Cegléd Város Önkormányzata 34/2019. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2020. 02. 01

Cegléd Város Önkormányzata 34/2019. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról

2020.02.01.

Cegléd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (8) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Önkormányzati fenntartású óvodában és állami fenntartású köznevelési intézményben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai a következők:

a) 4-6 éves korosztály esetében:

aa) reggeli 143,00- Ft/fő/nap

ab) tízórai 108,00- Ft/fő/nap

ac) ebéd 292,00- Ft/fő/nap

ad) uzsonna 108,00- Ft/fő/nap

ae) vacsora 233,00 Ft /fő nap

b) 7-14 éves korosztály esetében:

ba) reggeli 194,00- Ft/fő/nap

bb) tízórai 119,00- Ft/fő/nap

bc) ebéd 362,00- Ft/fő/nap

bd) uzsonna 119,00- Ft/fő/nap

be) vacsora 285,00 Ft /fő nap

c) 15-18 éves korosztály

ca) reggeli 246,00- Ft/fő/nap

cb) tízórai 143,00- Ft/fő/nap

cc) ebéd 395,00- Ft/fő/nap

cd) uzsonna 143,00- Ft/fő/nap

ce) vacsora 337,00 Ft /fő nap

2. § Az 1. §-ban megállapított térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3. § Az e rendelet alapján megállapított személyi térítési díjat minden hónap 10. napjáig kell megfizetni.

4. § (1) Ez a rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési – oktatási intézményben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.