Cegléd Város Önkormányzata 31/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról a 34/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben

Hatályos: 2020. 01. 01


Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2010. (XII. 23.)[1] önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

a 34/2015. (XI. 26.) és a 28/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben


Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Cegléd Város Önkormányzatának illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

        (2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(3)[2] Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500.- Ft.


2. § (1) A szállásadó az adóbeszedésre kötelezett tevékenységét annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni.

   (2) A szálláshelyeken az adó nyilvántartására vendégkönyv vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás (továbbiakban: vendégkönyv) vezetése kötelező.

      (3) A vendégkönyvnek tartalmaznia kell

       a) a szálláshelyet igénybevevő magánszemély nevét, lakcímét, útlevelének vagy személyi igazolványának számát,

       b) megérkezésének és távozásának idejét,

       c) a szálláshelyen eltöltött napok számát,

       d) az adómentesség megjelölését, az esetleges adómentesség megjelölését

       e) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

   (4) A (2)-(3) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az adó megfizetését.

   (5) A szállásadónak az adómentességről a mellékletnek megfelelő adattartalmú nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.


3. §[3] (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

           (2) E rendelet alkalmazásában a hivatkozott és nem szabályozott fogalmak értelmezésére

            1. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben,

            2. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben,

            3. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVI. törvényben,

            4. a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben,

            5. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

            6. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint

            7. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben

meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.


4. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

    (2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2 napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


5. § Hatályát veszti

     1. az idegenforgalmi adóról szóló 4/2005. (III. 03.) Ök. rendelet, és

     2. az idegenforgalmi adóról szóló 4/2005. (III. 03.) Ök. rendelet módosításáról szóló 42/2008. (XII. 23) Ök. rendelet.


Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                                                                                Földi László s.k.

          jegyző                                                                                                                  polgármesterEgységes szerkezetbe foglalás időpontja:

2019. november 29.


Dr. Diósgyőri Gitta jegyző

[1]

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2020. január 1-jétől hatályos szöveg.

[2]

Az 1. § (3) bekezdését módosította a 34/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[3]

A rendelet 1. §-át módosította a 28/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. január 1-jétől.