéb reklámot nem tartalmazó tábla.

11. Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű.

12. Hangos hirdetés: a hangosító berendezés használatával történő reklámcélú közterület-használat, gépjárművel is;

13. Térhangosítás: zenét, szöveget közterületre hangosító hangszóró, hangrendszer üzemeltetése.


2. A közterület-használat engedélyezése


4. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen

a) építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére;

b) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására;

c)[3] árusító és egyéb pult, kioszk elhelyezéséhez;

d) alkalmi árusításra;

e) idényjellegű árusításra az 1. mellékletben megjelölt közterületekre;

f)[4] mozgó árusításra, mozgóboltra, hangos hirdetésre, térhangosításra;

g) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez;

h) hirdető-berendezés, alapzatos zászlórúd elhelyezésére;

i) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék (kivéve a segélykérő-telefont), árusító vagy egyéb automata és postai levélszekrény elhelyezéséhez;

j) üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodáshoz;

k) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára;

l)[5]

m) személy- és tehertaxik állomáshelyének biztosítására;

n) járművek tárolására a 2. mellékletben foglaltak szerint;

o) köztárgyak (például: pad, kerékpártároló, virágláda) elhelyezéséhez, a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak kivételével;

p) vendéglátó-ipari előkert kialakítására.

q)[6]közvélemény- és piackutatáshoz, szórólap terjesztéséhez

(2) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni

a) közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda elfoglalásához;

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett munkához;

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

d) a Cegléd Város Önkormányzata, annak szervei, és intézményei által kezdeményezett közterület-használatra;

e) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez.

(3) Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre;

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére;

c) szeszesital forgalmazására, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott eseteket;

d) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére;

e) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére.

(4)[7] Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve:

a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékén;

b) vendéglátó-ipari előkertekben;

c) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakban.

(5)[8]


5. § (1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon kívánja használni.

(2)[9] Az engedély iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, a közterület használat megkezdése előtt legalább 8 nappal, ettől eltérő esetben a kérelem elutasítható.

(3) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárást az önkormányzat képviselő-testülete hatósági üggyé nyilvánítja, és az eljárás lefolytatását a polgármesterhez telepíti.

(4)[10] A közterület-használati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(5)[11] a) Zöldség, gyümölcs idényjellegű árusítására igénybe vehető közterületek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

b)[12] Engedélyező engedélyt adhat zöldség, gyümölcs idényjellegű árusítására az 1. mellékletben felsorolt helyszínektől eltérő közterületre, a településrendezési, településképi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, közegészségügyi és tulajdonosi szempontok, valamint a kérelem benyújtásáig már kiadott engedélyek figyelembevételével.”


6. § (1)[13] Közterület rendeltetéstől eltérő célú használata határozott, legfeljebb kettő év időtartamig engedélyezhető. A közterület-használati engedély lejártáról a jogosultat 30 nappal megelőzően értesíteni kell. A közterület-használati engedély érvényes:

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,

c) visszavonásig.

(2) Az engedélyes közterület használati joga megszűnik, és azzal a közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(3)[14] Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül –, legkésőbb 5 napon belül helyreállítani.

(4) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül.

(5) A már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(6)[15] A közterület használatának felhagyása esetén a közterület-használati engedély visszavonását írásban kell kérelmezni, egyébként a közterület-használati engedély a benne foglalt időtartamig érvényes.


7. §[16] (1) A közterület-használati engedély iránti kérelem benyújtása előtt be kell szerezni a közútkezelő engedélyét, valamint le kell folytatni külön önkormányzati rendelet alapján a településképi bejelentési eljárást.

(2) A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges további engedélyek megszerzése alól.

(3) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.


3. A közterület-használati díj


8. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért az engedélyes a 4. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Cegléd Város Önkormányzatát illeti meg.

(2) A közterület-használati díj fizetése szempontjából a város az alábbi körzetekre van felosztva:

a)[17] I. körzet (városközpont): Széchenyi út, Jászberényi út, Mozdony u., Köztársaság út, Széchenyi út, Alszegi út, Déli út, Bajcsy Zs. út, Pesti út és Felszegi út által határolt terület. A körzethatárt jelölő utak mindkét oldalán lévő közterületek a I. körzetbe tartoznak.

b) II. körzet: a városközponton kívüli közterületek.

(3) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít.

(4)[18]

(5)[19] A közterület-használati díjat

a) az 1 évet meg nem haladó közterület-használat esetén a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben;

b) az egy évet meghaladó közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve –

kell megfizetni Cegléd Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára.

(6) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(7) Késedelmes díjfizetés esetén késedelmi kamat számolható fel a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján.

