Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról1

2017.05.27.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2 § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3 § A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

4 § .A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 238 171 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 318 745 000 Ft-ban,

c) maradványát 80 574 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 205 223 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 35 266 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7 270 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 55 796 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 462 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 28 757 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 68 249 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 1 000 000 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés: 4 423 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 32 948 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 13 417 000 Ft

b) felújítások: 16 531 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 3 000 000 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 23 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 23 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 80 574 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8.Önkormányzat vagyona

13. § . (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 801 094 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11.Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2016. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13.Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2016.évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2016. évi beszámoló

Sor- szám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám
(fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonberény Önkormányzat

245 159

342 337

238 171

69,57%

245 159

342 337

318 745

93,11%

4

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

245 159

342 337

238 171

69,57%

245 159

342 337

318 745

93,11%

4

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor
szám

BEVÉTELEK

Sor
szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

186 049

282 255

258 663

91,64%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

245 159

342 337

238 171

69,57%

2

Pénzforgalmi bevételek

186 049

282 255

258 663

91,64%

2

Pénzforgalmi kiadások

225 445

275 882

238 171

86,33%

3

Működési célú

186 049

278 738

255 278

91,58%

3

Működési célú

194 559

238 520

205 223

86,04%

4

Működési bevételek

110 367

167 361

145 537

86,96%

4

Személyi jellegű kiadások

21 852

36 879

35 266

95,63%

5

Intézményi működési bevételek

17 917

19 295

19 345

100,26%

5

Munkaadót terhelő járulékok

4 635

7 502

7 270

96,91%

6

Közhatalmi bevételek

92 450

148 066

126 192

85,23%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

78 701

82 005

55 796

68,04%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 335

2 335

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

7 410

30 986

29 948

96,65%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

0

1 771

1 771

100,00%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4 715

5 153

5 110

99,17%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 950

6 425

4 462

69,45%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

50

1 352

1 323

97,86%

10

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

2 652

2 652

2 652

100,00%

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

66 653

75 135

75 135

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

27 494

28 955

28 757

99,32%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 569

1 569

1 000

63,73%

12

Működési célú pénzeszközátadás

53 275

71 331

68 249

95,68%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

1 000

1 000

1 000

100,00%

14

Felhalmozási célú

0

3 517

3 385

96,25%

14

Felhalmozási célú

30 886

37 362

32 948

88,19%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

3 040

3 040

100,00%

15

Beruházási kiadások

18 747

15 214

13 417

88,19%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

16

Felújítások

9 139

19 148

16 531

86,33%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

343

343

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3 000

3 000

3 000

100,00%

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

134

2

1,49%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

19 714

66 455

0

0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2016.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

