Cegléd Város Önkormányzata 3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01- 2021. 02. 01

Cegléd Város Önkormányzata

3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló

9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

       „(1) a) Az eljárási szabályokra az e rendeletben foglalt eltérésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

             b) az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásért való felelősség megállapítása során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni.”


       (2) Az Ör. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

      „(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetőjével szemben közigazgatási bírság szabható ki.”


2. § Az Ör. 3. §-a a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A helyszíni bírságot vagy a közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni Cegléd Város Önkormányzata 11742025-15394772 számú költségvetési elszámolási számlájára.”


3. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

       (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                                                                  Dr. Csáky András s.k.

  címzetes főjegyző                                                                                               polgármester