Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XII.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07 - 2018. 12. 07

Damak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. §


A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


2 759 809 Ft-tal


Költségvetési kiadását


2 937 015 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

    65 857 646 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 108 177 680 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési 

            felhalmozási

    42 320 034 Ft-ban

                       Ft

    42 320 034  Ft


állapítja meg.

2. §


 (1) Az R.2. § (2) bekezdésével meghatározott 1.1. és 1.2 melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 1.és 2. melléklete lép.

 (2) A R. 2. § (4) bekezdésével meghatározott 2.1., 2.2. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 3. és 4. melléklete lép.

  1. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Baranyay Barnabás                                                                        Fodor Szilvia

polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek