Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

Damak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 26 - 2020. 02. 26

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Damak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a)

59.715.054

Ft költségvetési bevétellel

b)

66.100.955

Ft költségvetési kiadással

c)

- 6.385.901

Ft költségvetési egyenleggel

d)

7.078.948

Ft finanszírozási bevétellel

e)

693.047

Ft finanszírozási kiadással


fogadja el.”

2.§ A Rendelet:


a) 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 1.2. melléklete helyébe az 2. melléklet,

c) 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 4. melléklete helyébe a 5. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 7. melléklete helyébe az 7. melléklet,

lép.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Szabolcs Balázs                                     Dr. Vártás József

       polgármester                                                       jegyző


Kihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. február 25. napján kihirdetésre került.


Edelény, 2020. február 25.


                                                                        Dr. Vártás József

                                                                                 jegyző