Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elhelyezéséről szóló többször módosított 6/1993. (IX.30.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 06. 14 - 2013. 06. 14

Szerkesztés...

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény 35.§ e)pontjában (továbbiakban: Hgt.) kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§.c)pontjában meghatározott feladatkörében a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló többször módosított 6/19993. (IX.30.) önkormányzati rendeletének  (továbbiakban: R).módosítására a következőket  rendeli el:


1.§


A R. 3.§ (3) bekezdése hatályát veszti.2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon  lép hatályba.      Baranyay Barnabás                                                                                  Eperjesi Józsefné

      polgármester                                                                                                 aljegyző

A rendelet kihirdetésének napja:


Damak, 2013. június 13.

Eperjesi Józsefné

        aljegyző