Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Hatályos: 2021. 01. 01

Damak község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon, és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50463086-10002584 számú talajterhelési díj beszedési számlára.


Módosított paragrafus a 19/2020.(XII.09.) 1.§-a alapján. Hatályos 2021. január 1. napjától.


2. §


(1) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke 11 m3 /fő/év


(2) Az átalány mértéke az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében megállapított 30 liter/fő/nap vízfogyasztás alapulvételével került megállapításra.3. §


(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj ellenőrzéséhez szükséges adatokat a tárgyévet követő év február 28-ig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.


(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre   bocsátott adatok alapján ellenőrzi.


4. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 11/2004.(VII.29.) önkormányzati rendelet.


Baranyay Barnabás s.k.                                             Némethné Fodor Szilvia s.k.

                        Polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:


A 19/2020.(XII.09.) módosító önkormányzati rendelet 2020. december 9. napján kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2021. január 1.


Damak, 2020. december 9.Dr. Vártás József

jegyző