Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 27- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2017.05.27.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

282.255 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

342.337 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

60.082 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 60.082 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

231.573

48.921

1.761

282.255

aa)

működési költségvetési bevételét

231.230

45.747

1.761

278.738

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

343

3.174

0

3.517

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

172.118

134.288

35.931

342.337

ba)

működési költségvetési kiadását

140.330

65.299

35.677

241.306

személyi jellegű kiadások

9.697

18.227

8.955

36.879

munkaadókat terhelő járulékok

2.655

2.474

2.373

7.502

dologi jellegű kiadások

59.367

17.706

4.932

82.005

támogatásértékű működési kiadások

9.538

0

19.417

28.955

működési célú pénzeszköz átadás

50.175

21.156

0

71.331

előző évi állami támogatás visszafizetés

4.423

0

0

4.423

ellátottak pénzbeli juttatásai

4.475

1.950

0

6.425

működési kölcsön folyósítás

0

1.000

0

1.000

működési célú általános tartalék

0

2.786

0

2.786

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

31.788

68.989

254

101.031

beruházások előirányzata

12.640

2.320

254

15.214

felújítások előirányzata

19.148

0

0

19.148

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

3.000

0

3.000

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

0

63.669

0

63.669

c)

költségvetési hiányát

60.082

Ebből: Kötelező feladat többlet

59.455

Önként vállalt feladat hiány

85.367

Államigazgatási feladat hiány

34.170

ca)

működési költségvetési többletét

37.432

Ebből: Kötelező feladat többlet

90.900

Önként vállalt feladat hiány

19.552

Államigazgatási feladat hiány

33.916

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

97.514

Ebből: Kötelező feladat hiány

31.445

Önként vállalt feladat hiány

65.815

Államigazgatási feladat hiány

254

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

60.082

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

60.082

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5 Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 4.950.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2016. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 38 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2016.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2016.évi költségvetés

Sorszám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési
szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

172 118

134 288

35 931

342 337

231 573

109 003

1 761

342 337

3

0

1

4

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

172 118

134 288

35 931

342 337

231 573

109 003

1 761

342 337

3

0

1

4

2. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány fel
használása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

60082

0

60082

3

Összesen

60082

0

60082

3. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása
felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Intézményi működési bevételek

19295

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

148066

87000

86500

88000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

75135

57000

58000

59000

Állami támogatás megelőlegezés

2335

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

30986

10000

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

1352

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

1569

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

278738

174000

174500

177000

Személyi juttatások

36879

22000

22500

23000

Munkaadót terhelő járulékok

7502

5500

5700

5900

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

82005

55000

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

28955

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

71331

30000

29594

30000

Ellátottak pb.juttatásai

6425

14000

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4423

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

1000

0

0

0

Működési tartalékok

2786

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

241306

156500

156794

157900

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

3040

2294

2294

2294

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

30000

30000

30000

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

343

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

134

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

60082

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

63599

47500

47294

42294

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

15214

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

19148

40000

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

3000

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

63669

10000

10000

6394

Felhalmozási célú kiadások összesen:

101031

65000

65000

61394

Önkorm.bevétel összesen:

342337

221500

221794

219294

Önkorm.kiadás összesen:

342337

221500

221794

219294

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

282 255

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

342 337

2

Pénzforgalmi bevételek

282 255

2

Pénzforgalmi kiadások

275 882

3

Működési célú

278 738

3

Működési célú

238 520

4

Működési bevételek

167 361

4

Személyi jellegű kiadások

36 879

5

Intézményi működési bevételek

19 295

5

Munkaadót terhelő járulékok

7 502

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148 066

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

82 005

7

Állami támogatás megelőlegezés

2 335

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

30 986

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

6 425

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5 153

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

1 352

10

Működési kölcsön nyújtás

1 000

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

75 135

11

Támogatásértékű működési kiadás

28 955

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 569

12

Működési célú pénzeszközátadás

71 331

13

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4 423

14

Felhalmozási célú

3 517

14

Felhalmozási célú

37 362

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 040

15

Beruházási kiadások

15 214

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

16

Felújítások

19 148

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3 000

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

134

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

343

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

66 455

22

22

Működési célú tartalékok

2 786

23

23

Általános tartalék

2 786

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

63 669

26

26

Fejlesztési céltartalék

63 669

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2016.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

