Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I.31.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 4/2020.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01 - 2021. 02. 01

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A helyi iparűzési adóról szóló 4/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§-ában az „állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység” szövegrész helyébe az „iparűzési tevékenység” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Vártás József                                         Tóth Szabolcs Balázs

        jegyző                                                         polgármester


Kihirdetési záradék:


Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint Damak Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. január 31. napján kihirdetésre került.


Damak, 2021. január 31.
                                                                     Dr. Vártás József

                                                                               jegyző