Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 9/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 31- 2015. 03. 31

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet,  valamint a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 9/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról


 Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1.§A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A települési temetési támogatás összege: 20. 000,-Ft.

       A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000.-Ft.”


2.§


A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 9/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 3. § d)-e) pontjai hatályukat vesztik.


3. §


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti.


   Kelemen József                                                                                     Varga Vincéné

      polgármester                                                                                             jegyző

Kihirdetve: 2015. március 30. 10.00 óra