Cegléd Város Önkormányzata 41/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzatának az utcanevek, településrész-nevek megállapításának (megváltoztatásának), nyilvántartásának, valamint a házak (építési telkek) számozásának rendjéről

Hatályos: 2014. 10. 01

Cegléd Város Önkormányzatának az utcanevek, településrész-nevek megállapításának (megváltoztatásának), nyilvántartásának, valamint a házak (építési telkek) számozásának rendjéről[1] szóló 41/1991. (IX. 19) sz. Ök. rendelete,

a 26/2004. (IX. 16.) Ök. rendelet, a 20/2008. (V. 26.) KT. rendelet,

a 22/2011. (VI. 30.), a 14/2012. (V. 24.) és a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet

módosításaival egységes szerkezetbenCegléd Város Önkormányzata az Ötv. 10.§ h) pontjának és 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:[2]


1. A rendelet célja


1. §[3] Ezen rendelet célja, hogy Cegléd város igazgatási területén egységesen szabályozza az utcanevek, településrész-nevek megállapításának, megváltoztatásának - továbbiakban: megállapításának - nyilvántartásának, valamint a házak, építési telkek számozásának rendjét.


2. §[4] A rendelet hatálya Cegléd város közigazgatási területére terjed ki.


2. Utca- és településrész-név megállapításának, megváltoztatásának rendje


3. § (1) Közterületek az alábbi elnevezéseket kapják:

- út,

- utca,

- tér

- köz,

- liget, kert,

- lakótelep,

- szél,

- zug

- dűlő,

- telep.


(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül közterületek az alábbi elnevezéseket kaphatják:

- sétány,

- fasor,

- körtér.


4. §[5] (1) Közterület elnevezése a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

(2) A közterület elnevezését, vagy nevének megváltoztatását kezdeményezheti

a) a polgármester;

b) a Képviselő-testület tagja;

c) a Képviselő-testület bizottsága;

d) nemzetiségi önkormányzat;

e) a város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár;

f) a város közigazgatási területén ingatlannal vagy székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéb szerv.

(3) A közterület elnevezésére vagy elnevezésének megváltoztatására vonatkozó javaslatot – a helyi építési szabályzat, valamint a kulturális tárgykörben hatáskörrel rendelkező, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben megnevezett szakbizottság véleményének figyelembevételével – a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(4) A közterületi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-bizottságtól.

(5) Nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi vonatkozású közterület elnevezésnél az érintett nemzetiségi önkormányzat véleményét előzetesen ki kell kérni.

(6) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül megváltoztatni nem lehet.


4/A. §[6] (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti, történeti értékekre, sajátosságokra.

(2) Személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan elhunyt személynek állítson emléket, aki a helyi - ide értve a helyi nemzetiségi - lakosság körében születése, munkássága folytán ismert és elismert.

(3) Személyről utcát elnevezni halála után, legalább 10 év elmúltával lehet.

a) Az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

b) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

c) Eltérni az a) és b) pontban foglalt rendelkezésektől akkor lehet, ha a személy nem a valódi nevén vált ismertté.

d) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

(3) Ha az újonnan kialakított közterület a már korábban elnevezett közterülethez szorosan kapcsolódik, úgy a meglévő elnevezést kell alkalmazni az új területre is (utca folytatása stb.)


5. §[7] (1) A közterületek elnevezéséről, vagy annak megváltoztatásáról a jegyző írásban tájékoztatja az érintett lakosságot és valamennyi, tevékenységi körük vagy nyilvántartási kötelezettségük okán érintett szervet.

(2) Az utca mindkét végén és a közbenső keresztező utcáknál, mindkét oldalon utcanév táblát kell elhelyezni jól látható helyen, az épület falán, vagy a kerítésen. Az utcanév-tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A névtábla időálló anyagból (fém, kerámia, műanyag) készül.

(3) A közterület megváltozott (új) nevének kihelyezésétől számított egy évig a régi elnevezést áthúzva az eredeti helyén meg kell hagyni.

(4) A közterület - városrendezés, beépítés vagy más módon történő - megszűnésével a közterület neve is külön döntés nélkül megszűnik.

(5) Megszűnik a közterület elnevezése, ha annak eredeti rendeltetése, jellege megváltozik. A megszűnéstől számított 40 napon belül indokolt esetben új nevet kell adni.


3. Épületek, építési telkek számozási rendje


6. § A város belterületén felépített épületeknek, be nem épített építési telkeknek számot kell adni.


7. § (1) Épületek számozását, ha az út, utca mindkét oldala beépített, a számok növekedése irányában a jobboldalit páratlan, a baloldalit páros számmal kell ellátni, a város középpontjától kiindulva, illetve ahol a városközpont nem meghatározó, ott a környező utcákban már kialakult számozásnak megfelelően kell az új számozást elvégezni.


(2) Amennyiben az egyik oldal beépített, illetve beépíthető, úgy a házszámozást az oldalnak megfelelő számozással kell ellátni.


(3) Téren lévő épületeket folyamatos, emelkedő számozással kell ellátni a tér észak-keleti sarokpontjától kiindulva az óramutató járásával egyező irányban.


