Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X.20.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10 /2004.(IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 21

Szerkes

Radostyán község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10 /2004.(IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében, a 37.§ (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10 /2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 26.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ Az avar és kerti hulladék égetésére, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozására vonatkozó szabályokat a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.”


2.§ A R. V. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

                                                                

„V. Fejezet

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelkezések


28.§ (1) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

  

(2) A közterület filmforgatási célú használatának díja a használat célja szerint:

a) filmforgatás helyszínén: 200 Ft/m2/nap

b) technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap

c) stáb parkolás: 100 Ft/m2/nap.

(3) Mentes a közterület-használati díj alól:

a)az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

b)az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,

c)filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása,

d)a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy

e)tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.

(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy/két hetet.

A közterület használat naponta 7 óra és 21 óra közötti időtartamra vonatkozik.

(5) Vasárnapra és ünnepnapokra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén, annak elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület használatát újra biztosítani kell.

(7)A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a használó köteles folyamatosan biztosítani.

(8) A Képviselő-testület turisztikailag kiemelt közterületeket nem határoz meg.”


3.§ (1) Ez a  rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10 /2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet 25. §-a.

(3) Ez a rendelet 2013. szeptember 30. napján hatályát veszti.


Kelemen József                                                                                           Varga Vincéné

polgármester                                                                                                      jegyző


ztés...