Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 27

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a)

57.083.669

Ft költségvetési bevétellel

b)

62.482.974

Ft költségvetési kiadással

c)

- 5.399.305

Ft költségvetési egyenleggel

d)

6.158.827

Ft finanszírozási bevétellel

e)

759.522

Ft finanszírozási kiadással


fogadja el.”

2.§ A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(15) Képviselő-testület a kiadások között 986.463 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3.§ A Rendelet:


a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 5. melléklet helyébe a 4. melléklet,

e) 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tóth Szabolcs Balázs                                              Dr. Vártás József

       polgármester                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:


Ez a rendelet Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete 41. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2021. február 26. napján kihirdetésre került.


Damak, 2021.február 26.


                                                                        Dr. Vártás József

                                                                                  jegyző