Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 31 - 2015. 02. 28

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1), (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. Fejezet


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja, hogy Damak községben a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése   érdekében a képviselő-testület:


a) Damak község költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.), illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben ( továbbiakban: Gyvt.) megállapított ellátások mellett továbbiakat határozzon meg.

b) ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait.

c) továbbá szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, valamint ellenőrzésének szabályait.2. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, azok megállapítására irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a Damak Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatot ellátó szervezeti egységhez kell benyújtani.


(2) A kérelemhez a jövedelemigazoláson túl csatolni kell:

a) a 6. § (1) bekezdése esetén mindazon okiratokat, amelyek igazolják a kérelmező, illetve a kérelmező családjának átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe való kerülését.


b) a 6. § (2) bekezdése esetén a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti, vagy havi költségéről igazolást.


c) a 6. § (3) bekezdése esetén a segélyre okot adó körülmények igazolására szolgáló okiratokat, illetve amennyiben az igénylő 18. életévét betöltötte iskolalátogatási bizonyítványt.


(3) A 6. § (4) bekezdésében foglaltak esetében a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.


(4) A kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre, vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetét – nem állapítható meg.


(5) A támogatás kérelemre, vagy hivatalból pénzben, vagy természetben állapítható meg.


(6) A természetbeni ellátás különösen az Erzsébet utalvány, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának lefedezésére nyújtott támogatás, gyógyszertámogatás, egészségügyi támogatás, tüzelő támogatás.2. Az ellátások pénzügyi feltétele, pénzügyi források

felhasználásának rendje


3. § (1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.


(2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.3. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének

általános szabályai


4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított rendszeres pénzbeli ellátások kifizetését és folyósítását az önkormányzati hivatal pénzügyi feladatot ellátó ügyintézői végzik, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy postai úton, az eseti jellegű ellátás kifizetése a megállapítást követően postai úton kerül biztosításra, amely természetbeni ellátás esetében a szolgáltatónak is utalható, a 6. § (4) bekezdés okán nyújtott önkormányzati támogatás kivételével, melyet házipénztárból 24 órán belül kell kifizetni.


(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – az önkormányzati hivatal szociális feladatokat ügyintézői bármikor jogosultak ellenőrizni.


(3) Az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentum (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel a támogatott, illetőleg az eljárás teljes szakaszában a kérelemben benyújtott adatok helytállóságának ellenőrzésére, a felhasználás rendeltetésszerűségére vonatkozóan helyszíni szemle tartható, a lakókörnyezet megtekinthető és környezettanulmány készíthető.


(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az önkormányzati hivatal szociális és feladatokat ellátó szervezeti egysége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.


(5) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a Szt.17.§-ban foglalt szabályok szerint kell eljárni.


II. Fejezet


4. Pénzbeli ellátások


Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának,

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai


5. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt átmeneti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok és személyek részére, elsősorban Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.


(2) Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy

ab) a családot elemi csapás érte,

ac) tartós, legalább öt hónapot meghaladó kórházi kezelés,

ad) súlyos közlekedési baleset,

ae) egyéb hirtelen bekövetkező, előre nem várt családi tragédia.


b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező

ba) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése során, igazolható módon veszélyeztetve,

bb) olyan váratlan anyagi kiadás jelentkezik, amely veszélyezteti létfenntartásának biztosítását.


                                               Önkormányzati segély biztosítható


6. § (1) Átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy, vagy család kiadásainak mérséklésére  amennyiben a kiadások olyan mértékűek, hogy azok veszélyeztetik a személy, vagy a család megélhetésének biztonságát, vagy életkörülményeire tekintettel támogatásra szorul.


(2) Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére – elsősorban természetben – különösen


a) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást, jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy


b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer és gyógyászati segédeszköz mértéke együttesen olyan nagymértékű, hogy az nem képesek viselni.


(3) Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatására,


(4) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás.


7. § (1) A 6. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján önkormányzati segély akkor nyújtható, ha a kérelmező megfelel 5. § (2) bekezdés b) pontjában írt feltételeknek és egyedülálló személy estén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.


(2) A 6. § (2) bekezdésében biztosítható támogatási forma iránti igény további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költsége esetenként érje el a 10.000,-Ft-ot


(3) Az (1) bekezdésben írt jövedelem határok nem vonatkoznak az 5. § (2) bekezdés a) pontjában írt esetekre.


(4) A 6. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján biztosított önkormányzati segély éves összege nem haladhatja meg az évi 20.000,-Ft-ot, esetenként pedig a 10.000,-Ft-ot.


(5) A 5. § (2) a) pontjában írt feltételek bekövetkezése esetén az adható támogatás összege 5.000.- Ft, amelynél a támogatottnak, illetőleg családjának korábban adott önkormányzati segélyek összegét figyelmen kívül kell hagyni.8. § (1) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított önkormányzati segély összege 15.000 Ft

 (2) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 100.000,-Ft.


III. Fejezet


Természetben nyújtott ellátások


A köztemetési költség megfizetésével kapcsolatos méltányosság


9. § (1) Damak község költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető.


(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


10. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


11. § Hatályát veszti:


Damak Községi Önkormányzat képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 5/2008.(V.30.) számú rendelete.


                                                           Némethné Fodor Szilvia

                                                           jegyző megbízásából:


                      

Baranyay Barnabás                                                   Eperjesi Józsefné

                        polgármester                                                              aljegyző