2 786

0

23

23

Általános tartalék

5 300

2 786

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

14 414

63 669

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

14 414

63 669

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

59 110

60 082

-20 492

28

28

Működési többlet

13 810

-37 432

-50 055

29

29

Felhalmozási hiány

45 300

97 514

29 563

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

186 049

282 255

258 663

91,64%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

225 445

275 882

238 171

86,33%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

60 082

-20 492

35

35

Működési hiány

13 810

-37 432

-50 055

36

36

Felhalmozási hiány

45 300

97 514

29 563

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

59 110

60 082

60 082

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

59 110

60 082

60 082

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

245 159

342 337

318 745

93,11%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

245 159

342 337

238 171

69,57%

45

Működési célú bevételek összesen

186 049

278 738

255 278

91,58%

45

Működési célú kiadások összesen

199 859

241 306

205 223

85,05%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

59 110

63 599

63 467

99,79%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

45 300

101 031

32 948

32,61%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

186 049

278 738

255 278

91,58%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

186 049

278 738

255 278

91,58%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

92 450

148 066

126 192

85,23%

6

Helyi adók

89 700

144 321

123 285

85,42%

7

- Építményadó

40 000

63 076

52 739

83,61%

8

- Telekadó

20 000

33 571

28 658

85,37%

9

- Magánszemélyek kommunális adója

5 900

6 220

5 816

93,50%

10

- Iparűzési adó

12 000

20 942

20 419

97,50%

11

- Idegenforgalmi adó

10 000

13 801

13 627

98,74%

12

- Pótlék, bírság

1 800

6 711

2 026

30,19%

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

150

437

34

7,78%

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

154

0

15

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

16

- Talajterhelési díj

100

283

19

6,71%

17

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

15

18

Átengedett központi adók

2 600

3 308

2 873

86,85%

19

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

20

- Gépjárműadó

2 600

3 308

2 873

86,85%

21

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 569

1 569

1 000

63,73%

22

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 917

21 630

21 680

100,23%

23

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 917

21 630

21 680

100,23%

24

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

14 073

15 111

15 149

100,25%

25

- Állami támogatás megelőlegezés

0

2 335

2 335

100,00%

26

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

2 294

2 294

2 294

100,00%

27

- Osztalék

0

0

0

28

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 500

1 840

1 827

99,29%

29

- Kamatbevételek

50

50

75

150,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

II. Támogatások

31

Önkormányzat támogatásai

66 653

75 135

75 135

100,00%

32

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

66 653

75 135

75 135

100,00%

33

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

53 535

53 535

53 535

100,00%

34

- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

11 654

11 559

11 559

100,00%

35

- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

1 336

1 426

1 426

100,00%

36

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

128

8 615

8 615

100,00%

37

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

3 517

3 385

96,25%

38

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

3 517

3 385

96,25%

39

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

3 040

3 040

100,00%

40

- Ingatlan értékesítés

0

3 040

3 040

100,00%

41

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

42

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

43

- Gép, berendezés értékesítés

44

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

45

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

343

343

100,00%

46

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

134

2

1,49%

47

IV. Támogatás értékű bevétel

7 410

30 986

29 948

96,65%

48

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

49

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

50

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

51

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

52

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

55

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

7 410

30 986

29 948

96,65%

56

Támogatásértékű működési bevétel

7 410

30 986

29 948

96,65%

57

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

58

- Egyéb önkormányzattól

0

1 761

1 761

100,00%

59

- Társadalombiztosítási Alaptól

4 715

5 153

5 110

99,17%

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

319

319

100,00%

61

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 695

23 753

22 758

95,81%

62

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

63

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés

0

0

0

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

64

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

50

1 352

1 323

97,86%

65

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

50

1 352

1 323

97,86%

66

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

50

1 352

1 323

97,86%

67

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

21

68

- Háztartástól

0

1 302

1 302

100,00%

69

- Civil szervezettől átvett pénz

50

50

0

0,00%

70

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

71

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

72

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

73

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

74

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

75

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

76

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

77

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0,00%

78

Önkormányzat költségvetési bevételei

186 049

282 255

258 663

91,64%

79

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

186 049

282 255

258 663

91,64%

80

VI. Maradvány

59 110

60 082

60 082

100,00%

83

Önkormányzat maradványa

59 110

60 082

60 082

100,00%

84

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

85

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

59 110

60 082

60 082

100,00%

86

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

87

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

88

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

89

Fejlesztési hitel

0

0

0

90

Működési célú hitel

0

0

0

91

BEVÉTEL ÖSSZESEN

245 159

342 337

318 745

93,11%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

199 859

241 306

205 223

85,05%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

199 859

241 306

205 223

85,05%

10

- Személyi juttatás

21 852

36 879

35 266

95,63%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 635

7 502

7 270

96,91%

12

- Dologi kiadás

78 701

82 005

55 796

68,04%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

4 950

6 425

4 462

69,45%

14

- Működési kölcsön nyújtás

1 000

1 000

1 000

100,00%

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

83 421

104 709

101 429

96,87%

16

- Általános tartalék

5 300

2 786

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

45 300

101 031

32 948

32,61%

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

18 747

15 214

13 417

88,19%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

9 139

19 148

16 531

86,33%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

3 000

3 000

3 000

100,00%

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

26

Felhalmozási tartalék

14 414

63 669

0

0,00%

27

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

45 300

101 031

32 948

32,61%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

245 159

342 337

238 171

69,57%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

245 159

342 337

238 171

69,57%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

17 917

66 653

92 450

7 410

1 619

0

186 049

0

0

0

59 110

59 110

245 159

10

Módosított előirányzat

19 295

75 135

148 066

33 321

2 921

0

278 738

3 040

343

134

60 082

63 599

342 337

11

Tényleges teljesítés

19 345

75 135

126 192

32 283

2 323

0

255 278

3 040

343

2

60 082

63 467

318 745

12

Teljesítés %-a

100,26%

100,00%

85,23%

96,88%

79,53%

91,58%

100,00%

100,00%

1,49%

100,00%

99,79%

93,11%

13

ÖSSZES BEVÉTEL

14

Eredeti előirányzat

17 917

66 653

92 450

7 410

1 619

0

186 049

0

0

0

59 110

59 110

245 159

15

Módosított előirányzat

19 295

75 135

148 066

33 321

2 921

0

278 738

3 040

343

134

60 082

63 599

342 337

16

Tényleges teljesítés

19 345

75 135

126 192

32 283

2 323

0

255 278

3 040

343

2

60 082

63 467

318 745

17

Teljesítés %-a

100,26%

100,00%

85,23%

96,88%

79,53%

91,58%

100,00%

1,49%

100,00%

99,79%

93,11%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZE
SEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

