Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete

A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 21 - 2013. 09. 21

Szerkesztés...


Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f)

pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva , az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Szociális, Egészségügyi Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyére a következő 2.§(1) bekezdés lép:

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

57 757  E Ft

Költségvetési bevétellel

62 037  E Ft

Költségvetési kiadással

4 280  E Ft

4 280  E Ft

  E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.

2. §

Az R.) 2. § (2) bekezdésével meghatározott 1. melléklet helyére e rendelet 1. melléklete lép:

 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a Képviselő-testület.


                           3.§


  1. A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. Hatályát veszti a 2012- évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló sz. rendelet és az azt módosító sz. rendelet.


Némethné Fodor Szilvia

jegyző megbízásából:

     Baranyay Barnabás                                                                                   Eperjesi Józsefné

polgármester                                                                                     aljegyző     Kihirdetés napja: 2013. szeptember 20.                       


Némethné Fodor Szilvia

            jegyző megbízásából:

                                                                                         Eperjesi Józsefné

                                                                                                aljegyző

Mellékletek