Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2015. 09. 11Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §.


A rendelet hatálya Damak község területén a Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 115. hrsz.-ú temetőre terjed ki.


2. §.


(1) A temető üzemeltetéséről, fenntartásáról a temetkezési szolgáltatások       összehangolásáról, a kegyeleti jogok tiszteletben tartásáról Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –temetőgondnok útján- gondoskodik.


(2)     A temető fenntartója biztosítja a temető és létesítményei rendeltetésszerű használatához és működéséhez a feltételeket.


3. §.


(1)       A temetőben a temetkezések időpontját a törvényben megjelölt határidőnek megfelelően az önkormányzat állapítja meg.


(2)       A temetőben a temetési hely kijelölését a temetőgondnok végzi. A temetőgondnok köteles a kijelölést megelőzően a sírhelyről a szomszédos sírok hozzátartozóival egyeztetni.


4. §.


(1)       A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:


a)         Egyes sírhely esetén                                                                                     25 év.

b)         Kettős sírhely esetén, az utolsó koporsós betemetéstől számított               25 év.

Ha a sírhely betemetésétől számított 25 éven belül nem történik második betemetés, a sírhely további használatát, csak újra váltással lehet biztosítani.

c)         Sírbolt esetén                                                                                                60 év.

d)        Urnafülke, urnasírhely, családi urnahely                                                       15 év.                                                  


(2)       A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható.

                                                                  

5. §.


(1)       A temetőt fel kell osztani parcellákra, a parcellákat pedig sorokra.


(2)       A temetők beosztott tábláin lévő sorszámozott sírhelyek méreteit az 1. függelék, a sírboltok előírt méreteit a 2. függelék tartalmazza.(3)       A temetkezésre használt sírhelyért az önkormányzat díjat nem állapít meg, azt ingyenesen biztosítja.


6. §.


(1)       A rátemetésre vonatkozó engedélyt – a sírnyitási rendelkezések betartása mellett, a temető domborzati viszonyaira és a jellemző talajszerkezetre való figyelemmel az   önkormányzat adja, a népegészségügyi szakigazgatási szerv előzetes hozzájárulását követően.

   

(2)       Urnákat az alábbi mennyiségben lehet a sírokban elhelyezni:


a)         egyes sírhelybe négy urna helyezhető el, amennyiben rátemetéssel az eredetin felül  egy nagy koporsó került betemetésre

b)         kettes sírhelybe oldalanként négy-négy urna helyezhető el, amennyiben rátemetéssel az eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre

            c)         gyermek sírba az eredeti egy koporsó betemetésén felül két urna helyezhető el

            d)        urnasírba négy urna helyezhető el

            e)         családi urhahelyen a kialakítástól függő, de legfeljebb négy urna helyezhető el

            f)         urnafülkébe urna a befogadóképességig helyezhető el

            g)         sírboltba  tetszés szerinti mennyiségű urna helyezhető el.7.§


(1)       Síremléket építeni csak szilárd talajra lehet és méreteit a Képviselő-testület állapítja meg.


(2)       A sírjelen fel kell tüntetni az elhunytról a legfontosabb információkat a betemettek nevét születésének és elhalálozásának évét.


(3)       A síremlék vagy sírjel nem haladhat túl a temetkezési hely megállapított területén.

            A síremlék magassága a járda szintjétől max. 150 cm lehet.

            Sírbolt esetén magassági korlátozás nincs.

            A temetési hely területén kívül 25 cm széles járda létesíthető.


(4)       Sírboltok, síremlékek építése a Temetői Szabályzatban foglaltak betartása mellett  végezhető.


(5)       A köztemetőben létesített sírboltokban 2-6 nagykoporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyén 2 db kiskoporsó is elhelyezhető.


(6)       A temetkezési szolgáltatás ellátásánál betartandó műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeket a 3. függelék tartalmazza.


8.  §.


(1)       A temető nyitvatartási rendje:

    

            Márciustól novemberig:                    6-20 óráig

            Decembertől februárig:                     6-18 óráig

            November l-jén                                  6-22 óráig

    


Szombat és vasárnapi napon a köztemető kapuja nyitva tart, így a sírok gépkocsival megközelíthetőek, illetőleg a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők bármely napon a sírokat gépkocsival megközelíthetik.


(2)       A temetőkben tüzet rakni, szemetet égetni tilos. A keletkezett szemét folyamatos elszállítása a üzemeltető feladata.

                                                           

(3)       A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, gyertyák, szálas és cserepes virágok, növények helyezhetők el.


(4)       A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és más helyre szállítani tilos.

                                                         

(5)       A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt az arra kijelölt helyen kell elhelyezni.


(6)       Padok és egyéb ülőalkalmatosságok, parcellákban, sírok között nem létesíthetők és nem helyezhetők el.


(7)       A temetők területére állatokat behajtani, kutyát bevinni /a vakvezető és temetők őrzésében segítkező kutyák kivételével/ tilos.


10. §.


(1)       Tilos halottat olyan temetőbe, vagy temető részbe temetni, amelynek használata megszűnt.


(2)       Az építési munka befejeztével az építtető a fennmaradó anyag, törmelék elszállítására 10 napon belül köteles.


11. §.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.       Baranyay Barnabás                                              Némethné Fodor Szilvia

           polgármester                                                              jegyző


Mellékletek