60 082

28

28

Működési hiány

-37 432

29

29

Felhalmozási hiány

97 514

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

282 255

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

275 882

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

60 082

35

35

Működési hiány

-37 432

36

36

Felhalmozási hiány

97 514

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

60 082

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

60 082

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

342 337

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

342 337

45

Működési célú bevételek összesen

278 738

45

Működési célú kiadások összesen

241 306

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

63 599

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

101 031

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

150 623

19 073

0

169 696

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

150 623

19 073

0

169 696

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

148 066

0

0

148 066

6

Helyi adók

144 321

0

0

144 321

7

- Építményadó

63 076

63 076

8

- Telekadó

33 571

33 571

9

- Kommunális adó

6 220

6 220

10

- Iparűzési adó

20 942

20 942

11

- Idegenforgalmi adó

13 801

13 801

12

- Pótlék, bírság

6 711

6 711

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

437

0

0

437

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

154

154

15

- Talajterhelési díj

283

283

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

17

Átengedett központi adók

3 308

0

0

3 308

18

- Gépjárműadó

3 308

3 308

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2 557

19 073

0

21 630

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2 557

19 073

0

21 630

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

222

17 183

17 405

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 840

1 840

23

- Állami támogatás megelőlegezés

2 335

2 335

24

- Kamatbevételek

50

50

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

25

II. Támogatások

75 135

0

0

75 135

26

Önkormányzat támogatásai

75 135

0

0

75 135

27

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

75 135

0

0

75 135

28

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 535

53 535

29

-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

11 560

11 560

30

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 083

1 083

31

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

8 957

8 957

32

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

343

4 743

0

5 086

33

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

343

4 743

0

5 086

34

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

3 040

0

3 040

35

- Ingatlan értékesítés

0

36

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

3 040

3 040

37

- Gép, berendezés értékesítés

0

38

Osztalék

0

39

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

343

343

40

Lakáshitel visszafizetés

134

134

41

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 569

1 569

42

IV. Támogatás értékű bevétel

5 472

23 753

1 761

30 986

43

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

44

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

45

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

46

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

47

- Egyéb önkormányzattól

0

48

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

50

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

5 472

23 753

1 761

30 986

51

Támogatásértékű működési bevétel

5 472

23 753

1 761

30 986

52

- Többcélú kistérségi társulástól

0

53

- Egyéb önkormányzattól

1 761

1 761

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

319

319

55

- Társadalombiztosítási alapoktól

5 153

56

- Elkülönített állami pénzalaptól

23 753

23 753

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés

0

61

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

1 352

0

1 352

62

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

1 352

0

1 352

63

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

1 352

0

1 352

64

- Háztartástól átvett pénz

1 302

1 302

65

- civil szervezettől átvett pénz

50

50

66

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

67

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

68

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

69

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

70

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

73

- Háztartástól átvett pénz

0

74

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

75

Önkormányzat költségvetési bevételei

231 573

48 921

1 761

282 255

76

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

231 573

48 921

1 761

282 255

77

VI. Pénzmaradvány

0

60 082

0

60 082

78

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

79

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

80

Önkormányzat pénzmaradványa

0

60 082

0

60 082

81

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

82

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

60 082

60 082

83

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

84

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

85

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

86

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

87

Működési célú hitel

0

0

0

0

88

BEVÉTEL ÖSSZESEN

231 573

109 003

1 761

342 337

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

140 330

65 299

35 677

241 306

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

140 330

65 299

35 677

241 306

10

- Személyi juttatás

9 697

18 227

8 955

36 879

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 655

2 474

2 373

7 502

12

- Dologi kiadás

59 367

17 706

4 932

82 005

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

4 475

1 950

6 425

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

4 423

4 423

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

59 713

22 156

19 417

101 286

16

- Általános tartalék

2 786

2 786

17

II. Felhalmozási költségvetés

31 788

68 989

254

101 031

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

21

Önkormányzati beruházási kiadás

12 640

2 320

254

15 214

22

Önkormányzati felújítási kiadások

19 148

19 148

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

0

0

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

3 000

3 000

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

28

Céltartalék

63 669

63 669

29

Fejlesztési hitel kamata

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

31 788

68 989

254

101 031

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

172 118

134 288

35 931

342 337

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

172 118

134 288

35 931

342 337

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

222

223 201

5 472

2 335

0

231 230

343

343

231 573

3

Önként vállalt feladatok

19 073

23 753

2 921

0

45 747

3 040

134

60 082

63 256

109 003

4

Államigazgatási feladatok

0

1 761

0

0

1 761

0

1 761

5

Összesen

19 295

223 201

30 986

5 256

0

278 738

3 040

343

134

60 082

63 599

342 337

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

222

223 201

5 472

2 335

0

231 230

0

343

0

0

343

231 573

8

Önként vállalt feladatok

19 073

0

23 753

2 921

0

45 747

3 040

0

134

60 082

63 256

109 003

9

Államigazgatási feladatok

0

0

1 761

0

0

1 761

0

0

0

0

0

1 761

10

Összesen

19 295

223 201

30 986

5 256

0

278 738

3 040

343

134

60 082

63 599

342 337

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

9697

2655

59367

4475

64136

140 330

19148

12640

31788

172 118

3

Önként vállalt feladatok

18 227

2 474

17 706

2 786

1 950

22 156

65 299

2 320

63 669

3 000

68989

134 288

4

Államigazgatási feladatok

8 955

2 373

4 932

19 417

35 677

254

254

35 931

5

Összesen

36 879

7 502

82 005

2 786

6 425

105 709

241 306

19 148

15 214

63 669

3 000

101 031

342 337

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

9 697

2 655

59 367

0

4 475

64 136

140 330

19 148

12 640

0

0

31 788

172 118

8

Önként vállalt feladatok

18 227

2 474

17 706

2 786

1 950

22 156

65 299

0

2 320

63 669

3 000

68 989

134 288

9

Államigazgatási feladatok

8 955

2 373

4 932

0

0

19 417

35 677

0

254

0

0

254

35 931

10

Összesen

36 879

7 502

82 005

2 786

6 425

105 709

241 306

19 148

15 214

63 669

3 000

101 031

342 337

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

1 500

1 500

2

Rendkívüli települési támogatás

600

600

3

Temetési segély települési támogatás

300

300

4

Szemétdíj visszatérítés

100

100

5

Családalapítási települési támogatás

600

600

6

Bursa Hungarica

350

350

7

Tüzifa segély

400

400

8

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

100

100

9

Eseti nevelési segély (tankönyv támogatás)

200

200

10

Egyéb támogatás

200

200

11

Gyógyszertámogatás települési

400

400

12

Köztemetés

200

200

13

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

319

319

14

Szociális tüzelőanyag támogatás

1157

1 157

15

Összesen

4 476

1 950

0

6 426

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési
kiadásai

57 628

23 241

19 417

100 286

2

Támogatásértékű működési kiadás

9 538

0

19 417

28 955

3

Közös Hivatal támogatás

15 450

15 450

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 278

2 278

5

Tagdíj Marcali kistérség

117

117

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

293

293

7

Orvosi ügyelet társulási díj

956

956

8

Hatósági igazgatás támogatás

176

176

9

Marcali kistérség Gyermekjóléti szolgálat társulási díj

147

147

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

5 726

5 726

11

Balatonszentgyörgy Óvoda előző évi elszámolás

588

588

12

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

13

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

3 124

3 124

14

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

48 090

23 241

0

71 331

15

Polgármesteri támogatási keret

270

270

16

Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás átadás DRV-nek

7 365

7 365

17

Gyógyszertár támogatás hardver és szoftver beszerzéshez

120

120

18

Polgárőrség támogatás

450

450

19

Katasztrófavédelem támogatás

70

70

20

Balatoni Szövetség tagdíj

72

72

21

TÖOSZ tagdíj

25

25

22

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

59

59

23

Mozdulj Balaton Társulás

80

80

24

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

48 090

48 090

25

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

260

260

26

Hulladékgazdálkodási Társulás tőkeemelés

871

871

27

Vöröskereszt támogatás

200

200

28

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

29

Plébánia Hivatal támogatás

1 000

1 000

30

Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány

50

50

31

Vasutas Települések Szövetsége

6

6

32

Nyugdíjas Klub támogatás

270

270

33

Borút Egyesület tagdíj

13

13

34

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

35

Turisztikai Egyesület működési támogatás

5 000

5 000

36

Turisztikai Egyesület pályázati önrész támogatás

1 680

1 680

37

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

38

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

1 300

1 300

39

Sport Egyesület támogatás

3 600

3 600

40

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

57 628

23 241

19 417

100 286

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

41

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

3 000

0

3 000

42

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

43

Játszótér pályázati összeg visszafizetés

0

0

0

44

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

3 000

0

3 000

45

Sport Egyesület támogatás pályázat

3 000

3 000

46

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

57 628

26 241

19 417

103 286

47

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

49

0

50

Mindösszesen:

