Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 4/2017. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 09 - 2021. 03. 10

Mány Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:


1. § Az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 4/2017. (II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület minden év február 28. napjáig - kivéve veszélyhelyzet - pályázatot ír ki a civil szervezetek támogatására vonatkozó tárgyévi költségvetésében meghatározott keret terhére.”


2. § A Rendelet 11. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírást követő 15. nap.”


3. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Ugron Zoltán

polgármester

Hopka Rita

jegyző


Mellékletek