(8) Aki a közterület használati díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tett eleget, közterület-használati engedélyét vissza kell vonni, és ismételt kérelmét el kell utasítani a hátralék rendezéséig.

(9)[20] Indokolt kérelem alapján a polgármester a díj megfizetésére méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, a közterület használati díj összegére figyelemmel.


9. § (1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól

a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a létesítményeik elhelyezése során;

b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése során;

c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a vasút a feladata ellátását szolgáló létesítmények elhelyezése során;

d)[21] a Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. - az önkormányzat, valamint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő reklámhordozó, hirdetőberendezés kihelyezése, használata vagy hasznosítása (a továbbiakban: üzemeltetés) során,

e) a köztárgy elhelyezője.

(2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közúti közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó helyein lévő árusító és vendéglátó ipari helyiségek által elfoglalt területekre.

(3)[22] Kérelemre a polgármester

a) méltányosságból mentességet adhat a díj megfizetése alól abban az esetben, ha az engedélyezhető közterület-használat

aa) karitatív célt szolgál

ab) közhasznú célt szolgál, vagy

ac) tulajdonosi érdek indokolja;

b) kedvezményt adhat a közterület-használati díjból annak, aki írásban igazolja, hogy valamely közterületi ingatlanrész felújításához anyagilag (pl. alapanyag beszerzésével) hozzájárult. A kedvezmény egy közterület-használatra vonatkozó engedély keretei között, legfeljebb az anyagi hozzájárulás értékének 50 %-a erejéig, a hozzájárulás teljesítését követő évtől díjbeszámítással érvényesíthető.


10. §[23] Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 4. melléklet szerinti mértékét évente – lehetőleg a költségvetési rendelettervezet tárgyalásakor – felülvizsgálja.


4. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat,

a közterület szabálytalan használatának jogkövetkezményei


11. § (1) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.

(2) A rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.

(3) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati engedély másolatát a gépjármű első szélvédőjén, belülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.


12. § (1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó tárgyak (karó, oszlop, leásott autógumi, kő stb.) nem helyezhetőek el.

(2)-(3)[24]

(4)[25] Az önkormányzat tulajdonában álló hirdetőberendezést, valamint az önkormányzat más 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete tulajdonában lévő reklámhordozót, hirdetőberendezést - az érintettek megállapodása alapján - a Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti.

(5)[26]


13. § (1)[27] A rendelet betartásának ellenőrzésére közterület-felügyelő, valamint a Polgármester által erre felhatalmazott más köztisztviselő jogosult.

(2) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó – az (1) bekezdésben foglalt személyek felhívására – köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

(3) Ha az engedélyes a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az engedélyezett célra és módon használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyt vissza kell vonni. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles a (2) bekezdésben foglaltak szerint helyreállítani.


14. §[28]

5. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


16. § Hatályát veszti

1. a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet,

2. a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 3/2004. (II. 5.) Ök. rendelet,

3. a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 12/2006. (V. 4.) Ök. rendelet,

4.) a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 20/2006. (XI. 30.) Ök. rendelet,

5. a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 11/2007. (IV. 26.) Ök. rendelet,

6.) a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 39/2008. (XI. 27.) KT. rendelet,

7. a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 44/2008. (XII. 23.) KT. rendelet,

8. a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 7/2007. (III. 26.) KT. rendelet,

9. a közterület használatáról szóló 25/2000. (X. 6.) Ök. rendelet módosításáról szóló 17/2009. (IV. 30.) KT. rendelet,

10. a vásárokról és a piacokról szóló 25/2007. (XI. 29.) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (2) bekezdésének b) és c) pontja.


17. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Földi László s.k.                                                                                              Dr. Diósgyőri Gitta s.k.

polgármester                                                                                                                jegyző
Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2018. augusztus 27.

Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző


---------------------------


1. melléklet a 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez


Zöldség, gyümölcs idényjellegű árusítására igénybe vehető közterületek

 1. Szent Imre herceg utcai tömbházak parkolója;
 2. Kossuth Ferenc utca – Teleki utca sarok – zöldsáv;
 3. Kossuth Ferenc utca 49. szám előtti parkoló,
 4. Köztársaság utca – Táncsics Mihály utca kereszteződése – zöldsáv;
 5. Pesti út – Bajcsy-Zsilinszky tér sarok;
 6. Pesti út – Szél utca sarok;
 7. Bajcsy-Zsilinszky út 42-44. szám előtti zöldsáv;
 8. Kőrösi út – Újváros szél sarok;
 9. Mozdony utca – Felüljáró közötti zöldsáv;
 10. Alszegi út – Mérleg utca sarok;
 11. Alszegi út – Dobó utca – Géza utca közötti zöldsáv;
 12. Mizsei út – Sáska utca sarok.2. melléklet a 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez


Járművek közterületen történő tárolásának szabályaiKözterületen tárolni kívánt jármű

A) Főúton

B) Mellékúton

C) Más, nem közútnak minősülő közterületen

1.[29]

Hatósági jelzés köteles jármű

 Érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkezik

3500 kg össztömeget meg nem haladó, üzemképes gépjármű

nem tárolható

10 napig közterület-használati engedély nélkül, további 30 napig kizárólag közterület-használati engedéllyel tárolható

30 napig kizárólag közterület-használati engedéllyel tárolható

2.14

Egyéb üzemképes, vagy üzemképtelen jármű

nem tárolható

nem tárolható

nem tárolható

3.

