Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10 /2004.(IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 21- 2013. 09. 29

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10 /2004.(IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.09.21.

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében, a 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az avar és kerti hulladék égetésére, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozására vonatkozó szabályokat a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.”

2. § A R. V. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Fejezet

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelkezések

28. § (1) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2) A közterület filmforgatási célú használatának díja a használat célja szerint:

a) filmforgatás helyszínén: 200 Ft/m2/nap

b) technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap

c) stáb parkolás: 100 Ft/m2/nap.

(3) Mentes a közterület-használati díj alól:

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,

c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása,

d) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy

e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.

(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy/két hetet. A közterület használat naponta 7 óra és 21 óra közötti időtartamra vonatkozik.

(5) Vasárnapra és ünnepnapokra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén, annak elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület használatát újra biztosítani kell.

(7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a használó köteles folyamatosan biztosítani.

(8) A Képviselő-testület turisztikailag kiemelt közterületeket nem határoz meg.”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10 /2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet 25. §-a.

(3) Ez a rendelet 2013. szeptember 30. napján hatályát veszti.