Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 10. 01- 2023. 03. 13

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2014.10.01.

Radostyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza a Radostyán község közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület és nagyobb területű összefüggő településrész, stb. elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet hatálya Radostyán közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.

II. Fejezet

Közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.

(2) A mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(4) Törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a településrészben tálalható és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.

(5) A közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.

4. § (1) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 15 év múltán kerülhet sor.

(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Radostyán életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Radostyán egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(6) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott Magyarország vagy Radostyán életében.

(7) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(8) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetve az elnevezés egy családról történik.

(9) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

5. § (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal vezeti.

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) az utca sorszámát

b) postai irányítószámát

c) az utca nevét

d) az utca jellegét

e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.

(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:

a) a település megnevezését,

b) a postai irányítószámot,

c) az utca nevét, jellegét,

d) a ház számát,

e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint)

f) helyrajzi számot

g) a változás előtti utcanevet és házszámot.

6. § A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. § (1) A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása Radostyán község képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárást kezdeményezheti:

a) polgármester

b) önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) továbbá Radostyán érintett közterületén lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább 30 fős csoportja.

(3) A közterület elnevezésére, elnevezésének megváltoztatására vonatkozó előterjesztést a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani és az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(4) A közterület elnevezéséről szóló döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

8. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő fél évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

III. Fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

9. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) A házszámozás belterületen a közterületeknek a település központjához közelebb eső végében, nagyobb forgalmú közterülettől kezdődik. A házszámot 1-től kezdődően, növekvő arab számozással kell megállapítani és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(3) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(4) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(5) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

10. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

(5) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

11. § E rendelet 9. §-ának rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

12. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás kérelemre és hivatalból indulhat.

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

(4) A házszám megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A házszámot jelző táblát, (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(6) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (5) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

13. § A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen rendelet 12. § (6) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő egy éven belül köteles eleget tenni.

14. § Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.