Érvényes hatósági jelzéssel rendelkezik

3500 kg össztömeget meg nem haladó gépjármű

rendeltetésszerű használat mellett tárolható

rendeltetésszerű használat mellett tárolható

rendeltetésszerű használat mellett tárolható

4.

3500 kg össztömeget meg nem haladó járműszerelvény, mezőgazdasági vontató és lassú jármű

nem tárolható

nem tárolható

nem tárolható

5.

3500 kg össztömeget meghaladó jármű

nem tárolható

nem tárolható

nem tárolható

6.

üzemképtelen jármű

nem tárolható

nem tárolható

30 napig kizárólag közterület-használati engedéllyel tárolható

7.

Bármilyen, nem hatósági jelzés köteles jármű

üzemképtelen jármű

nem tárolható

nem tárolható

nem tárolható

8.

üzemképes jármű

rendeltetésszerű használat mellett tárolható

rendeltetésszerű használat mellett tárolható

rendeltetésszerű használat mellett tárolható3. melléklet a 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez[30]


Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.                                                                                      illetékbélyeg helye

2701 Cegléd, Pf.: 85.

KÉRELEM

közterület-használati engedély kiadására

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!


Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:

Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….

Kapcsolattartó neve: ………………………………………….. telefon: ………………………

Székhelye: ………………………………………………………………………………………

Cégjegyzék száma: ……–……–…………………

Adószáma: ……………–…..–…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….


Egyéni vállalkozás esetében:

Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….

Székhelye: ………………………………………………………………………………………

Vállalkozói nyilvántartási száma: ………………………………….

Adószáma: ……………–…..–…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….


Magánszemélyek és őstermelők esetében:

Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: ………………………………, anyja neve: …………………………….

Őstermelői igazolvány száma: …………………….………..

Adószáma: ………………..…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….


A közterület használat időtartama:

20...... év ...... hónap …… naptól – 20…… év …… hónap …... napig / visszavonásig / a következő feltétel bekövetkeztéig: …………………………………………………………….*

A közterület használat célja: …………………………………………………………………

A közterület használat nagysága: ....... m x ….... m = ……. m2 vagy …………... db

A közterület használat helye: Cegléd, ……………………………….. (út, utca, tér) …….. szám előtti járdán, úttesten, zöldterületen, vagy ………………………………………………….


Kelt ……………….., …………….. év ………….. hónap ……….. nap


…………………………………

kérelmező aláírása (bélyegzője)


A közterület használat jellegére tekintettel csatolandó mellékletek:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata (Pl.: működési engedély, igazolás kereskedelmi tevékenység bejelentéséről, őstermelői igazolvány, igazolás vállalkozó nyilvántartásba vételéről, stb.)

2.[31]

3.[32]

----------------------


4. melléklet a 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez


A közterület-használat díjtételeiKözterület-használat célja


Díjtételmértékegység

I. körzet

II. körzet

1.[33]

építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezése


Ft/m2/nap


100 Ft


50 Ft

2.

tüzelőanyag 3 napon túli tárolása

Ft/m2/nap

200 Ft

100 Ft

3.[34]

árusító és egyéb pult, kioszk elhelyezése

Ft/m2/hó

1.000 Ft

600 Ft

4.1.[35]

alkalmi árusítás

Ft/m2/nap

500 Ft

500 Ft

4.2.[36]

idényjellegű árusítás

Ft/m2/nap

5.00 Ft

5.00 Ft

4.3.[37]

mozgóárusítás, mozgóbolt

Ft/nap

1.500 Ft

1.500 Ft

5.[38]

hangos hirdetés

Ft/nap

3.000 Ft

3.000 Ft

5.1.

térhangosítás

Ft/hó

5.000 Ft

5.000 Ft

5.2.

közvélemény- és piackutatáshoz, szórólap terjesztéséhez

Ft/nap

500 Ft

500 Ft

6.[39]

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, cég és címtábla, cégér elhelyezése


Ft/m2/hó450 Ft


400 Ft

7.[40]

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.[41]

9.

árusító vagy egyéb automata elhelyezése

Ft/m2/hó

2.000 Ft

2.000 Ft

10.

üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodás

Ft/m2/hó

900 Ft

900 Ft

11.

kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység

Ft/m2/nap

40 Ft

40 Ft

12.[42]

13.

személy- és tehertaxik állomáshelyének biztosítására,

Ft/gk/év

16.000 Ft

16.000 Ft

14.

2. sz. melléklet 1. B) és C) pontok szerinti jármű elhelyezése

Ft/jármű/nap

1.000 Ft

400 Ft

15.

 2. sz. melléklet 6. C) pont szerinti jármű elhelyezése

Ft/jármű/nap

1.000 Ft

400 Ft

16.

köztárgyak elhelyezése

Ft/m2/hó

0 Ft

0 Ft

17.

vendéglátó-ipari előkert kialakítása

Ft/m2/hó

400 Ft

400 Ft[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2018. szeptember 1-jétől hatályos szöveg.

[2]

A rendeletet 3/A. §-át módosította a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.

[3]

A 4. § (1) bekezdés c) pontját módosította a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.

[4]

A 4. § (1) bekezdés f) pontját módosította a 4/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2016. március 4-étől.

[5]

A 4. § (1) bekezdés l) pontját hatályon kívül helyezte a 4/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § 2. pontja. Hatálytalan: 2016. március 4-étől.

[6]

A 4. § (1) bekezdését q) ponttal egészítette ki a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[7]

A 4. § (4) bekezdését módosította a 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2014. július 1-jétől.

[8]

A 4. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2012. július 6-ától.

[9]

Az 5. § (2) bekezdését módosította a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[10]

Az 5. § (4) bekezdését módosította a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.

[11]

A rendelet 5. §-át (5) bekezdéssel egészítette ki a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[12]

Az 5. § (5) bekezdés b) pontját módosította a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.

[13]

A 6. § (1) bekezdés felvezető szövegét módosította a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.

[14]

A 6. § (3) bekezdését módosította a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[15]

A rendelet 6. §-át (6) bekezdéssel egészítette ki a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[16]

A rendelet 7. §-át módosította a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.


[17]

A 8. § (1) bekezdés a) pontját módosította a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[18]

A 8. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatálytalan: 2014. december 1-jétől.

[19]

A 8. § (5) bekezdését módosította a 17/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2012. július 6-ától.

[20]

A rendelet 8. §-át (9) bekezdéssel egészítette ki a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[21]

A 9. § d) pontját módosította a 23/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. november 1-jétől.

[22]

A 9. § (3) bekezdését módosította a 4/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. március 4-étől.

[23]

A rendelet 10. §-át módosította a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[24]

A 12. § (2)-(3) bekezdéseit hatályon kívül helyezte a 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. június 30-ától.


[25]

A 12. § (4) bekezdését módosította a 23/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. november 1-jétől.

[26]

A 12. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § 3. pontja. Hatálytalan: 2017. június 30-ától.

[27]

A 13. § (1) bekezdését módosította a 17/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2012. július 6-ától.

[28]

A rendelet 14. §-át hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2012. május 25-étől.

[29]

A 2. melléklet táblázatának 1. és 2. sorát módosította a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[30]

A rendelet 3. mellékletét módosította a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[31]

A 3. melléklet 2. pontját hatályon kívül helyezte a 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § 4. pontja. Hatálytalan: 2017. június 30-ától.

[32]

A 3. melléklet 3. pontját hatályon kívül helyezte a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 7. §a. Hatálytalan: 2018. szeptember 1-jétől.

[33]

A 4. melléklet táblázatának 1. sorát módosította a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[34]

A 4. melléklet táblázatának 3. sorát módosította a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.

[35]

A 4. melléklet táblázatának 4. sorát módosította a 30/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2014. december 1-jétől.

[36]

A 4. melléklet táblázatának 4.2. sorát módosította a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. pontja. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[37]

A 4. melléklet táblázatát 4.3. sorral egészítette ki a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 1-jétől.

[38]

A 4. melléklet táblázatának 5. pontját módosította a 4/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontja. Hatályos: 2016. március 4-étől.

[39]

A 4. melléklet táblázatának 6. sorát módosította a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2. pontja. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[40]

A 4. melléklet táblázatának 7. sorát – a 7.1. - 7.4. alpontokkal együtt - hatályon kívül helyezte a 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § 5. pontja. Hatálytalan: 2017. június 30-ától.

[41]

A 4. melléklet táblázatának 8. sorát hatályon kívül helyezte a 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § 6. pontja. Hatálytalan: 2017. június 30-ától.

[42]

A 4. melléklet táblázatának 12. pontját hatályon kívül helyezte a 4/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2. pontja. Hatálytalan: 2016. március 4-étől.