Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2012.(II.07.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 04. 26 - 2013. 04. 27

Szerkesztés...

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének


            a./ bevételi főösszegét                       127.475 eFt-ban         

            b./ kiadási főösszegét                        128.073 eFt-ban

            c./ hiányát                                                598 eFt-ban


állapítja meg.”.

2.§

A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében elfogadott


  • 6. melléklet (költségvetési mérleg) helyébe e rendelet 3. melléklete,
  • a (3) bekezdésében elfoglalt 8. melléklet (működési és fejlesztési célú kiadások és bevételek) helyébe e rendelet 4. melléklete,
  • a (4) bekezdésében elfoglalt 2. 3. melléklet (költségvetési bevételek és kiadások) helyébe e rendelet 1,. 2. melléklete lép.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                   Baranyay Barnabás                                                Eperjesi Józsefné

                        polgármester                                                            aljegyző      Kihirdetés napja: 2013. április 26.   Eperjesi Józsefné    

                                              aljegyző

Mellékletek