Cegléd Város Önkormányzata 43/2020. (XII.17..) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Cegléd Város Önkormányzata

43/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet

a helyi iparűzési adóról szóló

30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Helyi iparűzési adó köteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).”


2. § Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2007. évtől az adóalap 2 %-a.”


3. § (1) Ez a rendelet a 2021. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

       (2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                                                              Dr. Csáky András s.k.

címzetes főjegyző                                                                                              polgármester