21 852

4 635

78 701

5 300

4 950

84 421

199 859

9 139

18 747

14 414

3 000

45300

245 159

10

Módosított előirányzat

36 879

7 502

82 005

2 786

6 425

105 709

241 306

19 148

15 214

63 669

3 000

101031

342 337

11

Tényleges teljesítés

35 266

7 270

55 796

0

4 462

102 429

205 223

16 531

13 417

0

3 000

32948

238 171

12

Teljesítés %-a

95,63%

96,91%

68,04%

0,00%

69,45%

96,90%

85,05%

86,33%

88,19%

0,00%

100,00%

32,61%

69,57%

13

ÖSSZES KIADÁS

14

Eredeti előirányzat

21 852

4 635

78 701

5 300

4 950

84 421

199 859

9 139

18 747

14 414

3 000

45 300

245 159

15

Módosított előirányzat

36 879

7 502

82 005

2 786

6 425

105 709

241 306

19 148

15 214

63 669

3 000

101 031

342 337

16

Tényleges teljesítés

35 266

7 270

55 796

0

4 462

102 429

205 223

16 531

13 417

0

3 000

32 948

238 171

17

Teljesítés %-a

95,63%

96,91%

68,04%

0,00%

69,45%

96,90%

85,05%

86,33%

88,19%

100,00%

32,61%

69,57%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

80 769

100 286

97 006

96,73%

2

Támogatásértékű működési kiadás

27 494

28 955

28 757

99,32%

3

Közös Hivatal működés támogatás

15 450

15 450

15 450

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök

2 278

2 278

2 277

99,96%

5

Kistérségi tagdíj

117

117

117

100,00%

6

Orvosi ügyelet támogatás

956

956

796

83,26%

7

Belső ellenőrzés támogatás

293

293

293

100,00%

8

Hatósági igazgatási támogatás

176

176

176

100,00%

9

Gyermekjóléti szolgálat támogatás

0

147

146

99,32%

10

Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat

5 000

5 726

5 726

100,00%

11

Előző évi elszámolás Óvoda

0

588

588

100,00%

12

Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat

2 930

2 930

2 930

100,00%

13

Előző évi elszámolás Alapszolgáltatási Központ

194

194

194

100,00%

14

Jelzőrendszer pénz átadás

100

100

64

64,00%

15

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

53 275

71 331

68 249

95,68%

16

Polgármester támogatási keret

270

270

100

37,04%

17

Víz és csatorna támogatás DRV-nek

0

7 365

7 365

100,00%

18

Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-nek átadott pénz működésre

38 700

48 090

47 790

99,38%

19

Gyógyszertár pénz átadás hardwer, szoftwer beszerzésre

0

120

0

0,00%

20

Hulladékgazdálkodási Kft tőkeemelés

0

871

871

100,00%

21

Hulladékgazdálkodási Kft tagdíj

150

260

260

100,00%

22

Polgárőrség támogatás

450

450

450

100,00%

23

Tagdíj polgárvédelem

70

70

70

100,00%

24

Tagdíj Balatoni szövetség

72

72

70

97,22%

25

Tagdíj TÖOSZ

25

25

23

92,00%

26

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj

59

59

47

79,66%

27

Mozdulj Balaton tagdíj

80

80

80

100,00%

28

Vöröskereszt támogatás

200

200

200

100,00%

29

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

400

100,00%

30

Plébánia Hivatal támogatás

1 000

1 000

1 000

100,00%

31

Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány támogatás

50

50

50

100,00%

32

Vasutas települések Szövetsége

6

6

0

0,00%

33

Nyugdíjas Klub támogatás

270

270

270

100,00%

34

Tagdíj Borút Egyesület

13

13

12

92,31%

35

SZM, egyéb támogatás

30

30

0

0,00%

36

Turisztikai Egyesület támogatás pályázati önrész

1 680

1 680

0

0,00%

37

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

5 000

5 000

4 251

85,02%

38

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

