Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 11. 01 - 2014. 01. 30

Damak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva


a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


               

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Damak község közigazgatási területén minden olyan közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosárára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


(4) Az az ingatlan tulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízét a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett,  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízétől elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről nem a közszolgáltatásnak megfelelően gondoskodik a z (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.


(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:


1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.


2. közszolgáltató: Damak község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Damak községi Önkormányzattal közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.


3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.3. A közszolgáltatás tartalma


3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:


a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolásra      szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából            törté-    nő elszállítására,

b)   az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása            céljából a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisz       tító telepen történő elhelyezésére.4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


4. § (1) Damak község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást az  Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen  Működő Részvénytársaság (Kazincbarcika, Tardonai u. 1., a továbbiakban: közszolgáltató) látja el Damak községi Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) 5 évre kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 


(2) Damak község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ÉRV Zrt. által üzemeltetett Edelényi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása


5. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


5. §  (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.


(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétel útján köteles gondoskodni.


6. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


6. § A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata


      a)   a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres       átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,

      b)   a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási           szerződés megkötése.


7. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 6. §-ban foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett  a 4. § (2) bekezdésében megjelölt szennyvíztelepre szállítani. Megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni.


8. § A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, eredetéről (utca, intézmény, cég megnevezése, cím).  


9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.


(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.


(3)  Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 4. § (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállítatni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást, és elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az feladatát elláthassa.


(5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.


(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásáért az 1. mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


10. § (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint szerződéses jogviszony jön létre.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni


  1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes     személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyi-  séggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma, számlavezető pénzintézete),
  2. a szerződés tárgyát,
  3. a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
  4. a teljesítés helyét,
  5. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
  6. a felek jogait és kötelezettségeit,
  7. a közszolgáltatási díj megállapítását,
  8. a számla kiegyenlítésének módját.,
  9. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.


(3) A közszolgáltató jogosult a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 


9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével

és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek,

a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


11. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűr-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet-és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.


(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató - a jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett - megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.


III. Fejezet

A közszolgáltatás díja


10. A fizetendő díj megállapítása


12. § A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


13. § (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.


 (2) A közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben.


(3) A közszolgáltató által - a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján - készített és minden év október 31. napjáig Damak községi Önkormányzathoz eljuttatott díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek ellentételezéseként kapott költségvetési támogatást. 


(4) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a szállítást végző gépjárműbe gyárilag beépített szintjelző alapján kell meghatározni.


(5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a közszolgáltatott megbízottjánál) írásban kifogást emelhet.


IV. Záró rendelkezések


14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Hatályát veszti: a 12/2002 (XII.11) sz.rendelet a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról és az azt módosító 11/2009 (XII.17) sz.rendelet.Damak, 2013.október 31.Némethné Fodor Szilvia

jegyző megbízásából:

Eperjesi Józsefné

aljegyző

        Baranyay Barnabás

        polgármesterA 9/2013.(X.31) önkormányzati rendelet melléklete


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:


5.040 Ft/alkalom + Áfa


1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:  


903 Ft/m3 + Áfa
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a költségvetési törvényben ilyen jogcímen meghatározott normatív állami támogatás összege csökkenti.