Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2005. (II.3.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2005. 02. 03

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt./21/A.§.(2) bekezdésében, valamint 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeltet alkotja:


A talajterhelési díj fizetési kötelezettség


1.§.


 1. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


 1. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektum a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízbe a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekinttében sem haladja meg a 20 %-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.


 1. A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

A talajterhelési díj alapja és mértéke


2.§.


 1. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésében meghatározott alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.


 1. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a  méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 1. A talajterhelési díj egységdíjnak mértéke: 120,- Ft/m3.


 1. A talajterhelési díj mértéke:

                                                    TTD = E x A x 3

                                                             ahol

                                                    TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,

                                                    E: az egységdíj (Ft/m3),

                                                    A: a díjfizetési alap (m3).

     A „ 3 „ Balatonberény közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota  

     szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó.


5. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


3.§.


 1. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak meg kell állapítania, bevallania és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig.


 1. A jegyző részére a települési ivóvíz és szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévei víz fogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint a ivóvízvezeték meghibásodása  következtében elszivárgott víz mennyiségével.


 1. A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az adóhatóság.


 1. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző vezet nyilvántartást.


 1. A talajterhelés díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezésit kell alkalmazni.


 1. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzat 11743095-15396860-03470000 számú számla javára köteles megfizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.


 1. A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.


8. A (7) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Díjkedvezmény


4.§.


 1. Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére, a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:


 1. családban élő kérelmező esetében, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum),


 1. egyedülálló kérelmező estében, ha jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.


2. Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.

Átalány megállapítása


5.§.


E rendelet 2.§.(2) bekezdésében említett átalányt az alábbiak szerint kell megállapítani:


A háztartásban együtt lakó személyek száma x 2 m3 x 12 hó, csökkentve a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Értelmező rendelkezések


6.§.


 1. Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. tv. 2.§.(2) bekezdésére és a Ktdt. 2.§-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.


 1. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.


 1. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bek. a) pontjában meghatározottak szerint.


 1. Család: Az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.


 1. Egyedülálló: Az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.


 1. Háztartás: Az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.


7. Szolgáltató: A települést vezetékes ivóvízzel ellátó regionális szervezet.

Átmeneti rendelkezések


7.§.


 1. A talajterhelési díj fizetési kötelezettség 2004.07.01-től terheli a kibocsátókat.


 1. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e rendelet alapján megállapított talajterhelési díj 20 %-át, 2005. évben 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.


Záró rendelkezés


8.§.


 1. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon (az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel) a jegyző gondoskodik.


 1. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 16/2004.(X.01.) rendelet.

9.§.


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgáltja.


Balatonberény, 2005. január 27.


Gazda János sk.                                                                                               Pál Tibor sk.

polgármester                                                                                                    mb.jegyző


Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem!

2005. február 03.


Pál Tibor sk.

jegyző