Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete módosítása

Hatályos: 2019. 10. 29 - 2019. 10. 29

Damak község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 35.§. (1) bekezdésében feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése   helyébe a következő rendelkezés lép:


(2)  A tiszteletdíj mértéke: havi bruttó 44.000.- Ft.


2.§


Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete 1. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:


(2a) Az ügyrendi bizottság elnökét és elnökhelyettesét a (2) bekezdésben foglalt tiszteletdíj mellett további havi bruttó 6.000.-Ft tiszteletdíj illeti meg.


3. §


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 13-tól kell alkalmazni.

                    Tóth Szabolcs                                                      Dr.  Fodor Szilvia

                  polgármester                                                                         jegyző