(4) Az út, utca, köz, tér, lakótelep teljes beépítése után az épületeket végleges házszámmal kell ellátni.


(5) Az (1) és (4) bekezdésben előírtakat az utcában lévő ingatlanok átszámozása esetén kell alkalmazni.


8. § (1) Önkormányzati tulajdonú telkek számozását a telkek kialakítását követően értékesítés előtt kell elvégezni.


(2) A házhelyek értékesítésekor szerződésbe kell foglalni a telek, utca fekvését és számozását.


(3) Magántulajdonban lévő telek kialakításakor a telekalakítást jóváhagyó határozatban kell elvégezni a számozást.


(4) Amennyiben a telek számozása még nem történt meg és beépítésre kerül, úgy a számozást az építésügyi hatóságnak az építési engedély kiadásakor kell elvégezni.


(5) Beszámozott telekből később kialakított telket az utcában lévő ingatlanok újraszámozásáig a-b-c betűjellel kell ellátni.


9. § Újraszámozáskor többszintes beépítésnél az épület önálló bejáratait (lépcsőházait) házszámmal kell ellátni.


4. Házszámtáblák kihelyezésének rendje


10. § (1) Az épületek, telkek tulajdonosa saját költségére köteles a házszámtáblát elkészíttetni, megvásárolni és az ingatlan vételétől, vagy a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül kihelyezni.


(2) Az időközben megrongálódott táblák kicseréléséről, pótlásáról ugyancsak a tulajdonos köteles gondoskodni.


(3) Az utcákban lévő ingatlanok teljes átszámozását ott kell elvégezni, ahol egy számnak háromnál több alátörése van.


(4) Amennyiben a házszámozást meg kell változtatni, az ezzel járó költségeket annak a személynek, szervnek kell viselnie, akinek érdekében az történt.


11. § Házszámtáblát időálló anyagból kell készíteni.


12. § Házszámtáblát szándékosan megrongálni, azon megtévesztő jelzést, módosítást végrehajtani nem lehet.


13. §[8]

5. Vegyes és értelmező rendelkezések


14. § - 15. §[9]


16. § Utcanév: A város területén lévő közterület neve, amely előtagból (pl.: személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll.


Településrész-név: A nagyobb összefüggő belterületi városrész, lakónegyed.


Út, utca, köz, zug fogalomba sorolható az a terület, amelynek mindkét oldalán, vagy egyikén beépített, illetve beépíthető építési telkek lettek kialakítva.


Térnek minősül az épületekkel körülvett, széles közterület.


Kertnek, ligetnek minősül a folyamatos gondozás alatt álló bokros, virágos, pázsitos, vagy fásított nagyobb közterület, melyet helyenként köztéri szobor is díszít.


Sétánynak minősül a szélesebb, rendszerint fákkal ültetett közterület, ahol a járművel való közlekedés tiltott, padokkal ellátott, pihenést szolgáló helyek.


Fasor olyan közterület, amely nem lakóházak között helyezkedik el. Rendeltetése területek elhatárolása, a fák fajtája, vagy azok díszítő jellege önálló egységet képez és kiemelkedő az adott településrészen.


Körtér kör alakú tér, melyet többségében lakóházak vagy egyéb középületek vesznek körül.


Lakótelep több utcát, épületet magában foglaló településrész, városrész.


Szél a lakott terület szélén lévő közterület, amely csak egyik oldalán beépített, vagy beépíthető.


Dűlő a kialakításakor egy nyomsávnak megfelelő szélességű közterület.


17. § (1) Utcanév-táblák kihelyezése, áthelyezése, levétele a polgármesteri hivatal feladata.


(2) Az elnevezéssel és névváltozással kapcsolatos tájékoztatás tárgyi feltételeinek biztosítása (térkép, vázlat stb.) a polgármesteri hivatal feladata.


(3) Közterületek elnevezését jegyzékbe kell foglalni (utcanév-jegyzék), és abban a változásokat fel kell tüntetni. Az utcanév-jegyzék vezetése a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik.


18. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Dr. Kovács Erzsébet sk.                                                                                                   Mácz István sk.

            jegyző                                                                                                                  polgármesterEgységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2014. szeptember 30.

Dr. Diósgyőri Gitta jegyző

[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. október 1-jétől hatályos szöveg. A rendelet címét a 26/2004. (IX. 16.) Ök. rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította.

[2]

A rendelet bevezető mondatát a 26/2004. (IX. 16.) Ök. rendelet 1.§ (1) bekezdése állapította meg.

[3]

A rendelet 1. §-át hatályon kívül helyezte a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2014. október 1-jétől.

[4]

A rendelet 2. §-át módosította a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. október 1-jétől.

[5]

A rendelet 4. §-át módosította a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. október 1-jétől.

[6]

A rendeletet 4/A. §-sal egészítette ki a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. október 1-jétől.

[7]

A rendelet 5. §-át módosította a 23/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014. október 1-jétől.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 26/2004. (IX. 16.) Ök. rendelet 1.§ (2) bekezdése

[9]

A rendelet 14 és 15. §-át hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2012. május 25-étől.