40

80,00%

39

Sport Egyesület támogatás gépjármű üzemeltetésre

1 100

1 300

1 300

100,00%

40

Sport Egyesület támogatás működésre

3 600

3 600

3 600

100,00%

41

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

80 769

100 286

97 006

96,73%

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

42

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

3 000

3 000

3 000

100,00%

43

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

44

0

45

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 000

3 000

3 000

100,00%

46

Sport Egyesület támogatás pályázathoz

3 000

3 000

3 000

100,00%

47

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

83 769

103 286

100 006

96,82%

48

Mindösszesen:

83 769

103 286

100 006

96,82%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

Felújítások

9 139

19 148

16 531

86,33%

2

Kossuth Lajos utca járda felújítás

1 265

1 265

0

0,00%

3

Csuha dombi út nyomvonal módosítás

1 524

1 524

1016

66,67%

4

Béke utca aszfaltozás

0

5 850

5850

100,00%

5

Orgona utca aszfaltozás

0

3 197

3197

100,00%

6

Balaton utca bejárók aszfaltozása

0

712

712

100,00%

7

Rozmaring utca aszfaltozás

0

250

250

100,00%

8

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

2540

100,00%

9

Temetői WC felújítás

508

508

437

86,02%

10

Óvodai vizesblokk felújítás

3 302

3 302

2529

76,59%

11

Beruházások

18 747

15 214

13 417

88,19%

12

Béke utca járda építés

6 325

7 246

7246

100,00%

13

Béke utca út aszfaltozás

4 655

0

0

14

Orgona utca aszfaltozás

2 636

0

0

15

Számítógép beszerzés polgármester

254

254

254

100,00%

16

Temető kerítés

1 524

1 524

1517

99,54%

17

Számítógép háziorvos

191

191

0

0,00%

18

Telefon, vérnyomásmérő, mérleg védőnő

76

76

66

86,84%

19

Kültéri padok beszerzése

0

0

275

20

Kerekes távolságmérő

0

0

25

21

Légfűtő

0

0

34

22

Sörpad rendezvények Művelődési Ház

381

381

0

0,00%

23

Színpad fénytechnika

254

254

181

71,26%

24

Színpad hangtechnika

102

102

79

77,45%

25

Hordozható erősítő mikrofonnal

127

127

0

0,00%

26

Könyvtári polcok

190

190

201

105,79%

27

Múlt Ház kiállító terem kialakítás

1 143

1 018

255

25,05%

28

Kocsibeálló Múlt Ház tárolásra

0

126

126

100,00%

29

Légkondicionáló berendezés Művelődési Ház

508

744

744

100,00%

30

Tányér, pohár, terítő, függöny Művelődési Ház

381

381

95

24,93%

31

Külterület vásárlás

0

273

273

100,00%

32

Hidrofor Ház

0

800

800

100,00%

33

Kisértékű tárgyi eszköz közmunka program

0

1 247

966

77,47%

34

Padok beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

0

280

280

100,00%

35

Fejlesztési kiadások összesen:

27 886

34 362

29 948

87,15%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2016.ÉV

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

92 450

148 066

126 192

85,23%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 917

19 295

19 345

100,26%

5

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

66 653

75 135

75 135

100,00%

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 335

2 335

100,00%

7

Támogatás értékű bevétel

7 410

30 986

29 948

96,65%

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

50

1 352

1 323

97,86%

9

Működési kölcsön visszafizetés

1 569

1 569

1 000

63,73%

10

Működési célú hitel

0

0

0

11

Működési célú maradvány

0

0

0

12

Működési célú bevétel összesen:

