Damak Község Polgármesterének 4/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 31

Damak Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben és Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1 %-a.

2.§


Hatályon kívül helyezte a 17/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021.01.01. napjától.

3.§ Mentesül a vállalkozó az adófizetési kötelezettség alól azon adóév után, amelyben a vállalkozási szintű éves adóalapja a 160.000,- Ft-ot nem éri el.

4.§ Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

5.§ Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba.
Dr. Vártás József

Tóth Szabolcs Balázs

jegyző

polgármester


Kihirdetési záradék:


Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 20. napján kihirdetésre került.


                

A 17/2020.(XII.09.) módosító önkormányzati rendelet 2020. december 9. napján kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2021. január 1.


Damak, 2020. december 9.

                      

Dr. Vártás József

                                                     jegyző