Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (V.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 11 - 2019. 05. 11


Damak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. §


A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


8 389 809 Ft-tal


Költségvetési kiadását


8 567 015 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

    71 487 646 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

  113 807 680 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési 

            felhalmozási

     43 079 369 Ft-ban

                         Ft

     43 079 369  Ft


állapítja meg.

2. §


 (1) Az R.2. § (2) bekezdésével meghatározott 1.1. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 1.1 melléklete lép.


(2) A R.2. § (3) bekezdésével meghatározott 1.2., 1.3. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 1.2. és 1.3. melléklete lép.


(3) A R. 2. § (4) bekezdésével meghatározott 2.1., 2.2. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 2.1. és 2.2. melléklete lép.


  1. §


 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Baranyay Barnabás                                                                      dr.  Fodor Szilvia

polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek