Cegléd Város Önkormányzata 5/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23//2009. (V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 02- 2021. 02. 02

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009.(V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § (1) E rendelet 3. §-át 2021. február 28-ig lehet alkalmazni.

    (2) Ahol a 2. § (1) bekezdése a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet említi, azon a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.”


2. § (1) Ez a rendelet 2021. február 2-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

    (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.                      Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                            Dr. Csáky András s.k.

                          címzetes főjegyző                                                        polgármester