Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 16 - 2016. 09. 16

Damak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2016. évi költségvetéséről szóló 2 /2016. (II.11.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében megállapítottKöltségvetési bevételét


1 965 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


1 965 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2016. évi


módosított költségvetési bevételét

44 300 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

44 300 E Ft-ban
állapítja meg.2. §


  1. AZ R. 2§.(1) bekezdésében meghatározott 1.1 melléklet helyére a rendelet 1.1 melléklete lép.


  1. Az R. 2.§. (3) bekezdésében meghatározott 1.2.,1.3,1.4, mellékletek helyére a rendelet 1.2,1.3 és 1.4  melléklete lép.


(3) Az R. 2.§. (4) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2. mellékletek helyére a rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.


  1. §


 Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Baranyay Barnabás                            Némethné Fodor Szilvia

polgármester                                                              jegyző

Mellékletek