57 628

26 241

19 417

103 286

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

12 640

2 320

254

14 934

2

Béke utca járda építés

7 246

7 246

3

Béke utca út aszfaltozás

0

0

4

Orgona utca aszfaltozás

0

0

5

Számítógép beszerzés polgármester

254

254

6

Temető kerítés

1 524

1 524

7

Számítógép háziorvos

191

191

8

Telefon védőnő

76

76

9

Sörpad rendezvények Művelődési Ház

381

381

10

Színpad fénytechnika

254

254

11

Színpad hangtechnika

102

102

12

Hordozható erősítő mikrofonnal

127

127

13

Könyvtári polcok

190

190

14

Múlt Ház kiállító terem kialakítás

1 018

1 018

15

Kocsibeálló Múlt Ház tárolásra

126

126

16

Légkondicionáló berendezés Művelődési Ház

744

744

17

Tányér, pohár, terítő, függöny Művelődési Ház

381

381

18

Külterület vásárlás

273

273

19

Hidrofor Ház

800

800

20

Kis értékű tárgyi eszköz közmunka program

1 247

1 247

21

Padok beszerzése Közműv.érdekeltség
növ.pályázat

280

280

22

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

12 640

2 320

254

14 934

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

19 148

0

0

19 148

2

Kossuth Lajos utca járda felújítás

1 265

1 265

3

Csuha dombi út nyomvonal módosítás

1 524

1 524

4

Béke utca aszfaltozás felújítás

5 850

5 850

5

Orgona utca aszfaltozás felújítás

3 197

3 197

6

Balaton utca bejárók aszfaltozása

712

712

7

Rozmaring utca aszfalt felújítás

250

250

8

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

9

Temetői WC felújítás

508

508

10

Óvodai vizesblokk felújítás

3 302

3 302

11

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási
kiadásai összesen:

19 148

0

0

19 148

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző
évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek
támogatása

Tervévet
megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

2

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

6

-Kötelező feladatok

1

0

1

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

1

2

10

-Kötelező feladatok

1

1

2

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

1

4

14

-Kötelező feladatok

2

1

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

19

19

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

19

19

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

19

19

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2016. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

148 066

0

0

148 066

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

222

19 073

0

19 295

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

75 135

0

0

75 135

6

Állami támogatás megelőlegezés

2 335

2 335

7

Támogatás értékű bevétel

5 472

23 753

1 761

30 986

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

1 352

0

1 352

9

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

1 569

0

1 569

10

Pénzmaradvány

0

0

0

0

11

Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)

231 230

45 747

1 761

278 738

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

140 330

62 513

35 677

238 520

15

Általános tartalék

0

2 786

0

2 786

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen: (13+…+16)

140 330

65 299

35 677

241 306

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

3 040

0

3 040

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

21

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

343

343

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

134

0

134

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

25

Pénzmaradvány

0

60 082

0

60 082

26

Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+25)

343

63 256

0

63 599

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

12 640

2 320

254

15 214

29

Felújítási kiadások

19 148

0

0

19 148

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

3 000

0

3 000

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Céltartalék

0

63 669

0

63 669

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

0

36

Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+35)

31 788

68 989

254

101 031

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2014.
dec. 31.

2015.
dec.31.

2016.
dec.31.

2017.
dec.31.

2018.
dec.31.

2019.
dec.31.

2020.
dec.31.

2021.
dec.31.

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sorszám

Feladat

2016. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát
gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési tartalék

2 786

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

2 786

4

Céltartalék

5

Felhalmozási tartalék

63 669

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

63 669

7

Tartalékok összesen:

66 455

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve 2016.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

518

618

34646

3218

14234

2766

4790

6399

35696

4118

718

66718

174439

2

Átvett pénzeszköz

1291

1291

1292

2913

4674

2913

2913

2913

2913

2913

2913

3399

32338

3

Önkormányzati támogatás

5554

5554

6554

5854

5554

5554

5554

10409

6554

5854

5554

6929

75478

4

Előző havi záró pénz

60082

51463

39751

61734

52881

45428

18878

5227

5803

29241

16259

10976

60082

5

Bevételek összesen:

67445

58926

82243

73719

77343

56661

32135

24948

50966

42126

25444

88022

342337

Kiadások

6

Működési kiadások

15982

15543

17545

18914

25342

26774

26908

19145

16862

20007

13141

25357

241520

7

Felújítási kiadások

0

3302

1773

1524

2540

10009

0

0

0

0

0

0

19148

8

Fejlesztési kiadások

0

330

1191

400

4033

1000

0

0

4863

3117

0

280

15214

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2743

1327

62385

66455

10

Kiadások összesen:

15982

19175

20509

20838

31915

37783

26908

19145

21725

25867

14468

88022

342337

11

Egyenleg

51463

39751

61734

52881

45428

18878

5227

5803

29241

16259

10976

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2016.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

9824

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

8492

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

1332

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

102940

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

102940

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

10000

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

52300

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

24700

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

5940

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

10000

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

2600

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

2600

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

115364

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

98324

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.