186 049

278 738

255 278

91,58%

13

Működési kiadások

14

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

15

Önkormányzat kiadásai

194 559

238 520

205 223

86,04%

16

Általános tartalék

5 300

2 786

0

0,00%

17

Hitel törlesztés

0

0

0

18

Működési kiadás összesen:

199 859

241 306

205 223

85,05%

19

Felhalmozási célú bevételek

20

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

3 040

3 040

100,00%

21

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

343

343

100,00%

22

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

23

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

24

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

134

2

1,49%

25

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

26

Felhalmozási célú maradvány

59 110

60 082

60 082

100,00%

27

Felhalmozási célú bevételek összesen:

59 110

63 599

63 467

99,79%

28

Felhalmozási célú kiadások

29

Felhalmozási kiadások

18 747

15 214

13 417

88,19%

30

Felújítási kiadások

9 139

19 148

16 531

86,33%

31

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

3 000

3 000

3 000

100,00%

32

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

33

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

34

Hiteltörlesztés

0

0

0

35

Céltartalék

14 414

63 669

0

0,00%

36

Felhalmozási kiadások összesen:

45 300

101 031

32 948

32,61%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2016. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 375 850

2 697 716

G/ SAJÁT TŐKE

2 448 462

2 792 467

I. Immateriális javak

1 245

921

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 780 649

2 780 649

II. Tárgyi eszközök

2 371 525

2 693 715

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 080

3 080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

57 268

57 268

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-383 766

-389 454

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-5 689

344 004

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

6 098

5 166

C/ PÉNZESZKÖZÖK

59 111

80 510

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 652

2 335

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

679

183

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 446

2 831

III. Forintszámlák

58 432

80 327

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

21 114

22 678

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

21 039

22 603

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

75

75

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 188

3 461

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

1 601

113

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

72

77

Eszközök összesen:

2 457 748

2 801 094

Források összesen:

2 457 748

2 801 094

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

2018.12.31

2019.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2015. év

2016. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 245

921

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 371 525

2 693 715

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 312 442

2 643 043

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 055 884

1 382 645

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

463 731

467 764

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

792 827

792 634

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

57 813

47 848

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

48 379

40 666

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2 731

1 145

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

6 703

6 037

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

1 270

2 824

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

1 270

2 824

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 080

3 080

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 080

3 080

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

3 080

3 080

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 375 850

2 697 716

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

678

183

III. Forintszámlák

51.

58 432

80 327

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

59 110

80 510

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

21 039

22 603

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

75

75

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

21 114

22 678

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

0

1 659

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

0

-1 625

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1 601

79

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

61.

1 601

113

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

72

77

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

63.

2 457 747

2 801 094

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2015. év

2016. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

64.

2 780 649

2 780 649

II. Nemzeti vagyon változásai

65.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

66.

57 268

57 268

IV. Felhalmozott eredmény

67.

-383 766

-389 454

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

68.

VI. Mérleg szerinti eredmény

69.

-5 690

344 004

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

70.

2 448 461

2 792 467

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

71.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

72.

2 652

2 335

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

73.

3 446

2 831

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

74.

6 098

5 166

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

75.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

76.

3 188

3 461

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

77.

2 457 747

2 801 094

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2015. év

2016. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

78.

- immateriális javak

79.

801

863

- ingatlanok

80.

27 264

27 264

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

81.

36 937

40 336

Kisértékű eszközök

82.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

83.

1 961

3 794

- számítástechnikai eszközök

84.

703

903

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

85.

0

0

Függő követelések

86.

0

0

Függő kötelezettségek

87.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

88.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2016.év

Ezer forintban !

Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány
összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Balatonberény Községi Önkormányzat

80 574

80 574

80 574

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen:

80 574

80 574

80 574

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016. ÉV

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én ebből

59 110

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

58 432

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

678

4.

Bevételek ( + )

259 571

5.

Kiadások ( - )

238 171

6.

Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből

80 510

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

80 327

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

183

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

256328692

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

62417217

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-60082000

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

0

Bevétel összesen

258663909

Módosító tétel

906920

Bevétel mindösszesen

259570829

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

235519302

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

2652112

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

0

Kiadás mindösszesen

238171414

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-75000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

-78845

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

75000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

1600608

- Kapott előlegek tárgy évi

2739479

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

33123

- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi

58000

- Kapott előlegek előző évi

-2744186

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-87123

- Letétre átvett pénzeszközök előző évi

-614136

Módosító tételek összesen

906920

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2016. évi beszámoló

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

9004

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

10341

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

10341

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

138299

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

138299

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

13627

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

65039

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

33358

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

5856

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

20419

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

2873

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

2873

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

160517

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

143477

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Védőnői szolgálat

1

0

1

1

0

1

3

Művelődési Ház

1

1

2

1

1

2

4

Balatonberény Önkormányzat összesen:

3

1

4

3

1

4

5

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

19

19

0

19

19

6

Mindösszesen:

3

20

23

3

20

23

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2016.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Költségvetési törvény
alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként
rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra
ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

53 522 725

0

53 522 725

0

2

2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

11 684

0

11 684

0

3

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

11 444 011

0

7 266 825

-4 177 186

4

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás

209 760

-94 050

111 720

-3 990

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 336 080

0

1 336 080

0

6

Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnövelő támogatása

0

89 869

89 869

0

7

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

128 740

-21 298

107 442

0

8

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

7 364 500

7 364 500

0

9

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

1 143 000

1 143 000

0

10

Működési célú állami támogatás összesen

66 653 000

8 482 021

70 953 845

-4 181 176

11

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

343 000

343 000

0

12

Felhalmozási célú állami támogatás összesen

0

343 000

343 000

0

13

Állami támogatás összesen

66 653 000

8 825 021

71 296 845

-4 181 176

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Intézményi működési bevételek

19345

15783

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

126192

94320

87000

89300

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

75135

58866

60500

58000

Állami támogatás megelőlegezés

2335

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

29948

14171

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

1323

50

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

1000

569

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

0

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

255278

183759

177500

177300

Személyi juttatások

35266

25994

25000

25000

Munkaadót terhelő járulékok

7270

5378

6000

6000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

55796

77314

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

28757

30272

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

68249

58058

30000

29594

Ellátottak pb.juttatásai

4462

5070

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4423

3368

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

1000

0

0

0

Működési tartalékok

0

3400

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

205223

208854

160000

159594

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

3040

2294

2294

2294

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

343

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

2

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

60082

80205

15206

15000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

63467

82499

47500

47294

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

13417

21678

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

16531

32628

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

3000

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

3098

10000

10000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

32948

57404

65000

65000

Önkorm.bevétel összesen:

318745

266258

225000

224594

Önkorm.kiadás összesen:

238171

266258

225000

224594

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 206.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

1187

1408

37112

8067

6928

1733

9978

15155

30983

10505

2900

26301

152257

2

Átvett pénzeszköz

393

1710

1711

391

2546

2445

2446

8242

2982

2594

2337

3474

31271

3

Önkormányzati támogatás

7986

5337

5332

5421

5332

5332

5331

12696

5332

5331

6474

5231

75135

4

Előző havi záró pénz

60082

56965

55654

84213

76463

69408

61873

40633

46386

71236

65370

64014

60082

5

Bevételek összesen:

69648

65420

99809

98092

91269

78918

79628

76726

85683

89666

77081

99020

318745

Kiadások

6

Működési kiadások

12501

9512

11557

20510

21147

16598

19897

27775

14273

23936

12753

17764

208223

7

Felújítási kiadások

3545

10009

2540

272

165

16531

8

Fejlesztési kiadások

182

254

494

1119

714

447

9089

25

174

88

314

517

13417

9

Tartalék felhasználása

0

10

Kiadások összesen:

12683

9766

15596

21629

21861

17045

38995

30340

14447

24296

13067

18446

238171

11

Egyenleg

56965

55654

84213

76463

69408

61873

40633

46386

71236

65370

64014

80574

80574

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.